In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Dinsdag 25 mei 2021 vergadert de commissie Algemene Zaken online via MS Teams. De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag Commissie Algemene Zaken van 9 maart 2021
 • Vragen en mededelingen

Oordeelsvorming

 • 19.45 uur: Jaarstukken 2020 en 2e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei (RV GM2021-181592)
 • 20.00 uur: Ontwerpbegroting 2022-2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei (RV GM2021-145455)
 • 20.15 uur: Programmabegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven (MRE) (RV GM2021-175428)
 • 20.30 uur: Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (RV GM2021-172818)
 • 20.45 uur: Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025 (RV GM2021-189928)
 • 21.15 uur: Verzoek om extra budget toezicht- en handhaving Pali Geldrop BV (RV GM2021-194301)

Algmeen

 • 21.45 uur: Sluiting

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 040-289 38 93 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.