Op maandag 27 januari vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats.

De aanvang van de vergadering is om 19:30 uur in het gemeentehuis aan De Meent 2 te Geldrop. De volgende punten zullen aanbod komen:

Algemeen

1. Opening en mededelingen

2. Vragenhalfuurtje aan college

3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde. 

4. Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 16 december 2019

5. Installatie leden Jongerenraad

Besluitvorming

6. Benoeming en installatie lid Rekenkamercommissie (RV GM2020-00104)

De heer E. Lemmens te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie in de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer F. van den Bogaert.

7. Plan van aanpak en ruimtelijke visie Herontwikkeling Bleekvelden (RV GM2019-048744)

De locatie Bleekvelden staat al jaren op de lijst van probleemlocaties. Daarnaast geeft het uiterlijk van de bebouwing en de verstening van de directe omgeving geen fraai beeld. Bij het opstellen van het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is dit nog eens duidelijk naar voren gebracht door de wijkbewoners. Met dit project willen we de locatie Bleekvelden onder acceptabele voorwaarden (zoals parkeerdruk, bouwhoogte, etc.) herontwikkelen, waardoor de wijk Braakhuizen-Zuid aan deze zijde een kwaliteitsimpuls krijgt. Het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke Vísie geven de kaders aan waarbinnen het gebied herontwikkeld kan worden.

8. Beeldkwaliteitsplan Luchen deelgebied 3a (RV GM2019-010848) 

Voor ieder deelgebied in Luchen wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te beschrijven. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor het vergunning traject.

9. Accountantscontrole 2019 (RV GM2019-054355)

Voor de accountantscontrole 2019 dient het controleprotocol 2019 inclusief normenkader 2019 vastgesteld te worden. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

10. Moties vreemd aan de orde

Algemeen

11. Sluiting

De vergadering zal tot ongeveer 23:00 uur duren.

Een gemeenteraadsvergadering