Eind vorig jaar werd duidelijk dat het NH-hotel Geldrop mogelijk overgaat naar een nieuwe eigenaar. De potentiële nieuwe eigenaar heeft in gesprek met het college aangegeven te willen weten wat de mogelijkheden zijn van het pand voor herontwikkeling. Nadrukkelijk kwam hierbij aan de orde of het huisvesten van arbeidsmigranten op die plek volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Dit is niet het geval. Het college heeft dit laten weten aan de potentiële eigenaar van het NH-hotel.

Zoals in het bestemmingsplan beschreven is het pand bestemd voor horecadoeleinden. Elk andersoortig gebruik vereist een nieuw bestemmingsplan.

Draagvlak

Het college gaat op korte termijn met de potentiële nieuwe eigenaar in gesprek over zijn plannen voor het pand. Doel ervan is te komen tot een, voor alle partijen, goede herbestemming waarin nadrukkelijk de eis wordt gesteld dat er draagvlak moet zijn bij andere belanghebbenden en de omgeving.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten vervullen een rol in een groot aantal sectoren van onze economie en we zijn daarom ook, samen met het bedrijfsleven, verantwoordelijk hen een volwaardige (tijdelijke) huisvesting te bieden in onze regio.