Aanwezig

De heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer G.M.J. Jeucken, locoburgemeester, de heer H. van de Laar, wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris

1. Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 9 november 2021

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 9 november 2021 wordt conform vastgesteld.

2. Voorstel afwijzen verzoeken tegemoetkoming planschade

Naar aanleiding van de vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Luchen Weteringpark’ en ‘Groot Luchen’ zijn vier verzoeken om tegemoetkoming in planschade ontvangen. Naar aanleiding van de verzoeken is advies gevraagd aan SAOZ. Op basis van de definitieve planschadeadviezen kan op alle vier de verzoeken een besluit worden genomen.

Het college besluit:
1. Het verzoek om een tegemoetkoming in de planschade van Goorts + Coppens Advocaten inzake het perceel A vanwege voorzienbaarheid af te wijzen;
2. Het verzoek om een tegemoetkoming in de planschade inzake het perceel B, vanwege voorzienbaarheid af te wijzen;
3. Het verzoek om een tegemoetkoming in de planschade inzake het perceel C, omdat de gronden in de directe omgeving uitgaan van uit te werken bestemmingen en uit te werken bestemmingen zijn uitgezonderd voor planschade, af te wijzen;
4. Het verzoek om een tegemoetkoming in de planschade inzake het perceel D vanwege voorzienbaarheid af te wijzen.

3. RIB Stand van zaken voorbereiding Wet Inburgering 2021

De invoering van de Wet Inburgering 2021 per 1 januari 2022 wordt regionaal voorbereid. De gemeenteraden worden alle, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken voorbereiding Wet Inburgering’ en deze ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

4. Adviesnota coulanceverzoek vaststelling subsidie 2020 JGZ

Op 16 maart 2020 ging Nederland in een lockdown als gevolg van de coronacrisis. De lockdown heeft grote gevolgen gehad voor de gehele samenleving en zo ook voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De GGD (als overnamepartij per 1-1-2021 van het onderdeel JGZ 0-4 jaar van Zuidzorg) heeft het verzoek gedaan aan de gemeenten om coulant om te gaan met de afrekening van de subsidie 2020. Concreet is het verzoek: “We verzoeken de gemeente Geldrop- Mierlo om de middelen die beschikbaar waren ten behoeve van de maatwerkrealisatie in 2020 ondanks dat we niet op de vooraf in 2019 afgesproken producten kunnen verantwoorden niet terug te vorderen daar we deze ruimschoots hebben besteed aan andere zorg ten behoeve van de inwoners van jullie gemeente“ (zie bijgevoegde mail F. Engelen, d.d. 6 september 2021).

Het college besluit:
1. In te stemmen met het coulanceverzoek van de JGZ 0-4 jaar en het verschil a € 2.665,00 in de realisatie van het maatwerkbudget alsnog toe te kennen.
2. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo de kosten ten laste te brengen van het budget Jeugdgezondheidszorg 6710001/38102u.

5. Uniform bibob-beleid Dommelstroomgemeenten

Eind 2020 is vanuit de Dommelstroomgemeenten (de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Heeze-Leende en Valkenswaard) de projectgroep bibob Dommelstroom in het leven geroepen. Die projectgroep heeft zich de afgelopen periode gericht op het bereiken van uniformiteit in de beleidsregels voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibob) (dijken even hoog). Voor de Dommelstroomgemeenten is nu geüniformeerd bibob-beleid opgesteld en dat wordt ter vaststelling aangeboden.

Het college besluit:
1.    de “Beleidsregel Wet bibob gemeente Geldrop-Mierlo 2021" (concept bijgevoegd) vast te stellen;
2.    gelijktijdig met het in werking treden van de “Beleidsregel Wet bibob gemeente Geldrop-Mierlo 2021" in te trekken de beleidsregels:
- Beleidslijn gemeente Geldrop-Mierlo voor vastgoedtransacties, zijnde overeenkomsten of andere rechtshandelingen met betrekking tot een onroerende zaak met als doel huur of verhuur, in het kader van de Wet Bibob;
- BIBOB beleidsregel betreffende de aanvraag om een omgevingsvergunning bouwactiviteit Gemeente Geldrop-Mierlo; en de
- BIBOB beleidsregel voor de horeca- en prostitutiebranche, smart-, head- en growshops en speelautomatenhallen Gemeente Geldrop-Mierlo;
3.    de gemeenteraad over de vaststelling van de “Beleidsregel Wet bibob gemeente Geldrop-Mierlo 2021” te informeren conform bijgevoegd concept-raadsinformatiebrief.


6. Adviesnota principeverzoek

Bewoner verzoekt om de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning op zijn gronden naast de bestaande woning. De beoogde nieuwe woning is bedoeld voor familie. Het plan is in strijd met geldende bestemmingsplan, maar doordat betreffende gronden onderdeel uitmaken van de bebouwingsconcentratie Trimpert, zijn er in beginsel mogelijkheden om aan het principeverzoek medewerking te verlenen.

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde bouw van een Ruimte voor Ruimte woning naast de woning.

7. Beantwoording artikel 38 vragen DPM Mogelijkheden Tiny houses

Dit voorstel gaat in op de beantwoording van de gestelde artikel 38 vragen over mogelijkheden tiny houses.

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de artikel 38 vragen over mogelijkheden tiny houses.

8. Accountantscontrole 2021

Voordat de accountant start met de controle van de jaarrekening 2021, is het nodig om het controleprotocol 2021 inclusief normenkader vast te stellen. De stukken zijn ter informatie toegezonden.

Het college neemt de stukken Accountantscontrole 2021 voor kennisgeving aan.

9. Overzicht representatie college vanaf 16 november 2021

Het overzicht representatie college wordt voor kennisgeving aangenomen.

10. Uitnodigingen te bespreken in collegevergadering d.d. 16 november 2021

Er zijn geen uitnodigingen ontvangen.