Het milieu- en duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo voor 2016-2019 gaat verder dan de landelijke doelen. De gemeente wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo duurzaam wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind, biomassa en omgevingswarmte. Dat betekent dat we flink moeten versnellen want cijfers laten zien dat pas 3,1% van het energieverbruik in Geldrop-Mierlo duurzaam is opgewekt!

 

Doelen gemeente

 • Energieneutraal in 2040
 • Duurzaam bouwen: GPR van 8 voor alle thema’s
 • Zoveel mogelijk biodiversiteit* behouden of uitbreiden
 • Waar mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen
 • 100% duurzaam inkopen volgens de minimumeisen van PIANOo
 • Jaarlijks bij ten minste 4 belangrijke aankooptrajecten aanbieders uitdagen op duurzaamheid
 • In 2020 hebben we nog maar 5% huishoudelijk restafval en wordt 95% hergebruikt
 • We streven naar een regionale circulaire economie (hergebruik van producten en materialen)
 • Bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling klimaatbestendig inrichten
 • Inwoners van Geldrop-Mierlo betrekken in het veranderproces
 • Duurzaamheid borgen in de organisatie 

*Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) binnen een ecosysteem, boom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

In de Duurzaamheidsnota (onderaan deze pagina) zijn deze doelen verder uitgewerkt en voorzien van een uitvoeringsprogramma.  

 

Milieuregelgeving voor bedrijven

Een ondernemer heeft in sommige gevallen een (milieu)vergunning nodig, maar vaak kan met een melding worden volstaan. Welke bedrijven een omgevingsvergunning voor het milieu nodig hebben, wordt geregeld in het Activiteitenbesluit. Dat verdeelt bedrijven in drie categorieën:

 • Categorie A; (bijv. kantoren, peuterspeelzalen) zijn niet vergunning plichtig. Deze bedrijven moeten wel voldoen aan algemene milieuregels, maar hoeven zich niet bij de gemeente te melden.
 • Bedrijven in categorie B; (metaal- of houtbewerking, drukkerijen, horeca etc.). Dit is het merendeel van de bedrijven. Zij moeten melding maken van hun activiteiten. De melding verloopt landelijk via de Activiteiten Internet Module (AIM), die de gemeente op de hoogte stelt. Ook moeten zij aan de algemene milieuregels voldoen.
 • Bedrijven in categorie C; (ziekenhuizen, grote landbouwbedrijven en andere bedrijven die milieuschade veroorzaken. Zij hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. De aanvraag daarvoor doet u via het Omgevingsloket

Geluid

De gemeente Geldrop-Mierlo moet elke 5 jaar inzicht geven in de geluidbelasting als gevolg van het omgevingslawaai. Hiervoor moeten geluidbelastingkaarten en tabellen en een actieplan worden opgesteld. 

Gevelbelasting bestaande woningen

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich vooral op de bescherming van de burger in zijn woonomgeving en heeft normen voor de maximale geluidbelasting op de gevel van een woning. In Geldrop-Mierlo worden woningen met de hoogste geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer als eerste aangepakt. Dit gebeurt in regionaal verband. Voor woningen met een lagere geluidbelasting heeft de gemeente een subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar het geluidniveau in woningen langs drukke wegen in onze gemeente. Ook voor woningen met een te hoge geluidbelasting door het spoor geldt een zelfde aanpak. Hiervoor is Prorail verantwoordelijk. Bij geluidsoverlast door het verkeer op de snelweg (A67) is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.

Bodemkwaliteit

In Geldrop-Mierlo vindt regelmatig grondverzet plaats. Bij het toepassen van grond als bodem moet rekening worden gehouden met de bodemkwaliteitskaart en de bodembeheernota. In deze documenten staat aangegeven onder welke omstandigheden schone en licht verontreinigde grond toegepast kan worden. De bodemkwaliteitskaart en de bodembeheernota zijn op 13 september 2010 in werking getreden.

 • Op de bodemkwaliteitskaart zijn de verschillende soorten bodemkwaliteiten (zones) binnen de gemeente aangegeven. Het doel van de bodemkwaliteitskaart is het in kaart brengen van de globale kwaliteit van de bodem. Hiervoor is de gemeente opgedeeld in een aantal zones met een milieu hygiënisch vergelijkbare bodemkwaliteit. De zones zijn opgesteld door te kijken naar het gebruik (wonen, industrie, buitengebied) en de resultaten van bodemonderzoeken.
 • Om de bodemkwaliteitskaart goed te kunnen hanteren is een bodembeheernota opgesteld, waarin is aangegeven hoe met deze bodemkwaliteit moet worden omgegaan. De grond die wordt gebruikt  moet van een vergelijkbare, of van een betere kwaliteit zijn dan de ontvangende bodem.
 • Op de bodemfunctiekaart wordt de ligging van gebieden met de bodemfunctieklassen wonen, industrie en overige gebieden (landbouw en natuur) aangegeven. De bodemfunctieklassenkaart is afgeleid van de diverse bestemmingsplannen. 

De gemeente houdt alle bodeminformatie bij in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem. Wilt u bodeminformatie, bijvoorbeeld als u gaat bouwen of verbouwen of u huis wilt kopen of verkopen? Kijk dan bij Bodeminformatie. U kunt daar ook terecht voor informatie over bodemsanering, grondverzet en olietanks. 

Luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Jaarlijks moet het rijk de stand van zaken rapporteren aan de EU. In Geldrop-Mierlo zijn nergens overschrijdingen van de normen. Toch laat de gemeente op Bogardeind extra gedetailleerd onderzoek uitvoeren. In 2013 bleek dat op een klein deel van Bogardeind de grenswaarde met maximaal 6 microgram per m3 werd overschreden. Daarom heeft de gemeente maatregelen genomen om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Door schonere auto's en vrachtwagens zal in 2015 de overschrijding nog maximaal 0,2 microgram per m3 zijn. Voor wat betreft fijnstof voldoet onze gemeente aan alle wettelijke normen.

Overleg Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo

De gemeente heeft regelmatig overleg met het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo. In dit Platform zijn belangenorganisaties op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en op sociaal-maatschappelijk vlak vertegenwoordigd. Meer informatie kunt u vinden op de website Duurzaam Geldrop-Mierlo. U kunt ook contact opnemen met de heer H. Heijns via telefoonnummer (040) 286 30 34

D100

D100 is een groep betrokken burgers die zich inzet voor een duurzame toekomst op plaatselijk niveau, in samenwerking met de gemeente. Inwoners, bedrijven en organisaties worden door hen uitgedaagd om aan de slag te gaan met verduurzaming. 

Duurzaam bouwen

Bent u van plan een eigen woning te bouwen? Dan is dat het moment om na te denken over duurzaam bouwen. Met duurzaam bouwen kunt u niet alleen uw maandelijkse energielasten beperken, duurzame huizen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan gewone huizen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu. Bovendien behoudt uw woning langer zijn waarde. En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de toekomst gaan gelden. Zie ook de folder Duurzame nieuwbouw hieronder.

GPR is een instrument dat u helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente hanteert een GPR ambitie van minimaal een 8 op elk van de vijf thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Daarnaast is het verplicht aan te tonen wat de milieubelasting van een bouwwerk is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR Gebouw als methode te gebruiken. De gemeente stelt dit gratis beschikbaar. U kunt een toegangscode aanvragen door te mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl ter attentie van cluster Vergunningen met in het onderwerp GPR toegangscode. Vermeld in de e-mail de naam van de opdrachtgever, de naam van de architect, het woningtype en de contactgegevens van degene die het programma gaat gebruiken.

Ideeën?

De gemeente is slechts één van de partijen die gaat werken aan een duurzaam Geldrop-Mierlo. De gemeente wil kartrekker zijn en anderen “winnen” voor dit doel. Bijvoorbeeld ondersteuning bij verduurzamen van woningen of het ondersteunen van gezamenlijke duurzame energie opwekking in de buurt. De gemeente gaat samen met Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo een belangrijke rol spelen bij het enthousiast maken van partijen en het van de grond krijgen van initiatieven op dit gebied. Heeft u goede ideeën? Laat het ons weten en mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl.  

Contactinformatie

Met vragen over het milieubeleid kunt u contact opnemen met Hans van Santvoort of Jos van Hoeij. Heeft u vragen over bodem of archeologie dan kunt u contact opnemen met Jack van der Zanden. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.