De kwaliteit van de verhardingen en groenvoorzieningen van de Dwarsstraat in Geldrop laat te wensen over. Daarom hebben we een onderhoudsplan uitgewerkt waarmee we de straat gaan verbeteren. Het voorlopig ontwerp heeft van 18 december tot en met 28 januari ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is het plan op enkele punten aangepast. De werkzaamheden aan verharding en riolering starten na de zomervakantie. 

Aanleiding

Het asfalt in de straat is technisch gezien op het einde van haar levensduur. Ook zijn er veel oneffenheden en is de parkeersituatie niet optimaal. Het wegontwerp is verouderd. De bomen zijn door slechte ondergrondse groeiomstandigheden van matige kwaliteit en de onderbeplanting is aan het eind van zijn levensduur. Door wortelopdruk worden de trottoirtegels opgedrukt. Alles bij elkaar is er genoeg reden om de weg eens goed aan te pakken.

Inspraak

Wij hebben 65 reacties mogen ontvangen van 57 adressen in en om de Dwarsstaat. Hiervoor zijn we iedereen heel dankbaar. U heeft allen bijgedragen aan een betere vormgeving van de straat. 

Bij de inspraak hebben we 2 varianten voorgelegd. Het overgrote deel van de bewoners in de straat gaf de voorkeur aan variant 2. Meest kenmerkend in deze variant is dat aan weerszijden van de weg parkeervakken worden gemaakt. Ook komen er meer bomen terug dan er nu staan. In de andere variant waren minder bomen voorzien en geen parkeervakken. Op basis van uw wens gaan we dus variant 2 realiseren.

Het plan in ‘t kort

  • Tussen de kruispunten met de Sluisstraat en de Willem Knaapenstraat worden de verhardingen van rijbaan en trottoir over de volle breedte opnieuw aangebracht.
  • We willen de parkeersituatie verbeteren. Dit doen we door de vakken duidelijker vorm te geven en iets anders te verdelen over de straat;
  • De riolering wordt geheel vervangen en er wordt een regenwater (infiltratie-) riool bij gelegd. Hierbij wordt het regenwater apart ingezameld in een waterdoorlatende infiltratiebuis. De straat wordt hiermee klimaatbestendiger ingericht, de infiltratiebuis draagt bij aan het bestrijden van de verdroging;
  • Ook het groen in de straat wordt geheel vernieuwd. Alle bomen worden gekapt. Er komen 37 nieuwe bomen van de 2e grootte terug. Dit zullen verschillende soorten zijn om de biodiversiteit verhogen. Uiteindelijk komen er dus meer bomen terug dan er nu staan;
  • De boomspiegels en plantvakken worden ingeplant met soortgelijke beplanting als in de omliggende straten zodat er een eenheid ontstaat. We kiezen voor planten van verschillende soorten, grootte, bloeitijden etc., om zo de biodiversiteit te bevorderen.
  • Tussen de Willem Knaapenstraat en de grote Bos wordt een regenwaterriool aangelegd. Buiten een kleine versmalling van de rijbaan verandert de wegindeling daar niet. Er worden in dit vak geen bomen gerooid.

Duurzaamheid

In dit project is vanaf het allereerste ontwerp meer dan bijzondere aandacht gegeven aan aspecten van duurzaamheid. Door toepassing van speciale materialen en uitvoeringstechnieken willen we de CO2 uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen beperken. We letten er op dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en levensduur van de weg.

Vervolg

Bomenkap

Om het werk te kunnen maken moeten alle bomen worden gekapt. Dit zal op  z’n vroegst eind van het jaar plaatsvinden. De kwaliteit van de bomen in de straat is onderzocht en hieruit is gebleken dat deze niet meer optimaal is en dat de levensduur van de bomen beperkt is. Uiteindelijk komen er iets meer bomen terug dan er nu staan.

Uitvoering

We zijn nu bezig met de werkvoorbereiding en aanbesteding. Door onvoorziene omstandigheden is hier vertraging ontstaan. Die is dusdanig dat het werk pas eind van het jaar zou kunnen starten. Maar vanwege eventuele winterse omstandigheden kunnen we pas op z’n vroegst in februari 2022 starten. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij we er voor zorgen dat alle percelen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. U ontvangt hierover uiteraard nog nader bericht.

Vragen

Voor reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Ies van Overbeeke, Rob Elemans of Sjors Quaedflieg van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 040-2893893.