De heideterreinen Coeveringse Heide / De Meer en Molenven / Lisven, in eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo, zijn gelegen tussen Geldrop en Mierlo. Ten behoeve van de biodiversiteit worden maatregelen getroffen om de heidevegetatie verder te ontwikkelen en uit te breiden. Bosgroep Zuid Nederland is verantwoordelijk voor de uitbesteding en begeleiding van de werkzaamheden. Wat er waar en wanneer gaat plaatsvinden, leest u in dit bericht.

Het doel van de werkzaamheden

Het bos- en natuurgebied Coeveringse Heide/ De Meer is dankzij haar heideterrein en stuifzand erg waardevol voor verschillende soorten insecten, flora, reptielen en vogels. Denk daarbij aan soorten zoals de zeldzame blauwvleugelsprinkhaan, stekelbrem en levendbarende hagedis. Het heideterrein heeft echter de potentie om een hogere biodiversiteit te waarborgen en in robuustheid toe te nemen door het treffen van heidemaatregelen en verbreden van de open verbinding met heideterrein De Meer. Hiervoor worden de bosranden van de verbinding verder teruggezet. Ook wordt de bosstrook die het heide terrein De Meer doorsnijdt gekapt. Vervolgens wordt op deze delen de strooisellaag verwijderd, zodat heidevegetatie de kans krijgt te ontkiemen. Ook worden een aantal bomen op de heide verwijderd. Deze bomen dragen bij aan bosvorming omdat ze fungeren als zaadbron voor opslag. Uit landschappelijk oogpunt worden ook bomen gehandhaafd, maar de dichtheid zal minder worden. Deze maatregelen zullen leiden tot een duurzaam herstel en uitbreiding van droge (stuifzand)heide, waar tal van plant- en diersoorten van zullen profiteren.

Ook het natuurgebied Molenven / Lisven is een waardevol gebied. De natuurwaarde wordt hier echter bedreigd door bosvorming en vergrassing. Om dit tegen te gaan wordt opslag van berk, en op enkele plekken de strooisellaag verwijderd, zodat heidevegetatie de kans krijgt te ontkiemen. In eerdere jaren zijn deze maatregelen zeer effectief gebleken en is de zeldzame klokjesgentiaan grootschalig ontkiemt.

Wat gaat er waar en wanneer gebeuren?

In februari wordt gestart met de heideherstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden afgerond voor half maart 2020. Mogelijk ondervindt u tijdens deze werkzaamheden hinder van de aanwezigheid en het geluid van machines. Uiteraard probeert de uitvoerder deze overlast voor u tot een minimum te beperken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen of wenst u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met Bosgroep Zuid Nederland op 040-206 6360.