De herinrichting van Heuvel is in volle gang. Dit plan maakt deel uit van het centrumplan Geldrop waarin we samen met ondernemers, bewoners en andere betrokken partijen werken aan een vitaal, compact en gastvrij centrum. Wat dit inhoudt staat hieronder kort beschreven. Op Centrumplan Geldrop vindt u de volledige visie van de Centrumvisie Geldrop.

Centrumvisie Geldrop: Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum!

Het centrum van Geldrop moet een toekomstbestendig, kloppend hart van Geldrop zijn waar de gebruiker centraal staat. Een compact en vitaal centrum dat dynamiek uitstraalt en relevant is voor de gebruikers. Een centrum dat gastvrij is en uitnodigt om gebruik van te maken, te verblijven en om te ontmoeten. Een centrum waar iedereen er toe doet en groen en duurzaam vaste waardes zijn.

Compact

Een compact centrum heeft duidelijke grenzen met een mix van functies voor bezoekers en gebruikers om te wonen, werken, verblijven en te leven. Een compact centrum is aantrekkelijk en overzichtelijk voor bezoekers en gebruikers. Het grote carré is het kernwinkelgebied waar eerst winkels en horeca gevestigd worden. Dit gebied kan ook plaats bieden aan onder andere maatschappelijke functies. De supermarkten zijn als publiekstrekker belangrijk voor het hele centrum en moeten binnen dit gebied behouden blijven. Vanuit de compactheid is het gebied van het voormalig postkantoor niet geschikt voor bestemmingen die detailhandel, supermarkten of horeca toestaan. Een onderdoorgang voor verkeer op de locatie van de voormalige ABN AMRO is funest voor de winkelstructuur, de beleving en veiligheid van bezoekers. Voor een aantrekkelijk compact winkelgebied is een herontwikkeling van het gebied tussen de kerk en het Horecaplein een mogelijkheid die we moeten onderzoeken. Het zou de winkelstructuur, de zichtlijnen met de kerk en het Horecaplein kunnen versterken. Zo wordt meer groen, meer wonen mogelijk en parkeren verbeterd.

Vitaal

Een vitaal centrum heeft een balans in de sociale, economische en ruimtelijke betekenis voor bezoekers en gebruikers. Belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het centrum zijn bewoners die graag gebruik maken van de voorzieningen en een bijdrage leveren aan de bestedingskracht en dynamiek. Het bevorderen van wonen kan door transformatie, inbreiden, ontwikkelen en door wonen boven winkels te stimuleren. De gemeente faciliteert hierin met open vizier en bewaakt de samenhang. Het centrum van Geldrop heeft rond het kloppend hart van het kernwinkelgebied en het Horecaplein nog meer troeven, de ‘iconen’. Hieronder verstaan we Landgoed Kasteel Geldrop, St. Brigidakerk, het Weverijmuseum met centrum Hofdael, de kleine Dommel en het St. Anna ziekenhuis. Hier liggen kansen voor versterking van het centrum door het verbinden van deze iconen. Ruimtelijk maar ook in samenwerking, evenementen en promotie.

Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop

Gastvrij

Een gastvrij centrum geeft bezoekers het gevoel dat ze welkom zijn. Bezoekers worden ambassadeurs als ze geboeid blijven en binding voelen met het centrum. De uitgangspunten voor een gastvrij centrum zijn opeenvolgend: bereikbaarheid en informatie, de openbare ruimte, vriendelijkheid en veiligheid en horeca en vrije tijd. Evenementen in het centrum zijn belangrijk. Wel moet er een balans zijn tussen de diverse belangen en wensen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dit gaat over zowel grote als kleine evenementen.

Herinrichting Heuvel (deelplan 1)

Heuvel plattegrond

Deelplan 1 gaat om het gedeelte Heuvel tussen Nieuwendijk en de onderdoorgang naar het Bezorgershof (het gekleurde vlak in bovenstaande tekening). Deelplan 1 is nagenoeg gereed, slechts enkele kleine puntjes moeten nog worden afgerond.

 

Herinrichting Heuvel deelplan 2

De herinrichting heeft betrekking op het deel van de Heuvel dat wij aanduiden als ‘deelplan 2’. Dit is het gebied tussen Lunchroom Van Dinther en Heerenhuys23, alsmede een deel van het horecaplein. Op de tekening ziet u om welk gebied het gaat en welke veranderingen er gaan plaatsvinden. 

Wat gaan we doen?

De herinrichting vindt plaats volgens de tweede variant voor de herinrichting van de Heuvel. Voor deze variant bleek tijdens de inspraakprocedure veel meer draagvlak te bestaan dan voor de eerste variant. Vooral het aspect verkeersveiligheid speelde hierbij een rol. Ook de beoogde vergroening van de Heuvel werd als positief beoordeeld. De opmerkingen van bewoners en ondernemers over de in de inspraak gebrachte plannen hebben we zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp dat we uitvoeren.

Het voetgangersgebied moet een prettige plek worden om te verblijven. De openbare ruimte krijgt daarom een heel nieuwe inrichting. De bestrating, de verlichting, het groen en het straatmeubilair worden vervangen. We brengen meer groen aan in de straat dan nu het geval is en zorgen ook voor voldoende zitgelegenheid. De Heuvel krijgt een vergelijkbare sfeer en uitstraling als de Korte Kerkstraat. Fietsen blijft in het hele gebied toegestaan.

 

Marktplein

De verdiepte ligging van parkeerterrein komt te vervallen. Om te voorkomen dat auto’s in die situatie het voetgangersgebied oprijden worden de parkeervoorzieningen rondom begrensd door een haag. Het marktplein blijft ook na de komende herinrichting via het horecaplein bereikbaar voor autoverkeer.

Het parkeren van voertuigen is alleen toegestaan in de daarvoor aangebrachte parkeervakken.

Horecaplein

Bij de komende werkzaamheden zal het huidige hoogteverschil tussen de voetgangersdelen en de rijbaan verdwijnen. Dit betekent dat de lage schuine banden aan de westzijde van het horecaplein komen te vervallen. De bomenrij op het horecaplein is van een matige kwaliteit maar wordt vooralsnog niet vervangen.

Planning

De uitvoering van de weg naast het Horecaplein gebeurt in twee gedeelten en start na de medio september 2020. We starten met het deel tussen de Langstraat en Heerenhuys23, waarna we het deel tussen Heerenhuys23 en het marktplein. De herinrichting van het marktplein en de Heuvel tussen de ABN-Amrobank en Heerenhuys23 zal gebeuren vanaf januari/februari 2021.

Contactpersoon uitvoering gemeente

Vanwege het Coronavirus vermijden wij op dit moment zoveel mogelijk fysieke contacten. Wij vragen u dan ook om bij vragen telefonisch of per mail contact op te nemen met Wil van Dijk. Hij is te bereiken via telefoonnummer: (040) 2893 893 of e-mail w.v.dijk@geldrop-mierlo.nl.

Bereikbaarheid winkels/panden

Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen panden bereikbaar via een loopstrook voor de winkels. Het vernieuwen van het trottoir direct voor de winkel wordt in overleg met de aangelegen winkelier(s) uitgevoerd. Er mag geen enkele belemmering zijn om niet te gaan shoppen. Zeker in deze tijd is het voor onze winkeliers belangrijk dat ze bereikbaar zijn en u lokaal shopt!