Wij zijn van plan om de Mierloseweg, vanaf de brug over de Dommel tot aan de Van der Puttstraat, te reconstrueren.

Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 25 oktober tot en met donderdag 5 december ter inzage en iedereen kan hierop reageren. Op woensdag 13 november houden wij een inloopavond in het Verenigingsgebouw De Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop.

Aanleiding

De kwaliteit van de asfaltconstructie op het betreffende gedeelte Mierloseweg is dusdanig dat vervanging hiervan noodzakelijk is. Ook de kwaliteit van de fietsvoorzieningen langs de Mierloseweg is zeer matig tot slecht en is dringend aan vervanging toe. De materialen en maatvoering voldoen niet aan de hedendaagse kwaliteitseisen van een belangrijke fietsroute.

Daarbij dateert de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Johan Peijnenburgweg-Mierloseweg uit 1990 en is ook dringend aan vervanging toe.

Tot slot zijn er problemen met de verkeersafwikkeling op de Nuenenseweg. De wachttijden hier kunnen tijdens de spitsperioden flink oplopen. Ontwikkelingen in de directe omgeving maken dat de verkeersintensiteiten, samen met de wachttijden, hier de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Het plaatsen van een nieuwe verkeersregelinstallatie lost dit probleem op.

Samenhangend hiermee willen we deze reconstructie ook gebruiken om meer openbaar groen toe te voegen op de Mierloseweg en een grotere waterberging te creëren.

Plannen

Met deze herinrichting beogen we een kwaliteitssprong te realiseren op dit deel van de Mierloseweg en Johan Peijnenburgweg voor alle (weg)gebruikers. Daarnaast streven we naar een opwaardering van de directe woon- en leefomgeving. Dit bereiken we door een integrale herinrichting van de openbare ruimte, met de volgende belangrijke onderdelen:

  • Een opwaardering van de kwaliteit van de verhardingen;
  • Het toepassen van een geluid reducerende asfaltverharding op de hoofdwegen;
  • Een modernisering van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Mierloseweg/Johan Peijnenburgweg;
  • Een verbetering van de verkeersafwikkeling vanaf de Nuenenseweg op de Mierloseweg door het plaatsen van een verkeersregelinstallatie;
  • Het toevoegen van meer openbaar groen;
  • Een betere parkeeroplossing langs de Mierloseweg;
  • Een grotere waterberging Mierloseweg (in combinatie met een gedeeltelijke rioolvervanging).

Ontwerp Mierloseweg Nuenenseweg Peijnenburg

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 25 oktober tot en met donderdag 5 december ter inzage in de (tijdelijke) publiekshal in het gemeentehuis in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties kunt u contact opnemen met Niek Luijten of Ad van de Aker van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Inloopavond

Op woensdag 13 november houden wij een inloopavond. Op de avond kunt u het voorlopig ontwerp inzien en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Wij houden de inloopavond in het Verenigingsgebouw De Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop. Tussen 18.00-20.00 uur kunt u binnenlopen. U bent van harte welkom.

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. De uitvoering van de herinrichting is gepland in 2020.