Het is mogelijk om als gasthuishouden een gast tijdelijk onderdak te bieden in uw huis of andere geschikte locatie waarvan u eigenaar bent. Het bieden van onderdak is vaak voor het gasthuishouden én voor de gast een bijzondere ervaring waarbij beide partijen veel leren over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden aan deze mensen.

Onderdak aanbieden

Wilt u onderdak aanbieden aan vluchtelingen? Dan kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) en bij Takecarebnb. Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om u aan te melden.

Aanmelden

  1. Gasthuishoudens kunnen zich aanmelden bij de organisatie Takecarebnb op www.rhnl.nl.
  2. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek.
  3. U wordt geïnformeerd of u in beginsel geschikt bent als gasthuishouden.
  4. U wordt verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te vragen.
  5. Na ontvangst van de VOG bent u geschikt en beschikbaar als gasthuishouden.

Vluchtelingen uit Oekraïne melden zich ook aan op www.rhnl.nl. Het systeem maakt op voorhand geschikte matches tussen de aangemelde gasthuishoudens en de wensen en voorkeuren van de vluchteling uit Oekraïne.

Vragen?

Heeft u vragen over de begeleiding en ondersteuning van uw gasten, neem dan contact op met de LEVgroep via telefoonnummer: 0492-598989 of email: oekraine.geldrop-mierlo@levgroep.nl.

Takecarebnb

Victor Hulvan is de nieuwe contactpersoon voor de regio en hij is in dienst van het Rode Kruis Nederland om aan deze opdracht te werken.

Victor is zelf ook een vluchteling uit Oekraïne en heeft in de afgelopen periode al succesvolle plaatsingen gedaan in onze regio, maar ook daarbuiten. Hij werkt samen met de makelaars en is ook werkzaam in het pand aan de Kronenhoefstraat in Eindhoven. Wanneer er personen zijn die van een GOO of POO naar een gastgezin van Takecarebnb willen, neem dan contact met hem op; tel 06-28215101 of mail vhulvan@redcross.nl. Ook Oekraïense vluchtelingen mogen direct contact met hem opnemen. Victor spreekt en schrijft uitstekend Engels, Oekraïens en Russisch. Meer informatie over Takecarebnb?

Let op dat dit een traject is dat zorgvuldig moet worden doorlopen en daarom tijd vraagt. Dit is niet een oplossing voor een acute situatie!

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

In deze handreiking vindt u meer informatie over hoe het proces verloopt van het aanmelden van een opvangplek tot aan de koppeling met een vluchteling en het verblijf. 

De handreiking is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met de VNG, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De overheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Wat als thuis opvangen niet langer mogelijk is?

Als het verblijf bij een particuliere opvang eindigt, dan kan de vluchteling uit Oekraïne kiezen uit:

Een andere particuliere opvangplek:

De vluchteling uit Oekraïne zoekt zelf een nieuwe particuliere opvangplek. Dit kan via het sociale netwerk van de vluchteling uit Oekraïne, via diverse lokale initiatieven en via het proces van RefugeeHomeNL(externe link). Belangrijk is dat de vluchteling uit Oekraïne zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) van de nieuwe gemeente, dan wel het nieuwe adres doorgeeft aan de BRP van de huidige woongemeente indien in dezelfde gemeente wordt verbleven.

De vluchteling uit Oekraïne moet binding hebben met de regio; ze hebben een BSN-nummer én zijn werkzaam in de regio en/of hebben schoolgaande kinderen.

Een plek binnen de gemeentelijke opvang (GOO):

Is uw gast een vluchteling uit Oekraïne die onder de Tijdelijke Bescherming Ontheemden valt, dan behoudt deze het recht op opvang, ook als de particuliere opvang (om welke reden dan ook) stopt. De opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten en Veiligheidsregio’s. De vluchteling uit Oekraïne meldt zich in eerste instantie bij de gemeente waarin deze in de particuliere opvang woont. Daar verzoekt de vluchteling uit Oekraïne om een plaats in de gemeentelijke opvang. Mocht daar geen plek (meer) zijn, dan neemt deze ‘aanmeld-gemeente’ contact op met de veiligheidsregio. De veiligheidsregio bekijkt of er binnen de regio een opvangplek vrij is. Is dat niet het geval, dan vraagt de veiligheidsregio bij het KCIO (Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne) of er buiten de eigen veiligheidsregio wel een plek in een particuliere of gemeentelijke opvang beschikbaar is (de zogenaamde bovenregionale verplaatsing). Als er een plek beschikbaar is, bekijkt het KCIO of deze aanvraag past met de beschikbare (particuliere) opvang in een andere regio met als doel de (her)plaatsing van de vluchteling uit Oekraïne.

Als uw gast verhuist moet deze de gemeente (BRP) daarvan in kennis stellen. Indien het een verhuizing naar een andere gemeente betreft moet deze zo spoedig mogelijk zijn verhuizing kenbaar maken in de nieuwe gemeente (BRP). Vanaf de volgende maand zal hij dan namelijk de verstrekkingen ontvangen van zijn nieuwe gemeente.

Een terugkeer naar Oekraïne of land van herkomst:

Indien een burger uit Oekraïne besluit tot permanente terugkeer naar Oekraïne wordt deze verwezen naar Dienst Terugkeer & Vertrek. Voor niet-Oekraïense burgers die Oekraïne zijn ontvlucht en willen terugkeren naar hun land van herkomst, wordt geadviseerd contact op te nemen met Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM(externe link)). IOM kan onder andere adviseren, ondersteunen bij het verkrijgen van reisdocumenten en eventueel het boeken van een vliegticket. Bij vertrek uit Nederland, dient deze persoon zich uit te schrijven bij de BRP. Ook wordt verzocht het vertrek kenbaar te maken bij de IND voor het intrekken van de procedure Tijdelijke Bescherming. Het formulier dat de gast hiervoor nodig heeft, is beschikbaar op de website van de IND (Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland(externe link)). Voor meer informatie zie: Hulp bij terugkeer(externe link).

Goed om te weten; bij deelname aan particuliere opvang via RefugeeHomeNL worden zowel vluchteling uit Oekraïne als gastgezin begeleidt tijdens het vertrekmoment.

Gastgezinnen voor alleenreizende Oekraïense kinderen

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd. Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Gevolgen uitkering

De regering hanteert als uitgangspunt dat het tijdelijke verblijf van een vluchteling uit Oekraïne bij mensen thuis geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsuitkering, de uitkering van de SVB of UWV. Als uitkeringsgerechtigde dien je wel bij jouw contactpersoon van de gemeente door te geven dat er een wijziging is in jouw woonsituatie en/of inkomstensituatie omdat je een vluchteling in huis hebt.