Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven in het BRP, Leefgeld en werk en onderwijs.

Vluchtelingen inschrijven in het BRP (Basis Registratie Personen)

Het is van groot belang dat uw gasten ingeschreven staan op een adres. Met deze inschrijving wordt een BSN-nummer afgegeven. Dit is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen. Door de registratie krijgen wij ook een beter zicht op het aantal en de leeftijd van vluchtelingen in Geldrop-Mierlo. Wij kunnen daar de begeleiding en voorzieningen op afstemmen.

Per 19 juli 2022 zijn de opvangregels voor vluchtelingen uit Oekraïne, die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en in het bezit zijn gesteld van een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning, veranderd. Voor vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en in het bezit zijn van een tijdelijke Oekraïense asielvergunning, mogen wel op hun (particuliere) opvangplek verblijven, ook als zij na 19 juli 2022 in de BRP zijn ingeschreven. Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en een andere vorm van een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hebben, worden per 19 juli 2022 niet langer in de BRP geregistreerd. Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en een andere vorm van een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hebben en vóór 19 juli 2022 al in de BRP staan ingeschreven, mogen tot 4 maart 2023 op hun (particuliere) opvangplek verblijven. Hun verblijf zal echter niet verlengd worden na 4 maart 2023.

Kind geboren in Nederland

Zodra een gast in Nederland een kind krijgt, moet dit kind op de gebruikelijke wijze worden aangegeven bij de gemeente van geboorte. Bij een geboorteaangifte wordt meestal een kopie/afschrift van de geboorteakte verstrekt. Een internationaal uittreksel wordt niet standaard meegegeven, maar kan tegen betaling van leges wel worden aangevraagd. Is dit kind geboren in een andere gemeente dan het (woon)adres van het gastgezin, dan moet dit kind ook nog worden ingeschreven bij de gemeente waar de ouder(s) en kind daadwerkelijk wonen. Neem in dat geval ook contact op met de gemeente van uw woonplaats. Is dit kind geboren nadat de vluchteling uit Oekraïne het aanvraagformulier bij de IND heeft ingevuld? Dan moet(en) de ouder(s) de geboorte van het in Nederland geboren kind eveneens aanmelden bij de IND. Dit kan d.m.v. van het invullen van het formulier M35-J(externe link) en dit ingevulde formulier met kopie geboorteakte op te sturen naar de IND, Postbus 17, 9560 AA Ter Apel.

Digi-D aanvragen

Met een Digi-D kunt u in Nederland zaken online regelen. Zodra u een BSN-nummer heeft, kunt u een Digi-D aanvragen. Met een Digi-D kunt u een uittreksel uit de BRP opvragen via de website van de gemeente. Dit moet een uittreksel zijn met vermelding van BSN-nummer. Let hierop bij het opvragen! U kunt het uittreksel uit de BRP ook op het gemeentehuis aanvragen. U heeft dan geen Digi-D nodig. Op dit moment duurt dit door de drukte echter wel langer dan wanneer u dat via Digi-D doet. Een digitaal aangevraagd uittreksel BRP kost € 8,40 anders zijn de kosten € 14,30.

Leefgeld

U verblijft als vluchteling uit Oekraïne tijdelijk in Nederland. Gedurende uw verblijf in Nederland heeft u recht op opvang en een maandelijkse vergoeding. Vanaf 1 februari 2023 verandert de vergoeding. De landelijke wetgeving is namelijk gewijzigd. Op een later moment verandert ook de manier van betaling. In deze brief leest u hier meer over.

Veranderingen per 1 februari 2023

Maandelijkse vergoeding afhankelijk van samenstelling gezin

U ontvangt vanaf 1 februari 2023 geen vast bedrag per maand per persoon meer. De hoogte van het bedrag hangt vanaf 1 februari 2023 af van uw gezinssamenstelling. Hoe meer personen tot uw gezin behoren, hoe lager het totaalbedrag is dat u samen ontvangt. Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. In onderstaand overzicht staan de vergoedingen vanaf 1 februari 2023.

Samenstelling gezin

Bedrag per maand
per volwassene

Bedrag per maand
per minderjarige

Een persoon

€ 215,06

Twee personen

€ 215,06

€ 178,36

Drie personen

€ 171,99

€ 142,57

Vier of meer personen

€ 150,45

€ 124,97

Wie behoort tot uw gezin

Tot uw gezin behoren, naast uzelf, uw partner en uw minderjarige kind(eren). Ook minderjarige kinderen die niet uw eigen kinderen zijn, maar wel onder uw verantwoordelijkheid vallen, behoren tot uw gezin.

Maandelijkse vergoeding voor kleding wordt hoger

De vergoeding voor de kosten van kleding is momenteel € 55,00 per persoon per maand. Dit bedrag wordt vanaf 1 februari 2023 verhoogd tot € 56,12 per persoon per maand.

Maandelijkse vergoeding voor verblijf in particuliere opvang

De vergoeding voor het verblijf in een particuliere opvang wordt vanaf 1 februari 2023 € 93,00 per persoon. Ongeacht de leeftijd van de persoon of het aantal personen per gezin. Het nieuwe bedrag van € 93,00 is gebaseerd op het adviesbedrag van het Nibud op de kosten voor nutsvoorzieningen (gas/water/licht) voor één extra inwonend persoon bij een gastgezin en de kosten die in de gemeentelijke opvang worden uitgegeven aan recreatie. Deze kosten zijn hetzelfde voor volwassenen en minderjarigen. Daarom is gekozen voor één bedrag voor iedereen.

Als u gaat werken stopt de vergoeding voor uw gezin

Wanneer u en/of uw partner gaat werken, dan stopt vanaf 1 februari 2023 de maandelijkse vergoeding van alle gezinsleden. Dus niet alleen van u, maar ook van uw partner en uw kind(eren). Gaat een minderjarig gezinslid werken, dan stopt alleen de vergoeding voor dit minderjarig gezinslid. Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor deze groepen gelden, gaan nu ook voor Oekraïense vluchtelingen gelden. Als u werkt, kunt u wel toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

De betaalwijze verandert vanaf maart

Momenteel betalen wij de maandelijkse vergoeding aan iedere volwassen persoon op een prepaid bankkaart. De vergoeding voor minderjarige personen betalen wij op de prepaid bankkaart van één van de ouders of verzorgers van de minderjarige personen. Vanaf maart 2023 betalen wij de maandelijkse vergoeding op een reguliere Nederlandse bankrekening. De vergoeding voor het hele gezin wordt dan op één Nederlandse bankrekening betaald, dus niet meer per persoon afzonderlijk. Als u of uw partner nog niet in het bezit bent van een Nederlandse bankrekening, dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. U kunt hiervoor terecht bij iedere bank in Nederland.

Ondersteuning bij arbeidsbemiddeling

Wij begrijpen dat de wijzigingen in de maandelijkse vergoedingen financiële gevolgen voor u heeft. Wellicht overweegt u om uw financiële situatie te verbeteren door (ander) werk te aanvaarden, of om uw meer uren te gaan werken. Om u hierbij te helpen, biedt uw gemeente in samenwerking met Senzer, TempoTeam en Stellika, begeleiding en ondersteuning aan in uw eigen taal. U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een verzoek tot bemiddeling aanvragen via Senzer.

Dit kan via het aanmeldformulier op de website van Senzer(externe link), per e-mail basisdienstverlening@senzer.nl of per telefoon +31634239711. Naast de bemiddeling naar werk, ondersteunen zij ook bij het verwijzen naar andere financiële regelingen die mogelijk op u van toepassing zijn wanneer u werkt.

Vragen?

Heeft vragen? Neem dan contact op via het algemene e-mailadres oekraine@senzer.nl of het algemene telefoonnummer 0492 58 44 44.

Onderwijs

Oekraïense kinderen hebben (net als alle kinderen die in Nederland wonen) recht op onderwijs en hebben een leerplicht. De leerplicht geldt voor alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. Voor jongeren die nog geen startkwalificatie4 hebben behaald, geldt dat zij tot hun 18e kwalificatieplichtig zijn. Dit betekent dat een leerling ingeschreven moet staan op een onderwijsinstelling en deze onderwijsinstelling ook geregeld dient te bezoeken. Juist in de moeilijke situatie waarin zij nu zitten, is het belangrijk dat kinderen en jongeren weer zo snel mogelijk hun leven kunnen oppakken. Onderwijs stelt hen in staat de Nederlandse taal en andere vakken te leren, andere kinderen of jongeren te ontmoeten en de draad weer op te pakken.

Voorschoolse educatie

Vluchtelingkinderen uit Oekraïne in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar krijgen nu nog geen onderwijs, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel met een taalachterstand in het Nederlandse onderwijs instromen. Dit kan op dat moment een grote opgave worden voor het onderwijs. Om dit te voorkomen, is er voorschoolse educatie beschikbaar via gemeenten. Gemeenten ontvangen hiervoor extra geld. Voorschoolse educatie is, naast het voorkomen van onderwijsachterstanden, van groter belang voor deze kinderen. Doordat kinderen eerder met de Nederlandse taal en Nederlands sprekende kinderen in aanraking komen wordt de stap naar het onderwijs gemakkelijker. Daarnaast krijgen zij een aanbod wat helpt in hun ontwikkeling. Dit blijft van waarde, ook wanneer zij zouden terug gaan naar Oekraïne. Wilt u meer weten over voorschoolse educatie kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.

Basisonderwijs

Vanaf 10 mei kunnen kinderen van 4-12 jaar naar school op de locatie van de Rots/Regenboog, Amundsenstraat 51-53  Geldrop.

Aanmelden kan via Yvonne Betting (directeur van de Rots)  yvonne.betting@eenbes.nl .

Kinderen gaan vijf dagen per week naar school. Schooltijden zijn 8.30 uur- 14.00 uur.

Het onderwijs is gericht op: 

  • Het blijven volgen van het curriculum uit Oekraïne vanuit de online lessen die de kinderen nu ook nog volgen (hiervoor zijn er laptops op school)
  • Het aanbieden van basis Nederlands (bijvoorbeeld gericht op samen spelen met andere kinderen)
  • Ontspanning (sport, spel, samen zijn met andere kinderen)

Nieuwkomersscholen

Ouders mogen hun kind aanmelden op de school van voorkeur. Die school laat de leerling toe tenzij er geen capaciteit meer is op de school. Het is mogelijk om kinderen of jongeren uit Oekraïne aan te melden bij een ‘reguliere’ school. Voor kinderen en jongeren die de Nederlandse taal nog niet spreken en nog niet bekend zijn in het Nederlandse onderwijs (zogenaamde nieuwkomers), bestaan ook speciale nieuwkomersscholen. Dat zijn in het basisonderwijs nieuwkomersscholen en taalklassen. In het voortgezet onderwijs zijn dit internationale schakelklassen (isk) waar intensieve taalbegeleiding gegeven wordt. Deze scholen hebben ervaring met het lesgeven aan nieuwkomers en hebben waar nodig ook aandacht voor het verwerken van trauma’s. Deze scholen zullen kinderen ook begeleiden naar het reguliere of speciale onderwijs zodra een kind hier klaar voor is.
Ouders kunnen kinderen direct bij een nieuwkomersschool aanmelden. Een reguliere school kan de ouders ook aanraden daarvoor te kiezen, als de school zelf geen expertise heeft. Als u niet weet bij welke school een kind terecht kan, neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente bekijkt dan samen met ouders of er een plek beschikbaar is. Ook kan de gemeente helpen met leerlingenvervoer, als dat nodig is vanwege de afstand tot de school.
De mogelijkheid bestaat dat er niet meteen voldoende plaatsen zijn op de nieuwkomersscholen. Sinds dit voorjaar zijn er voor kinderen en jongeren uit Oekraïne daarom ook tijdelijke onderwijsvoorzieningen ingericht, waar zij het eerste deel van de basis- of middelbare school kunnen volgen. Uiteraard kunnen leerlingen ook naar een reguliere of speciale school.

Voortgezet onderwijs

Vanaf 30 mei kunnen kinderen van 12-18 jaar, op eigen gelegenheid, naar de centrale onderwijslocatie in Helmond: Nachtegaallaan 40, 5702 KN Helmond. Aanmelden via e-mail: oekraine@helmond.nl 

  • Schrijf in de e-mail uw naam, de naam, leeftijd van uw kind (of kinderen), uw adresgegevens en uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). U krijgt dan per e-mail een aanmeldformulier dat u volledig ingevuld kunt retourneren naar hetzelfde e-mailadres.
  • Als alles goed is ingevuld ontvangt u een bevestiging. Als er gegevens ontbreken, neemt de school contact met u op.

Zodra duidelijk is op welke datum de lessen voor uw kind (of kinderen) beginnen, neemt de school contact met u op. U krijgt dan een uitnodigingsbrief met uitleg over schooltijden e.d.

Middelbaar beroepsonderwijs

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in beginsel worden ingeschreven in het mbo. Wel dienen aspirant-studenten -afhankelijk van hun leeftijd en gewenste opleidingsniveau- aan bepaalde eisen te voldoen. Indien iemand geen Nederlands diploma heeft dat toelatingsrecht geeft, kan de school een toelatingsonderzoek uitvoeren. Voor meer informatie kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich het beste direct tot de betreffende onderwijsinstelling wenden.

Hoger onderwijs

Om een studie aan een hogeronderwijsinstelling te mogen volgen (hogeschool of universiteit) dient een kandidaat-student aan bepaalde eisen te voldoen. Elke student wordt individueel beoordeeld, waarbij in ieder geval gekeken wordt naar de hoogst genoten (voor)opleiding en de taalkennis (Engels en/of Nederlands). Het is raadzaam om direct contact op te nemen met een instelling waar men de studie wenst te gaan volgen.

Volwassenenonderwijs​​​​​​​

Volwassen Oekraïense vluchtelingen (18+) kunnen, als zij zijn ingeschreven in de BRP, toegang krijgen tot het volwassenenonderwijs. Zij mogen deelnemen aan bestaand cursusaanbod van gemeenten. Ook kunnen gemeenten cursussen Nederlandse taal en andere educatieve cursussen aanbieden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor meer informatie kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsvooroekraine.nl.

Werk

Voor vragen over hoe Oekraïense vluchtelingen aan werk kunnen komen, kunnen zij terecht bij Huis naar Werk(externe link). Viktoriia & Victoria (beide zowel Nederlands als Oekraïens sprekend) staan de vluchtelingen graag te woord en proberen hen te helpen met het vinden van werk. Ze komen ook graag langs op een opvanglocatie voor een informatiebijeenkomst. Ze kunnen dan direct meerdere personen registreren om hun verder te helpen. Voor meer informatie neem gerust contact met ze op.