Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Check op de website van het Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt of bel naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Ga naar Omgevingsloket online(externe link)

  • Doe de vergunningcheck (log als particulier in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning)
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

Bouwtekening kopie opvragen

Wilt u weten of u een woning kunt verbouwen? U kunt kopieën van bouwtekeningen van bestaande bouwwerken opvragen bij de gemeente. Kijk hiervoor op Bouwtekening kopie opvragen.

Welstandsadvies

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, vraagt u een welstandsadvies aan. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

De voorwaarden staan beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

Om welstandsadvies aan te vragen, hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Bovendien gaat het niet om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is).

Het is niet mogelijk om tegen een advies van de welstandscommissie bezwaar te maken.

Bekijk de welstandsnota's 

Wilt u weten of er medewerking wordt verleend, voordat u gegevens helemaal laat uitwerken?

U wilt een bouwwerk verbouwen, realiseren of anders gaan gebruiken in strijd met het geldende bestemmingsplan. En in dit bestemmingsplan is hiervoor geen afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Dan wilt u mogelijk eerst weten of uw aanvraag in aanmerking komt voor een vergunning. Voordat u tekeningen en berekeningen helemaal laat uitwerken, kunt u hiervoor een principeverzoek indienen.

Principeverzoek

Een principeverzoek wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • het geldende bestemmingsplan;
  • overige relevante ruimtelijke aspecten;
  • mogelijkheid om af te wijken bij AMvB aangegeven gevallen (Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)(externe link)), en indien van toepassing
  • redelijk eisen van welstand, zoals opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota;
  • indien van toepassing, het sociale domein.

Wat u aan gegevens minimaal moet indienen, vindt u terug op het hiervoor bedoelde

Aanvraagformulier principeverzoek 

Voor de behandeling van een principeverzoek, bent u leges verschuldigd. Deze leges worden in mindering gebracht, indien er naar aanleiding van het principeverzoek een aanvraag wordt ingediend. Er mag daarvoor geen sprake zijn van een (wezenlijk) aangepast bouwplan, waardoor de inhoudelijke beoordeling van het principeverzoek (deels) over gedaan moet worden.

Indien er sprake is van een grote stedenbouwkundige afwijking, of een afwijking met een grote maatschappelijke impact, dan wordt een principeverzoek ‘opgewaardeerd’ naar een intake ruimtelijke initiatieven. Het is dan mogelijk nodig dat u meer informatie moet aanleveren. Mocht dit het geval zijn, dan neemt de casemanager contact met u op.

Voorwaarden vergunningsvrij bouwen

Ook als u geen vergunning nodig hebt, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Deze zijn afhankelijk van de (bouw)kosten van uw project. In hoofdstuk 2, artikel 2.2 en 2.3 van de Legesverordening vindt u de kosten voor een omgevingsvergunning.

Legesverordening 2023(externe link)

Hoe lang duurt het?

Reguliere procedure

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure

U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Interessante websites