In het najaar van 2019 deden 1063 inwoners uit onze gemeente mee aan de zogenaamde Veiligheidsmonitor die in onze gemeente om de 2 jaar wordt uitgevoerd. Aan deze inwoners is in een enquête gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid, de woonomgeving en de veiligheid van de gemeente en de eigen buurt. Deze resultaten zijn aangevuld met cijfers over het aantal aangiften en meldingen van overlast en incidenten bij de politie. Naast een vergelijking tussen de verschillende buurten van onze gemeente, wordt onze gemeente ook vergeleken met regiogemeenten. Conclusie: het gemiddelde rapportcijfer voor zowel leefbaarheid als voor veiligheid is in de afgelopen 2 jaren licht gestegen!

Wat staat er in de Veiligheidsmonitor?

Om de twee jaar wordt de landelijke Veiligheidsmonitor uitgevoerd, een bevolkingsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over leefbaarheid en veiligheid. Onze gemeente heeft ook deze keer weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra enquêtes uit te laten zetten om resultaten ook op buurtniveau beschikbaar te krijgen en om aanvullende vragen te stellen.

In de Veiligheidsmonitor komen veel onderwerpen aan bod. Zo is de inwoners gevraagd naar hun mening over de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid en of de buurt in het afgelopen jaar voor- of achteruit is gegaan. De leefbaarheid wordt bepaald door zowel sociale onderwerpen, zoals overlast en incidenten door buurtbewoners, de mate van de sociale samenhang en de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling. Maar ook door fysieke onderwerpen, zoals de voorzieningen in de buurt (winkelaanbod, parkeergelegenheid, voorzieningen voor jong en oud) en de verloedering van de openbare ruimte en vernielingen.

De veiligheid wordt bepaald door bijvoorbeeld te kijken naar de onveiligheidsgevoelens en het aantal incidenten die te maken hebben met criminaliteit, zoals dreiging en geweld op straat, woninginbraak, verkeersoverlast en alcohol- en drugsoverlast. Aan de inwoners uit onze gemeente zijn aanvullende vragen gesteld over maatschappelijke participatie (meedoen aan de maatschappij), veiligheid in en om het huis, meldingen en handhaving in de openbare ruimte en beleving van de buurtkwaliteit.

Tenslotte is in de Veiligheidsmonitor ook het functioneren van de politie en de gemeente gemeten en wordt er een vergelijking gemaakt met andere gemeenten.

Het gevoel wordt beter

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat de inwoners van onze gemeente de veiligheid in de woonomgeving beoordelen met het rapportcijfer 7,4. Dat is iets hoger dan in 2017 (toen een 7,2). Ook de leefbaarheid krijgt nu een iets hoger rapportcijfer, een 7,6. Dat was in 2017 een 7,4. De rapportcijfers zijn in alle wijken gestegen of gelijk gebleven. De laagste rapportcijfers krijgen de wijken Coevering en Braakhuizen-Zuid, de hoogste rapportcijfers krijgen de wijken Genoenhuis/Gijzenrooi, Zesgehuchten en Skandia.

Ook de sociale cohesie (relaties tussen inwoners en eventueel andere aanwezige personen) is in de afgelopen jaren toegenomen. In het algemeen is in de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid minder goed wordt beoordeeld ook de onderlinge verbondenheid tussen de inwoners minder sterk. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn de inwoners van Geldrop-Mierlo positiever over het functioneren van de politie in de woonbuurt en over het functioneren van de gemeente in de aanpak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid.

De verschillende buurten

In de Veiligheidsmonitor worden de resultaten per buurt beschreven en volgt een top 5 van buurtproblemen. Zoals in alle voorgaande monitoren staan vooral de kleine ergernissen (handhaving) in de top van problemen die als eerste aangepakt zouden moeten worden.

De top 5 van aan te pakken problemen in de woonbuurt:

  1. Te hard rijden
  2. Hondenpoep
  3. Parkeerproblemen
  4. Rommel op straat
  5. Rondhangende jongeren

Bijna alle wijken hebben dezelfde problemen in deze top staan, de volgorde wisselt wel.

Aan de slag

In de Veiligheidsmonitor staat veel informatie op wijkniveau over veel verschillende onderwerpen. We gaan samen met onze in- en externe partners verder aan de slag met de resultaten om zo het woon- en leefklimaat in de wijken nog verder te verbeteren!

Meer informatie?

Het hele onderzoek van de Veiligheidsmonitor kunt u hier downloaden. De raadsinformatiebrief met daarin een uitgebreidere samenvatting van dit rapport vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Mans van de afdeling Dienstverlening. Zij is te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93. E-mailen kan ook: j.mans@geldrop-mierlo.nl of veiligheid@geldrop-mierlo.nl.