Het steunfonds corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur, sport en welzijn te helpen als ze door de coronacrisis in financiële problemen raken. De gemeente wil voorkomen dat het voortbestaan van deze organisaties, die van grote waarde zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente, in gevaar komt.

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. De rijksoverheid heeft de gemeenten opgeroepen om de rijksgelden voor cultuur voor dit doel in te zetten. Daarom is er voor culturele organisaties een mogelijkheid om gecompenseerd te worden voor ontstane exploitatietekorten door het gemis van inkomsten door de coronacrisis, ook als ze niet in financiële nood verkeren.

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling maakt onderscheid tussen de deelregelingen A en B.

Voorwaarden deelregeling A:

 • de organisatie is een stichting, vereniging of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk, gevestigd in Geldrop-Mierlo;
 • de organisatie heeft als doel voor inwoners van Geldrop-Mierlo culturele, sportieve of op welzijn gerichte activiteiten te organiseren;
 • de organisatie verkeert in financiële nood als gevolg van de coronacrisis en het voortbestaan is in gevaar;
 • de organisatie heeft onvoldoende middelen om de nadelen zelf op te vangen;
 • er is zoveel mogelijk gedaan om de nadelige gevolgen te beperken;
 • andere compensatieregelingen (zoals NOW, TVL, TOGS) zijn aangevraagd en ingezet.

De regeling gaat in hoge mate uit van vertrouwen en beperkte administratieve lasten. We doen een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties om alleen een beroep te doen op noodhulp als er geen andere (financiële) mogelijkheden meer zijn binnen of buiten de organisatie.

Voorwaarden deelregeling B:

 • de organisatie is een stichting, vereniging of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk, gevestigd in Geldrop-Mierlo;
 • de organisatie heeft als doel om voor inwoners van Geldrop-Mierlo culturele activiteiten te organiseren;
 • de coronacrisis heeft geleid tot een inkomstenderving van tenminste 30% waardoor exploitatietekorten zijn ontstaan;
 • er is geen sprake van een noodsituatie (in dat geval kan een beroep op deelregeling A worden gedaan);
 • andere compensatieregelingen (zoals NOW, TVL, TOGS) zijn aangevraagd en ingezet.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Deelregeling A: afhankelijk van de doorlopende lasten, waaronder huisvesting.
Deelregeling B: maximaal 50 % van het exploitatietekort.

Het voorbehoud geldt dat de gemeenteraad voldoende geld beschikbaar stelt door vaststelling van een subsidieplafond. Als er meer geld wordt aangevraagd en goedgekeurd dan beschikbaar is, zal een evenredige korting op de toe te kennen bedragen worden toegepast.

Hoe aanvragen?

Via onderstaand e-formulier kunt u de tegemoetkoming aanvragen. Dit kunt u doen tot uiterlijk 31 augustus.

Aanvragen tijdelijke subsidieregeling COVID-19

Binnen 8 weken na sluiting van de aanvraagtermijn beoordeelt het college van B. en W. alle aanvragen en ontvangt u een brief met het besluit.

Meer informatie over de regeling?

Wilt u de gehele regeling “Beleidsregel steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties 2021” zien? Dat kan via deze link. Voor al uw vragen kunt u een mail sturen naar subsidie@geldrop-mierlo.nl met vermelding in de onderwerp regel: steunfonds corona.