De gemeente stelt voor haar grondgebied een structuurvisie vast. Daarin wordt de toekomstige ontwikkeling van het grondgebied op de langere termijn aangegeven. De structuurvisie brengt doelen en wensen in kaart en vormt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. 

  In 2010 is door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo een structuurvisie vastgesteld voor het hele grondgebied van de gemeente. In deze structuurvisie zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn op hoofdlijnen beschreven. In de structuurvisie is ook opgenomen hoe de voorziene ontwikkelingen uitgevoerd worden. In 2015 is de structuurvisie geactualiseerd. Tegelijkertijd is de nota kostenverhaal (zie hieronder) opgesteld. Deze nota kostenverhaal bevat de kaders over het verhaal van kosten met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen die in de structuurvisie beschreven zijn. De structuurvisie geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Waar vinden de komende tijd concrete ontwikkelingen, zoals woningbouw of de aanleg van infrastructuur plaats?
  • Waar wordt gekozen voor behoud van de bestaande situatie?
  • Wat zijn de beleidsuitgangspunten waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst worden?
  • Wat zijn de bestaande gegevens en feiten waarmee we rekening moeten houden?

  Nota kostenverhaal

  De raad heeft op 9 maart 2015 ingestemd met de ter inzage legging van de Uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie, de gewijzigde hoofdstukken 7 en 8 van de structuurvisie en de nota kostenverhaal. Tegelijkertijd is toen besloten om de in de nota kostenverhaal genoemde fondsen in te stellen.

  Voor het Leefbaarheidfonds geldt op dit moment een afdracht van €15,- / m2 en voor Herstructurering woongebieden en Investeringen Ruimtelijke Ontwikkelingen beide €7,50 / m2. Voor Verevening bedrijfsomgevingen geldt een bedrag van €10,- / m2, maar dat is niet van toepassing voor woningen. Over het algemeen gaat het dus om een afdracht voor Bovenwijkse Voorzieningen en daarnaast €30,- / m2 voor de drie genoemde fondsen.

  Omgevingswet

  Op 1 juli 2022 treedt de omgevingswet in werking. Als uitvloeisel van deze wet zijn we voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie voor de hele gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze projectwebsite. Op de huidige pagina zullen we regelmatig vermelden wat daarvan de stand van zaken is.
   

  Interessante websites

  Meer informatie

  Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Ron Smolders (Nota kostenverhaal) en Rosalie de Bont van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 040 289 38 93.