U kunt de subsidie aanvragen via een digitaal formulier dat u op deze pagina vindt. Ook leest u hier welke stukken u mee moet sturen bij de aanvraag, hoe de procedure verder verloopt en op welke termijn u de subsidie ontvangt. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december.

Aanvraagformulier

Hieronder vindt u de link naar het aanvraagformulier voor subsidie voor het nemen van maatregelen om zelf regenwater op te vangen. Belangrijk: Doe deze aanvraag voordat u start met de werkzaamheden. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze aan de voorwaarden voldoet (ontvankelijk is) en volledig is.

Aanvraagformulier subsidie 

Bij het aanvraagformulier stuurt u altijd het volgende mee:

 • Een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Een kaart waarop u aangeeft wat u gaat doen, waar u dat gaat doen en om hoeveel m2 het gaat.
 • Foto’s van de situatie voor uitvoering van de werkzaamheden.
 • Een offerte of kostenraming van de uit te voeren werkzaamheden en/of de te gebruiken materialen.

Per maatregel stuurt u ook aanvullende stukken mee. Hieronder leest u welke dat zijn.

  Meesturen bij groen dak

  Als u subsidie aanvraagt voor een groen dak moet u ook het volgende meesturen:

  • Een technische omschrijving van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, het waterhoudend vermogen en de noodoverloop/vertraagde afvoer.
  • Een verklaring waarin u aangeeft dat het dak voldoende draagkracht heeft.

  Meesturen bij afkoppelen riool

  Als u subsidie aanvraagt voor het afkoppelen van het riool door het opvangen en verwerken van regenwater op eigen terrein moet u ook het volgende meesturen:

  • Een technische omschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, de inhoud, de noodoverloop en de werking.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het water op uw eigen terrein kan worden verwerkt zonder dat er wat naar de omliggende terreinen loopt.

  Meesturen bij vergroenen tuin

  Als u subsidie aanvraagt voor het weghalen van erfverharding en het vergroenen van uw tuin moet u ook het volgende meesturen:

  • Een tekening met een indeling van het te vergroenen gebied.

  Subsidieverleningsbeschikking

  • Wij streven er naar binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag te reageren.
  • U ontvangt van ons een brief waarin staat of en hoeveel subsidie u van ons kunt krijgen. Dit heet een beschikking.
  • Wij baseren het subsidiebedrag op de aangeleverde gegevens. Let u er daarom op dat u de aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk invult.
  • Het college van burgemeester en wethouders kan aan de beschikking nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.
  • Nadat u deze beschikking hebt ontvangen, voert u de werkzaamheden binnen 6 maanden uit.