In 2015 sprak de gemeente Geldrop-Mierlo voor het eerst met de lokale partijen onderwijs en kinderopvang (en destijds Stichting Peuterspeelzalen Geldrop-Mierlo) over de ‘Ontwikkelrichting (voorschoolse)educatie’. In 2017 is de eerste subsidietender voor de jaren 2018-2019 doorlopen. Per 1 januari 2018 verzorgen zes lokale kindercentra binnen de gemeente Geldrop-Mierlo een voorschools educatief aanbod voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In 2018 is de basis van de voorschoolse educatie (inclusief voor- en vroegschoolse educatie: VVE) neergezet. 2019 vormt het jaar van de doorontwikkeling, waarbij in overleg met de kindercentra is besloten om in te steken op de zorgcomponent voorschoolse educatie.

Voor de jaren 2020 t/m 2023 wordt een nieuwe subsidietender doorlopen. De gemeente zal subsidie verstrekken aan lokale (potentiële) aanbieders van voorschoolse educatie die daarmee gaan bijdragen aan de volgende doelstelling:

“Met de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie willen we bereiken dat op elke basisschoollocatie in Geldrop-Mierlo een voorschools educatief aanbod wordt geboden dat uitgaat van een doorgaande ontwikkellijn en een holistische benadering.”

Onderzoek BCO naar de zorgcomponent in de voorschoolse educatie

In het kader van de doorontwikkeling van de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie heeft de gemeente Geldrop-Mierlo aan BCO, onderwijsadvies te Venlo de opdracht gegeven om in de periode 1 juni tot en met 1 september 2019 onderzoek te doen naar de zwaardere ondersteuningsbehoeften van peuters in de voorschoolse educatie. Op 1 september 2019 is het onderzoek afgerond. Begin september heeft de gemeente besloten om de oplossingsrichtingen uit het onderzoek onderdeel te laten uitmaken van deze subsidietender. Deze zijn opgenomen in de 'Aanvullende voorwaarden uitvraagdocument ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 2020-2023' (zie publicaties). 

Aanpassing proces subsidietender 2020-2023

Binnen de deadline van de subsidietender heeft de gemeente Geldrop-Mierlo vier plannen binnengekregen. Op basis van de vereisten uit de subsidietender constateerde de beoordelingscommissie dat drie van de vier plannen niet ontvankelijk zijn. Eén plan bleek ontvankelijk en beoordeelbaar, maar dit plan scoort echter onvoldoende punten, waardoor het niet in aanmerking komt voor een subsidiebeschikking. De voorlopige conclusie is dat de subsidietender is mislukt, doordat de ontvangen plannen van onvoldoende kwaliteit zijn.

Op 21 november 2019 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de indieners van het plan. Het doel van dit overleg was om de oorzaak voor de mislukte subsidietender te achterhalen en te kijken naar het vervolg van het voorschools educatief aanbod. De uitkomst is dat partijen aangaven niet gewend te zijn met het op deze manier doorlopen van een aanbesteding. Bovendien vonden ze het een veel te zware procedure voor het uitvoeren van VVE wat ze nu ook al doen.

In het overleg is besloten dat in een aantal werksessies in de periode januari tot en met april 2020 onder leiding van meneer Robbe gezamenlijk tot een verfijning van de subsidietender en aanpassing van de plannen van aanpak komen. 

Werksessies subsidietender

In een gezamenlijk traject van gemeente en kindercentra gaan we in vier werksessies de subsidietender verfijnen en de subsidieaanvragen laten corrigeren. 

De planning van de sessies en het vervolg van de subsidietender is als volgt:

Maandag 27 januari 2020 Gezamenlijk afstemmen van de inhoud van de plannen. Heeft plaatsgevonden (zie onderaan deze pagina bij Publicaties de Memo TR 20200213 Samenvatting en aanzet planvorming + Planning VVE Geldrop-Mierlo februari 2020).
Donderdag 6 februari 2020 Nadere afstemming op inhoud en check op hantering begripsdefinities. In afstemming met betrokken partijen is besloten deze werksessie te laten vervallen.
Donderdag 12 maart 2020 Nader overeenkomen op cruciale aspecten. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is deze werksessie uitgesteld en heeft deze op maandag 23 maart 2020 plaatsgevonden, zie de Memo Korte samenvatting Skype meeting 23 maart 2020 (pdf).
Donderdag 9 april 2020 Nader overeenkomen op cruciale aspecten. Heeft plaatsgevonden, zie de Memo TR 09042929 Korte samenvatting Zoom meeting.pdf (108 kB).
April/mei 2020 Indienen aanvraag en formele beoordeling, gunning en subsidieverlening.  

Staking subsidietender 

Op 1 september 2019 startte de gemeente een subsidietender ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie. De gemeente hield via deze website geïnteresseerde partijen op de hoogte van het verloop van de tender.

Gedurende de tender is zowel schriftelijk als mondeling overleg gevoerd tussen de gemeente en geïnteresseerde partijen. De gemeente heeft daarin steeds volledig transparant gehandeld door overleggen aan te kondigen via deze website en ook daar samenvattingen van het overleg te publiceren.

Na een laatste Skype-meeting op 23 maart 2020, waarbij één van de geïnteresseerde partijen aansloot als penvoerder voor alle geïnteresseerde partijen, concludeert de gemeente dat de subsidietender niet tot het gewenste resultaat leidt. Op basis van bladzijde 2 van het uitvraagdocument heeft de gemeente dan ook op 7 april 2020 besloten om de subsidietender te staken.

Nieuwe aanpak en planning

De gemeente gaat kindercentra met incidentele subsidiebeschikkingen tot eind van dit jaar financieren voor het aanbieden van de voorziening binnen niet meer dan wettelijke en eerder door de gemeente gehanteerde eisen. Enige aanvulling is de verplichting deel te nemen aan een functieoverleg zorgcoördinatoren. Het bespreken van de doorontwikkeling van het aanbod belegt de gemeente – informeel – binnen het educatief beraad dat gemiddeld vier keer per jaar plaatsvindt. 

Lokale kindercentra kunnen contact met de gemeente opnemen als zij een subsidieaanvraag willen indienen. Er is een aanvraagbrief opgesteld waar partijen gebruik van dienen te maken. Een ondertekende aanvraagbrief dient uiterlijk maandag 11 mei 2020 ingediend te worden via subsidietender@geldrop-mierlo.nl.  Uiterlijk voor 1 juni 2020 ontvangen de kindercentra die daarvoor in aanmerking komen een voorlopige subsidiebeschikking voor de periode juni t/m december 2020. 

Meer informatie

Vragen kunnen gedurende de looptijd van de tender gesteld worden aan Lobke van Kraay, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs via subsidietender@geldrop-mierlo.nl of bel 040 289 38 93

Deadline indienen subsidieaanvraag

Potentiële aanbieders konden hun subsidieaanvraag uiterlijk op 20 oktober 23:59 uur indienen. 

Gezien de wijzigingen in het proces, kunnen lokale partijen onderwijs en kinderopvang op basis van de verfijning van de subsidietender later nog besluiten om aan te haken.

Later in het vervolgproces zal de nieuwe deadline voor het indienen van een plan van aanpak gecommuniceerd worden. De partijen kunnen besluiten om aan te sluiten bij de werksessies en/of kunnen de informatie op deze pagina raadplegen.