De Vlinderlaan is onderdeel van de toekomstige hoofdontsluiting van de wijk Luchen. Deze hoofdontsluiting loopt uiteindelijk vanaf de Kwikstaart parallel aan de Luchense Wetering en de St. Catharinaweg naar de Vlinderlaan.
Op dit moment wordt het deel Vlinderlaan vanaf de Koolmees tot Luchen uitgewerkt en is de planning om na de bouwvakvakantie een aannemer te contracteren. De uitvoering zal dan dit najaar starten en in het eerste kwartaal 2021 afgerond zijn. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid van de aanwonenden en de wijk.

Vanaf de kruising met Luchen gaat de hoofdontsluiting door Luchen deelgebied 3b en sluit vervolgens aan op de Hooiwagen. 
In de onderstaande afbeelding is het uiteindelijke tracé globaal aangegeven.
De huidige bebouwde komgrens ligt ter hoogte van Burgemeester Termeerstraat 6. Het is de bedoeling om de komborden die daar staan, verder naar het noorden te verplaatsen ter hoogte van de weg Luchen.

Plattegrond hoofdontsluiting Luchen

Profiel hoofdontsluiting

Het profiel van de hoofdontsluiting bestaat uit een voetpad met een aanliggend fietspad in twee-richtingen, een groenstrook, de rijbaan, parkeervakken en een voetpad. De voetpaden worden voorzien van grijze betontegels, het fietspad van rood asfalt, de rijbaan van zwart asfalt en de parkeervakken worden voorzien van antracieten betonstraatstenen. De groenstrook wordt voorzien van gras met bomen. Lichtmasten worden aan beide zijden in het voetpad geplaatst. De Hooiwagen is inmiddels volgens dit profiel gerealiseerd.

Vlinderlaan richting Koolmees in 2e fase

Het deel Vlinderlaan vanaf de Kwikstaart richting de Koolmees wordt op dit moment ook verder uitgewerkt. Dit deel heeft echter meer voorbereiding nodig en zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2021 in uitvoering gaan. Wanneer het resterende deel (Luchen 3b) in voorbereiding en uitvoering gaat is nog niet bekend.

Kapvergunning voor nieuwe aansluitingen

Om het plandeel Luchen 3A mogelijk te maken wordt er voor 10 bomen aan de Burgemeester Termeerstraat een kapvergunning aangevraagd. Dit is nodig voor de 4 nieuwe aansluitingen op de Burgemeester Termeerstraat en voor het realiseren van de woningbouw. De bomen staan tussen huisnummers 27 en 33. In het nieuwe plan worden ruim 35 nieuwe bomen geplant die mede voor de groene invulling zorgen.

Bewonersbijeenkomst Deelgebied 3a

Op dit moment is een informatiebijeenkomst in voorbereiding over de ontwikkelingen in Deelgebied 3a in Luchen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden en belangstellenden. Op korte termijn zal hierover meer informatie volgen.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen hierover? Bel of mail dan met de afdeling Ruimte, te bereiken via 040 289 38 93 of Ru-ondersteuning@geldrop-mierlo.nl.