Jozefkerk - Braakhuizen-Zuid

De wijk Braakhuizen-Zuid heeft de afgelopen jaren om verschillende redenen in de schijnwerpers gestaan. Denk hierbij aan ontwikkelingen rond Speeltuin De Viking, de huisvesting van de Turkse vereniging, de leegstand en verloedering van de Sint Jozefkerk en de komst van het Cruyff Court.

Door de wijkbewoners is al vaker om meer aandacht gevraagd voor de wijk. In 2017 heeft dit geleid tot een bewonersenquête die tot in de gemeenteraad is besproken. Vanuit de gemeenteraad was dit vervolgens aanleiding om in te zetten op een wijkontwikkelingsplan voor Braakhuizen-Zuid. In eerste instantie zou dit bij een externe partij liggen, maar al snel heeft de gemeente hier zelf de regie in genomen. Het wijkontwikkelingsplan omvat niet heel Braakhuizen-Zuid. Het plan richt zich op het gebied binnen de Mierloseweg, Johan Peijnenburgweg, Goorstraat en Dwarsstraat.

In juni 2019 is het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Dit wijkontwikkelingsplan is opgesteld in overleg met verschillende bewoners en professionals uit de wijk. In het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid (pdf, 18.34 MB) leest u meer over de wijkontwikkeling in Braakhuizen-Zuid.

Blikvanger Dwarsstraat verwijderd

Bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan voor Braakhuizen-Zuid is op verzoek van de bewoners een blikvanger geplaatst bij het Strabrecht College aan de Dwarsstraat in Geldrop.
Door de schoolgaande jeugd werd de blikvanger echter nauwelijks gebruikt. Wel troffen we met regelmaat huis- en ander grofvuil aan in en om de blikvanger. Het stelselmatig onheuse gebruik gaf veel overlastmeldingen. Na overleg met de wijkbewoners is daarom besloten de blikvanger weer te verwijderen.

Groen schoolplein voor kindcentrum de Vlinder

In het najaar van 2021 zal de Vlinder haar schoolplein gaan omtoveren naar een groen schoolplein. 
De aanleg zal gecombineerd worden met de Nationale Boomfeestdag op 10 november 2021. 
Het ontwerp geeft u een indruk van hoe het schoolplein er ongeveer uit gaat zien.

ontwerp schoolplein

Beeldkwaliteitsplan De Bleekvelden

In de bijlagen vindt u informatie over het beeldkwaliteitsplan de Bleekvelden.

Vanaf vrijdag 23 april 2021 ligt het beeldkwaliteitplan de Bleekvelden gedurende zes weken ter inzage.
De planlocatie bestaat uit het gebied tussen de Johan Peijnenburgweg, de Mierloseweg en de weg ‘De Bleekvelden’. Het plangebied grenst met de westzijde aan het dal van de Kleine Dommel. Aan de noordzijde maakt het deel uit van de lintbebouwing van de Mierloseweg en sluit het aan op de recent gerealiseerde woningen van het plan ‘kasteeltuinen’. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de nieuwbouw van ‘De Doelen’. Het gehele terrein zal getransformeerd worden naar een woningbouwlocatie.

Het beeldkwaliteitplan is opgesteld als toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische invulling van het stedenbouwkundig plan. Het geeft richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling voor het plan de Bleekvelden. Aan de hand van randvoorwaarden en sfeerimpressies wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

 

Inspraak

De ontwerp structuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan de De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3762. Ook kan een reactie digitaal ingediend worden via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaarschrift-indienen/

 

Bewonersbijeenkomst 9 juli 2020 Braakhuizen-Zuid

Ontwerp buitenruimte St. Jozefkerk

Op 9 juli 2020 hebben bewoners en geïnteresseerden de gelegenheid gehad om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte rondom de St. Jozefkerk. 

Tijdens de bijeenkomst hebben alle partijen betrokken bij de herontwikkeling van Braakhuizen-Zuid de bewoners in 4 sessies geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen in Braakhuizen-Zuid. Voor de herinrichting van het gebied rondom de St. Jozefkerk was landschapsarchitect Mariëlle Kok aanwezig om de wensen van de bewoners te inventariseren.

Ook de presentaties van de herontwikkeling van de St. Jozefkerk, de loodsen aan de Bleekvelden en de plannen van het bestuur van de Turks Multiculturele Stichting Geldrop vindt u in bijgaand filmpje.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar wijkontwikkelingBZ@geldrop-mierlo.nl.

Nieuwsbrief & planning 

In de nieuwsbrief en de planning uitvoeringsagenda Braakhuizen-Zuid kunt u de voortang van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid bekijken.
De nieuwsbrief publiceren wij twee keer per jaar, in juni en december.