Wat is het?

Een bedrijf aan huis is onder te verdelen in twee categorieën:

Dienstverlening als aan-huis-verbonden beroep

Het gaat hierbij om dienstverlening in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen. De dienstverlening is administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee te vergelijken. Hier is geen ontheffing van het bestemmingsplan voor nodig. Wel moet worden voldaan aan de voorwaarden.

Lichaamsverzorgend beroep aan huis

Een lichaamsverzorgend beroep (aan huis en/of in een daarbij bijbehorend bijgebouw) bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste, nagelstylist, pedicure of gelijksoortige beroepen. Hiervoor is een ontheffing van het bestemmingsplan nodig.

Kappers/kapperszaken zijn geen lichaamsverzorgend beroep. Zij mogen zich alleen vestigen als het bestemmingsplan het toelaat.

Hoe werkt het?

  • Een aan-huis-verbonden beroep is alleen toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie. De omvang mag niet meer zijn dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 50 m2.
  • Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op het verkeer en geen parkeerprobleem veroorzaken.
  • De activiteit moet milieuhygiënisch inpasbaar zijn in de woonomgeving.
  • de activiteit moet worden uitgeoefend door de bewoner.
  • Detailhandel is niet toegestaan.

Wat kost het?

Tarieven

 ProductTarief 
2.3.3.1indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):
 Wanneer deze activiteit al dan niet in combinatie is met de activiteit bouwen en de geschatte bouwkosten bedragen minder dan € 5.000,00 dan bedragen de leges planologisch strijdig gebruik

Extra informatie

Voor meer informatie: neem contact op met het Cluster Vergunningen via telefoonnummer 040 289 38 93.

Bekijk ook