Logo Geldrop-Mierlo

Omgevingswet

Omgevingswet 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

De Omgevingswet bundelt de belangrijkste wetten voor de fysieke leefomgeving in één wet.
Het gaat vooral over bouwen en milieu.
Maar het kan ook gaan om een verandering van gebruik van een bestaand gebouw, kapvergunningen, uitritten of wijzigingen aan monumenten.

Wat de gemeente moet doen

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat u alle aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de gemeente kunt indienen.

Wat u moet doen

De Omgevingswet vraagt nogal wat van de gemeente.
Een aanvraag moet in beginsel binnen 8 weken worden behandeld.

Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook meer van de aanvrager.

1.    Toets aan het omgevingsplan

U kunt zelf via internet toetsen of uw plan binnen het omgevingsplan past, www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

2.    Overleg met omwonenden

Past uw plan binnen het omgevingsplan, overleg dan altijd eerst met de omwonenden of andere belanghebbenden.

3.    Aanvraag

Hebt u uw plan getoetst én hebt u overleg gehad met de buren, kunt u de omgevingsvergunning meteen aanvragen.

4.    Als uw plan afwijkt van het omgevingsplan

Wijkt uw plan af van het omgevingsplan, dan kan dat soms toch gerealiseerd worden met een omgevingsvergunning voor afwijking. Laat dan eerst door de gemeente beoordelen of het zinvol is om een aanvraag voor afwijking in te dienen. 
Uw plan wordt dan ambtelijk getoetst door de ‘Intaketafel’; namelijk of de afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en of uw plan globaal haalbaar is.  

5.    Participatie

Als uw plan voorstelbaar en globaal haalbaar lijkt, dan vindt de gemeente het belangrijk en soms is het verplicht dat u eerst gaat overleggen met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit heet ‘participatie’.
Think!-Consistent is een hulpmiddel bij het organiseren van participatie. Op deze website(externe link) vindt u een handleiding hoe u deze participatie kunt uitvoeren. 

6.    Onderbouwing van de aanvraag

Daarna kunt u uw plan verder voorbereiden. Meestal is een adviesbureau nodig om onderzoeken uit te voeren en om de aanvraag van een onderbouwing te voorzien. Ook maakt u met de gemeente afspraken over de plankosten.

7.    Aanvraag afwijking

Daarna kunt u met alle stukken een aanvraag voor afwijking indienen. 
Dit doet u via internet, via het zogenoemde ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’.

De omgevingsvisie

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een ontwerp-omgevingsvisie gemaakt.

Meer informatie over de omgevingsvisie

Uitvoeringsinstrumenten

Naast de omgevingsvisie komen er programma's en een omgevingsplan.

  • Programma’s worden bijvoorbeeld gestart voor volkshuisvesting en voor nieuwe thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid.
  • Elke gemeente stelt een omgevingsplan op, waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Bekijk de video Geldrop-Mierlo, op weg naar 2040!

 

Transcript video Geldrop-Mierlo, op weg naar 2040!

Mijn naam is Marc Jeucken. Ik ben wethouder in de gemeente Geldrop-Mierlo en verantwoordelijk voor de omgevingswet. Ik ben hier geboren en getogen en ik heb het dorp zien veranderen. Samen met mijn vrouw Astrid, die is een mierlo geboren, hebben wij hier twee kinderen grootgebracht en wij genieten nog elke dag van ons dorp. Met de omgevingswet staan we aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling. We worden uitgedaagd ons DNA te herontdekken. Dat moeten we gezamenlijk doen. College, ambtenaren en inwoners. we gaan u stapsgewijs meenemen in de diverse ontwikkelingen die gaande zijn. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat we nu, maar ook in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne gemeente blijven om in te wonen. Als gemeente hebben wij veel geïnvesteerd in onze centra. Maar hoe zien onze centra eruit in 2040? In een centrum komt veel samen, zowel boven de grond als onder de grond. Hoe zorgen we ervoor dat alles optimaal blijft functioneren? Mensen moeten ergens werken. De economie is heel erg belangrijk. Wij hebben bedrijventerreinen binnen onze gemeente, maar nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden. Hoe dienen we om te gaan met die bestaande ruimte? Hoe gaan wij in de toekomst om met ons cultureel erfgoed en waar willen we ruimte hebben voor cultuur? We zijn als gemeente sterk en zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die positie naar de toekomst zo goed mogelijk benutten? Hoe zorgen we ervoor dat we naar de toekomst toe een veilige samenleving blijft behouden waarin iedereen mee kan doen, jong en oud.

Onze gemeente heeft een breed scala aan sportvoorzieningen. Dat willen we graag zo houden, maar hoe ziet u dat naar de toekomst toe? We zijn een hele groene gemeente. Willen we dat ook in de toekomst blijven? Hoe gaan we om met onze bereikbaarheid en de veiligheid voor voetgangers en fietsers? Een levendig centrum is heel erg mooi, maar waar laten we de mensen parkeren?

We staan voor een grote verduurzamingsopgave. In nieuwbouwwijken, zoals hier op Luchen is daar goed in te voorzien. Maar hoe gaan we om met bestaande wijken?

Wij wonen in een prachtige groene omgeving, die biedt volop ruimte voor recreatie en toerisme. Maar hoe zien we dan naar de toekomst toe? Deze vragen, die gelden voor iedereen. Voor nu en in de toekomst. Voor jong en oud. Dus wij vragen u allemaal om mee te denken. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij toekomstbestendig zijn? En dat wij een mooie toekomst hebben, ook in 2040. Daartoe kunt u een enquête invullen via onze website. Ook vragen, opmerkingen en ideeën kunt u daar kwijt. Wij hopen op input van heel veel mensen.