Belangrijk bericht voor bezoekersLangere wachttijden door extra drukte bij balie Burgerzaken

Door uitstel van afspraken in Corona-tijd zijn er momenteel meer inwoners die een afspraak willen maken bij de gemeente. Dit betekent dat het meestal niet mogelijk is een afspraak in te plannen binnen één of twee weken. Houd hiermee rekening op het moment dat u nieuwe documenten nodig heeft. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Logo Geldrop-Mierlo

Omgevingswet

Omgevingswet 

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking.

De Omgevingswet bundelt de belangrijkste wetten voor de fysieke leefomgeving in één wet.
Het gaat vooral over bouwen en milieu.
Maar het kan ook gaan om een verandering van gebruik van een bestaand gebouw, kapvergunningen, uitritten of wijzigingen aan monumenten.

Wat de gemeente moet doen

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat u alle aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de gemeente kunt indienen.

Wat u moet doen

De Omgevingswet vraagt nogal wat van de gemeente.
Een aanvraag moet in beginsel binnen 8 weken worden behandeld.

Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook meer van de aanvrager.

1.    Toets aan het omgevingsplan

U kunt zelf via internet toetsen of uw plan binnen het omgevingsplan past, www.ruimtelijkeplannen.nl.

2.    Overleg met omwonenden

Past uw plan binnen het omgevingsplan, overleg dan altijd eerst met de omwonenden of andere belanghebbenden.

3.    Aanvraag

Hebt u uw plan getoetst én hebt u overleg gehad met de buren, kunt u de omgevingsvergunning meteen aanvragen.

4.    Als uw plan afwijkt van het omgevingsplan

Wijkt uw plan af van het omgevingsplan, dan kan dat soms toch gerealiseerd worden met een omgevingsvergunning voor afwijking. Laat dan eerst door de gemeente beoordelen of het zinvol is om een aanvraag voor afwijking in te dienen. 
Uw plan wordt dan ambtelijk getoetst door de ‘Intaketafel’; namelijk of de afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en of uw plan globaal haalbaar is.  

5.    Participatie

Als uw plan voorstelbaar en globaal haalbaar lijkt, dan vindt de gemeente het belangrijk en soms is het verplicht dat u eerst gaat overleggen met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit heet ‘participatie’.
Think!-Consistent is een hulpmiddel bij het organiseren van participatie. Op deze website vindt u een handleiding hoe u deze participatie kunt uitvoeren. 

6.    Onderbouwing van de aanvraag

Daarna kunt u uw plan verder voorbereiden. Meestal is een adviesbureau nodig om onderzoeken uit te voeren en om de aanvraag van een onderbouwing te voorzien. Ook maakt u met de gemeente afspraken over de plankosten.

7.    Aanvraag afwijking

Daarna kunt u met alle stukken een aanvraag voor afwijking indienen. 
Dit doet u via internet, via het zogenoemde ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een langetermijnvisie van een gemeente voor de fysieke leefomgeving. In 2021 hebben inwoners en belanghebbenden kunnen meepraten over thema’s voor de toekomst van Geldrop-Mierlo. Op basis daarvan is een concept omgevingsvisie voor Geldrop-Mierlo opgesteld.

Op de projectwebsite www.geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl leest u meer over de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is ook een belangrijk kader om afwijkingen van het omgevingsplan te toetsen.

Uitvoeringsinstrumenten

Naast de omgevingsvisie komen er programma's en een omgevingsplan.

  • Programma’s worden bijvoorbeeld gestart voor volkshuisvesting en voor nieuwe thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid.
  • Elke gemeente stelt een omgevingsplan op, waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden opgenomen.