De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie op te stellen. In de omgevingsvisie staat hoe onze gemeente er nu en in de toekomst uitziet. In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid rondom de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De visie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo, dus op de beide kernen en het hele buitengebied. De visie is bindend voor de gemeente.

Met de omgevingsvisie geven we richting, inspireren we en motiveren we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de uitvoering van de visie en bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente. Samen bereiden we ons daarmee voor op de toekomst van onze gemeente.

De Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo is op 6 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Ga naar de Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo

Programma’s

Het beleid dat we in de omgevingsvisie op hoofdlijnen hebben opgeschreven, werken we de komende jaren voor sommige gebieden en thema’s verder uit. Dat doen we samen met de inwoners en partners in een gebied. Zo weet u nog preciezer wat er in ieder gebied gaat gebeuren en welke initiatieven er mogelijk zijn. Deze uitwerkingen gaan allemaal ‘ programma’  heten en vervangen uiteindelijk alle afzonderlijke beleidsstukken zoals we die nu nog hebben. In de omgevingsvisie staat al voor welke gebieden en thema’s we in ieder geval een programma willen maken. Een overzicht van alle programma’s is terug te vinden in de meerjarenbegroting.

Programma grondbeleid en kostenverhaal 

Het Programma grondbeleid en kostenverhaal vormt één van de Programma's die in aanvulling op de Omgevingsvisie is uitgewerkt. ln dit programma gaan we in op de kaders voor het gemeentelijk grondbeleid. Daarnaast zijn de kaders van het kostenverhaal en de financiële bijdragen geactualiseerd. U kunt het programma lezen in het document hieronder.