Stop realisatie distributiecentrum Eeneind-West Nuenen

Laat uw stem horen en dien een zienswijze in tegen dit plan 

De gemeente Nuenen is van plan om op Eeneind-West een grootschalig distributiecentrum toe te staan. Vanaf maandag 24 juni ligt hiervoor het Ontwerpbesluit realisatie distributiecentrum Eeneind-West ter inzage en heeft iedereen de mogelijkheid om binnen zes weken (tot en met 4 augustus) een zienswijze in te dienen.

Impressie van het distributiecentrum met links van het kanaal bedrijventerrein De Spaarpot en rechts van het kanaal de nog te bouwen distributiecentra in Nuenen.

Gemeenteraad is tegen realisatie distributiecentrum Eeneind-West in Nuenen

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft het college van Geldrop-Mierlo unaniem de opdracht gegeven om er alles aan te doen om de uitvoering van de plannen van de gemeente Nuenen te voorkomen. Daarom zijn we op dit moment bezig met het voorbereiden van een zienswijze waarmee we de bouw van dit distributiecentrum willen voorkomen. Als u bezwaar heeft tegen de bouw van het distributiecentrum Eeneind-West, kunt u als inwoner van onze gemeente tijdens de inzageperiode uw zienswijzen op het ontwerpbesluit bij de gemeente Nuenen indienen. Hieronder leest u waar u de stukken op de website van de gemeente Nuenen kunt vinden en hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Wethouder Frans Stravers: ‘Met de komst van deze enorme distributiehallen aan de rand van onze gemeente, direct over het kanaal richting Nuenen, verwachten we een enorme toename van verkeer in onze gemeente met alle gevolgen van dien. Bovendien gaat de luchtkwaliteit achteruit. We moeten er daarom alles aan doen om dit tegen te houden. Nu het besluit ter inzage ligt, kunnen we nog tot en met 4 augustus onze zienswijze indienen. Ik roep ook onze inwoners op om dit te doen, zeker de inwoners die aan de route tussen Eeneind-West in Nuenen en de oprit van de A67 aan het Bogardeind wonen. Zij gaan nadrukkelijk de gevolgen van de bouw van die centra ervaren. ‘

Verkeersonderzoek

Dit blijkt ook uit het onderzoek wat Adviesbureau Royal HaskoningDHV de afgelopen maanden heeft uitgevoerd voor het opstellen van de Lokale Bereikbaarheidsagenda. Onderdeel hiervan is een verkeersonderzoek naar de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen, binnen en buiten onze gemeentegrenzen.  Hierin zijn ook modelberekeningen gemaakt met daarin de gevolgen van de ontwikkeling van Eeneind-West. Royal HaskoningDHV verwacht dat de hoofdwegen in Geldrop-Mierlo in 2030 een hoge belasting gaan kennen, ondanks de inzet van de regio en gemeente op meer fiets, OV en deelmobiliteit in de periode 2019-2030. Vooral op het Bogardeind in Geldrop wordt de verkeersbelasting ten opzichte van de beschikbare capaciteit kritisch. Uit de berekeningen blijkt bovendien dat wanneer er op Eeneind-West een gemengd bedrijventerrein of distributiecentrum komt er vooral op het zuidelijke deel van het Bogardeind in Geldrop nieuwe knelpunten ontstaan in de verkeersafwikkeling. De verwachting is dat hierdoor de verkeersafwikkeling in 2030 bij de noordelijke rotonde ter hoogte van de aansluiting op de A67 problematisch wordt met een forse terugslag op de aansluitende wegvakken tot gevolg. Daarbij ontstaat het risico dat een bereikbaarheidsprobleem uitgroeit naar een veiligheids­risico bij de spoorwegovergang Emopad en de zuidelijke afrit van de A67 (vanwege het snelheids­verschil op de hoofdrijbaan bij filevorming). 

Uit de studie blijkt dus dat elke ontwikkeling van Eeneind-West als bedrijventerrein een aanmerkelijke verslechtering geeft van de verkeersafwikkeling bij de noordelijke rotonde A67 die los van deze ontwikkeling ook al kritisch gaat worden volgens het onderzoek van Royal HaskoningDHV. 

PS. De Lokale Bereikbaarheidsagenda is op 22 mei 2024 in de Commissie Ruimte besproken. Als u deze vergadering en de bijbehorende stukken terug wilt zien, gaat u naar: Commissie Ruimte 22 mei 2024

Hoe dient u een zienswijze in? 

Het Ontwerpbesluit realisatie Distributiecentrum Eeneind-West ligt vanaf 24 juni 2024 voor zes weken ter inzage (tot en met 4 augustus 2024). Dit Ontwerpbesluit vindt u op de website van de gemeente Nuenen: 

Bekijk het Ontwerpbesluit

Stappenplan indienen zienswijze. Het is hierbij belangrijk dat er zoveel mogelijk individuele zienswijzen binnenkomen. 

 1. Zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10000, 5670 GA Nuenen of via de website https://www.nuenen.nl/zienswijze-indienen
 2. Vermeld in uw zienswijze: 
  1. Uw naam en adres;
  2. De dagtekening;
  3. De omschrijving van het ontwerpbesluit waarover u uw zienswijze naar voren brengt, namelijk het ontwerpbesluit met kenmerk 0820296952 inzake het oprichten van 3 distributiecentra aan de Collse Hoefdijk ongenummerd;
  4. Uw inhoudelijke zienswijze: u kunt over alle aspecten die samenhangen met het voorgenomen besluit een zienswijze naar voren brengen.  
 3. Een zienswijze kan ook mondeling naar voren worden gebracht, daarvoor dient contact te worden opgenomen met de gemeente Nuenen c.a. via 040 – 263 16 31: van een mondeling ingediende zienswijze dient door het college een verslag te worden gemaakt. 
 4. Uiterlijk 4 augustus 2024 moet de zienswijze door het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. zijn ontvangen.