Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Wat moet ik doen?

Geluidhinder ontheffing aanvragen

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Hoe werkt het?

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Geldrop-Mierlo is opgenomen dat het “verboden is om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit milieubeheer op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt”.

De gemeente kan ontheffing verlenen van dit verbod.

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met acht weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Extra informatie

  • Als u een evenement organiseert, heeft u ook een evenementenvergunning nodig.
  • Bij bouwwerkzaamheden heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.