Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Aanmelden e-mailservice
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Heer de Heuschweg in Mierlo

Algemene wet bestuursrecht / wet geluidhinder
Ontwerpbeschikking

Publicatie 24 september 2021

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor het project “Heer de Heuschweg”. Het project betreft de bouw van 5 woningen op het perceel Heer de Heuschweg 115 in Mierlo.

Het ontwerp van de beschikking en andere stukken die van belang zijn liggen vanaf 24 september t/m 4 november 2021 (zes weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 2893 893).

De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, Postbus 10101, 5660 GA te Geldrop.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

 1. uw naam en adres;

 2. de datum;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;

 4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de gelegenheid worden gesteld beroep tegen het definitieve besluit in te stellen.

Herinrichting en uitbreiding van het parkeerterrein achter SCC Hofdael

Publicatie 22 september 2021

Wij zijn van plan om nieuwe parkeervoorzieningen aan te leggen tussen het pand van SCC Hofdael en de Kleine Dommel aan de Molenstraat te Geldrop. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. In samenhang daarmee willen wij maatregelen nemen die de natuur, met name het dal van de Kleine Dommel, versterken. De plannen liggen van vrijdag 24 september tot en met donderdag 4 november a.s. ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Plannen

Het Geldropse centrum kent al jaren een zeer hoge parkeerdruk op de terreinen die bedoeld zijn voor het langparkeren. Dit heeft tot gevolg dat de parkeerdruk in de omliggende woonbuurten  toeneemt waardoor deze bewoners steeds vaker niet in de eigen woonomgeving kunnen parkeren.

In de besluitvorming omtrent het parkeren in het Geldropse centrum heeft de raad eerder aangegeven dat het langparkeren aan de randen van het centrum dient te worden opgevangen.

Inmiddels is een voorlopig ontwerp uitgewerkt, conform bijgevoegde tekening. Het bestaande parkeerterrein bij het weverijmuseum wordt heringericht en in noordelijke richting uitgebreid. Op het bestaande grasveld achter het pand SCC Hofdael is ruimte voor 12 nieuwe parkeerplaatsen welke voor vergunninghouders zullen worden aangewezen. Het bestaande terrein naast het weverijmuseum komt na de beoogde herinrichting geheel beschikbaar voor langparkeren. Bij deze gelegenheid wordt tevens het aantal plaatsen voor vergunninghouders met 4 parkeer­plaatsen teruggebracht zodat per saldo een toename voor het langparkeren ontstaat van 16 parkeerplaatsen. Een belangrijk deel van de bestaande fietsenstalling wordt verplaatst naar de Bleek, aan de voorzijde van SCC Hofdael.

De bestrating van het nieuwe parkeerterrein is geheel in lijn met de materialisatie zoals deze eerder in het Geldropse centrum werd toegepast zodat er zoveel mogelijk een eenduidige sfeerbeleving ontstaat. Het nieuwe parkeerterrein wordt met een haag afgescheiden van de omgeving zodat de overgang naar het beekdal van de Kleine Dommel vriendelijker zal zijn. In samenhang daarmee nemen wij maatregelen om de natuur en het dal van de Kleine Dommel te versterken. Het Landschapsinrichtingsplan dat uitgebreider ingaat op alle maatregelen is eveneens als bijlage toegevoegd.

Met de aanleg van deze parkeervoorzieningen wordt een stap gezet in de richting van een meer structurele parkeeroplossing voor de korte en lange termijn. Daarnaast wordt er meer ruimte gemaakt voor de loop van de Kleine Dommel.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp en het Landinrichtingsplan liggen van vrijdag 24 september tot en met donderdag 4 november ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters. Voor vragen over de groeninrichting kunt u contact opnemen met Rob Schel van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 040-2893893. 

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. Met dit plan zal vervolgens een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De aanleg van de parkeervoorzieningen is gepland in 2022.

Herinrichting Eindhovenseweg (gedeeltelijk)

Publicatie 17 september 2021

Wij zijn van plan om de Eindhovenseweg vanaf het kruispunt met de Gijzenrooiseweg tot de gemeentegrens opnieuw in te richten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 17 september tot en met donderdag 28 oktober a.s. ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Aanleiding

De kruispunten Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Hooge Akker hebben een te kleine capaciteit om het verkeer tussen Geldrop en Eindhoven goed te kunnen verwerken. Dit geeft steeds vaker filevorming op de Eindhovenseweg en Gijzenrooiseweg. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de buslijnen. Deze kunnen door de verkeersdrukte steeds vaker de aanwezige busbanen niet bereiken. In de regionale Bereikbaarheidsagenda zijn verschillende plannen opgenomen om hier verbetering in aan te brengen.

Plannen

Kruispunt Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg

Bij het kruispunt met de Gijzenrooiseweg wordt het verkeerslicht vernieuwd. Daarbij wordt, vanaf de Gijzenrooiseweg, in de richting van Eindhoven het aantal rijstroken uitgebreid naar twee. De busbaan wordt over de laatste 50 meter gecombineerd met de rechtsafstrook. Vanuit Geldrop centrum wordt het aantal doorgaande rijstroken op dit kruispunt ook verdubbeld naar twee stroken.

Dit alles geeft vooral tijdens de ochtendspits een positief effect op de doorstroming van het autoverkeer. Daarnaast profiteert het busverkeer op de Eindhovenseweg (rijrichting Eindhoven) ook van deze aanpassing omdat in de huidige situatie de terugslag van het autoverkeer bij dit verkeerslicht zodanig is dat de bus de aanwezige busbaan vaak niet kan bereiken zonder tijdverlies.

Bij de aanpassing van dit kruispunt wordt tevens een voetgangersoversteek toegevoegd naar/van het sportpark waardoor het oversteken van de Gijzenrooiseweg makkelijker en veiliger wordt.

Wegvak tussen de kruispunten Gijzenrooiseweg en de Hooge Akker

Voor de noordelijke rijbaan wordt het aantal doorgaande rijstroken in de richting van Eindhoven uitgebreid naar twee stuks. Ook hier wordt de busbaan over het laatste gedeelte gecombineerd met de rechtafstrook in de richting van de Hooge Akker.

Op de zuidelijke rijbaan blijft de rijstrokenverdeling ongewijzigd, echter met dien verstande dat het voorsorteervak voor rechtsafslaand verkeer (richting Gijzenrooiseweg) wel wordt verlengd.
 

Kruispunt Eindhovenseweg/Hooge Akker

De twee doorgaande rijstroken op het wegvak Geldrop-Eindhoven wordt na het kruispunt samengevoegd naar één rijstrook. Verder wordt het linksafslaande verkeer vanuit de Hooge Akker extra gefaciliteerd met een uitbreiding van één naar twee opstelstroken.

Daarnaast zal hier een nieuwe verkeersregelinstallatie worden geplaatst. Bij deze gelegenheid wordt tevens een voetgangersoversteek toegevoegd naar/van de noordelijke bushalte waardoor het oversteken van de Hooge Akker makkelijker en veiliger wordt. De bestaande bushalten worden verhoogd aangelegd zodat deze beter toegankelijk worden voor minder validen. 

Wegvak tussen het kruispunt Hooge Akker en de gemeentegrens

Op dit wegvak worden (in beide richtingen) de aanwezige busbanen verlengd. Hiermee worden de belangrijkste verliestijden voor het openbaar vervoer weggenomen en kan daardoor een meer betrouwbare dienstregeling worden gereden.

Aansluitend heeft de gemeente Eindhoven ook het voornemen om de busbaan (enkel in de rijrichting Eindhoven) vervolgens te verlengen vanaf de gemeentegrens tot de reeds aanwezige busbaan bij het kruispunt St. Petrus Canisiuslaan in Eindhoven.

In de bijlage is het voorlopig ontwerp weergegeven, d.d. 31-08-2021.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 17 september tot en met donderdag 28 oktober ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 040-2893893

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. De reconstructie van de kruispunten en de verlenging van de busbanen is gepland in 2022.

Algemene wet Bestuursrecht / Besluit bodemkwaliteit

Ontwerpbeschikking

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 31 augustus 2021 ingestemd met het vrijgeven van de inspraak van de ontwerp Nota bodembeheer 2021, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart.

In de Nota bodembeheer worden de spelregels van het gemeentelijk grondstroombeleid vastgelegd voor hergebruik van schone en licht verontreinigde grond. De bijbehorende bodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet binnen de gemeente.

De ontwerp Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart liggen vanaf 9 september 2021 tot en met 21 oktober 2021 (zes weken) ter inzage bij de afdeling Ruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo, De Meent 2 in Geldrop, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. De stukken zijn ook hieronder te bekijken.

Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Voor een toelichting op de stukken, ook buiten de genoemde uren, kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken (040) 289 38 93.

De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, Postbus 10.101, 5660 GA te Geldrop.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

 1. uw naam en adres;
 2. de datum;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
 4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

U kunt u zienswijze ook online (www.geldrop-mierlo.nl/zienswijze) naar ons sturen. Een elektronische brief wordt alleen als een officiële brief in behandeling genomen, als deze met DigiD is ingediend.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de gelegenheid worden gesteld beroep tegen het definitieve besluit in te dienen.

Documenten

Bodemkwaliteitskaart gemeente Geldrop-Mierlo

Ontwerp nota bodembeheer

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat zij een melding op grond van artikel 10.52 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Het betreft een melding op grond van het

 “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval”

Op 1 september 2021 hebben wij van firma M. Heezen een melding ontvangen voor het uitvoeren van mobiele breekwerkzaamheden in onze gemeente. De breekwerkzaamheden vinden plaats op het terrein van het Strabrecht College, Grote Bos 2 in Geldrop.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 20 september en 24 december 2021.
Naar verwachting zal het breken maximaal 20 dagen duren, maar in verband met de planning is deze periode ruim genomen.

De breekwerkzaamheden moeten voldoen aan de voorschriften die aan het “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval” zijn verbonden.

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Jozefkerk Geldrop

Locatie : Jozefplein 1 Geldrop
Datum ter inzage : 2 september 2021
Omschrijving : mogelijk maken van 30 woonzorgappartementen in voormalig kerkgebouw St Jozefkerk
Zaaknummer : 20200170

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het besluit is geldig nadat deze termijn is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Een belanghebbende kan alleen beroep indienen als hij in de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure een zienswijze heeft ingediend.

Het besluit is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit beperkt gewijzigd; een ondergeschikte wijziging van de definitie van de doelgroep en flexibilisering van de verdeling.