Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

  • Bekendmakingen
    Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
  • Regelgeving
    Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
  • Aanmelden e-mailservice(externe link)
    Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Publicatie: Plaatsen tent bij Café de Koffer in verband met carnaval.

Locatie: Molenhoek 2, Mierlo
Datum: 16 tot en met 22 februari 2023
 

Definitieve beschikking saneringsplan voor de locatie Tramweg 41 te Mierlo (NB081400038)

Ter inzage tot en met 1 maart 2023.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 22 juli 2022 van Soil Consult te Lieshout,namens Albjo Vastgoed BV te Eindhoven, een melding ontvangen voor het in stemmen met het saneringsplan met betrekking tot de locatie Tramweg 41 te Mierlo. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd en gemachtigd voor het afhandelen van deze procedure.

De melding bevat de volgende stukken:
[1] Meldingsformulier nader onderzoek en/of saneringsplan.
[2] Aanvullend onderzoek grondwater–februari 2017, Tramweg 41–Mierlo (NB08140038) (SoilConsult, kenmerk:080317-AN, 10 maart 2017).
[3] Tramweg 41–Mierlo-briefrapport nader grondwateronderzoek (SoilConsult, kenmerk:170620-AN, 17 juni 2020).
[4] Tramweg 41–Mierlo -briefrapport Aanv. Nader grondwateronderzoek (SoilConsult, kenmerk:200122-AN, 20 januari 2022).
[5] Saneringsplan grondwater Tramweg41–Mierlo (NB08140038) (SoilConsult, kenmerk:250722-AN, Def.v2, 2 november 2022) (naar aanleiding van verzoek om aanvullende gegevens aangepaste versie).
[6] Tramweg 41, Mierlo NB081400038 Aanvullende gegevens bij Saneringsplan (SoilConsult, kenmerk:-, 14 oktober 2022).

Besluit

1. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd.
2. Met de sanering moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in november 2022 (of zodra onderhavige beschikking onherroepelijk is) worden begonnen.
3. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.
4. Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.
Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De ontwerpbeschikking heeft vanaf 28 november 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 18 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Rechtsbescherming

Binnen zes weken na de dag waar op de beschikking bekend is gemaakt kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld.
In het beroepschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een kopie van het besluit waar tegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar.
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500EA Den Haag

Bovenstaand besluit treedt inwerking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten  aan:
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen en daarop een besluit te nemen.
Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschriften/of vragen om voorlopige voorziening (griffierecht)

Verkeerbesluit 2022-13, (dd. 23 februari 2023) intrekken deelbesluiten uit VKB 2022-10 laadplaatsen elektrische voertuigen gemeente Geldrop-Mierlo

Ter inzage tot en met 6 april 2023.

Het gaat om de volgende locaties: Zaailand 1 Geldrop, Wielewaal 21 te Geldrop en Margrietstraat 21 te  Mierlo,

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 23 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.