Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Aanmelden e-mailservice
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

 • Het veranderen van een inrichting (Smederij Verbruggen) aan de Ambachtweg 49-57 in Mierlo. De melding is ingediend op 18 juni 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 23 juli t/m 5 augustus 2021 (2 weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, telefoonnummer 040-2893893.

Anterieure overeenkomst Aardborstweg 19a Mierlo

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 29 juni 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft het initiatief voor de (her)ontwikkeling van het perceel Aardborstweg 19a door de bouw van een vrijstaande woning.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het plan.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Een korte beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt van vrijdag 9 juli 2021 tot en met donderdag 19 augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van het zaaknummer: 135286, of bel naar 040 289 38 93 en vraag naar een medewerker Grondzaken.

Ontwerpbeschikking Hout West 1b

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder voor het project “Hout West 1b Geldrop”. Het project betreft een nieuw te bouwen woning op het perceel Hout West 1b in Geldrop.

Het ontwerp van de beschikking en andere stukken die van belang zijn liggen vanaf 9 juli t/m 19 augustus 2021 (zes weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 2893 893). 

De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, Postbus 10101, 5660 GA te Geldrop. 
De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

 1. uw naam en adres;
 2. de datum;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
 4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. 

Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de gelegenheid worden gesteld beroep tegen het definitieve besluit in te stellen.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:
 
VKB 2021-05 (dd. 28 juni 2021) Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

 • Parallelweg, Geldrop;
 • Maarten Trompstraat, Geldrop;
 • Beneden Beekloop, Geldrop.

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 9 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Melding artikel 28 lid 3 Wet bodembescherming (Wbb) ten behoeve van een bemaling aan de Dwarsstraat (bemaling tussen Van den Heuvelstraat – Willem Knaapenstraat) te Geldrop.

De melding en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

U kunt hier het document 'gecombineerd onderzoek' inzien.

Ontwerp-wijzigingsplan 'Ruimte voor ruimte, Aardborstweg 19a - Mierlo'

U kunt reageren op de ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Aardborstweg 19a – Mierlo’. Met dit ontwerp-wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Aardborstweg 19a/19b’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6) om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Hieronder leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerp-wijzigingsplan over?

In het ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Aardborstweg 19a -Mierlo’ wordt toegelicht op welke wijze is voldaan aan de in artikel 3.6. opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. In dit artikel zijn een aantal wijzigingsvoorwaarden opgenomen. In het ontwerpwijzigingsplan wordt toegelicht op welke wijze aan deze voorwaarden wordt voldaan en zijn ook de nieuwe regels opgenomen voor de nieuwe woonbestemming. 

Voor het perceel Aardborstweg 19a is in 2015 een postzegelbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Aardborstweg 19a/19b’ vastgesteld. Hierin is destijds direct mogelijk gemaakt om voor het perceel Aardborstweg 19b een nieuwe woning op te richten en is voor het belendend perceel Aardborstweg 19a een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Aan de hierin opgenomen voorwaarden, zoals met name het inbrengen van een ‘Ruimte-voor-Ruimte’-bouwtitel is voldaan. De situering van het nieuwe bouwvlak is afgestemd met de omliggende bebouwing.  

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan bekijken

U kunt van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021 de volgende stukken bekijken:

 • het ontwerp-wijzigingsplan Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a - Mierlo;
 • publicatie ontwerpwijzingsplan Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a - Mierlo;
 • ontwerpbesluit Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a – Mierlo;

U kunt deze stukken bekijken in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op maandagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 17.30 en 19:30 uur. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het identificatienummer van het ontwerp-wijzigingsplan is NL.IMRO.1771.Aardborstweg19a-WO01

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Aardborstweg 19a- Mierlo’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerp-wijzigingsplan.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar r.andringa@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van een digitaal formulier dat is te vinden op deze pagina.

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een afspraak met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93

Wat gebeurt er het ontwerp-wijzigingsplan?

Het gaat hier om een ontwerp-wijzigingsplan. Burgemeester en wethouders nemen na afloop van de periode van terinzagelegging een definitief besluit. Zij nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (040) 289 38 93.

Saneringsverslag Jonkvrouw, Tournooiveld ongenummerd Geldrop

Beoordeling saneringsverslag voor de locatie Jonkvrouw, Tournooiveld ongenummerd te Geldrop (gemeente Geldrop - Mierlo), locatiecode NB177112071.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 3 juni 2021 van Strukton Milieutechniek B.V. namens Stichting Wooninc. te Eindhoven een melding ontvangen van een saneringsverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie. 
De melding bevat de volgende stukken:
[1] Meldingsformulier saneringsverslag en/of nazorgplan.
[2] Evaluatie bodemsanering De Jonkvrouw Deellocatie 2 ( Strukton, kenmerk SP/3014-0212-D2-v1, dd.03-06-2021)

Bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. De locatie maakt onderdeel uit van plangebied ‘De Jonkvrouw’ te Geldrop. Binnen plangebied ‘De Jonkvrouw’ zijn verschillende bodemsaneringen uitgevoerd ten behoeve van de planontwikkeling. Binnen het ontwikkelingsplan wordt onderhavige locatie aangeduid als ‘deelgebied 2b’. Onderhavige locatie was sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en asbest.

Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde grondsanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.
 

Aanleggen gehandicapten parkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 14 juni 2021 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Franciscanessenhof 101 in Mierlo te weten tegenover de woningen in Franciscanessenhof. 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 18 juni 2021 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan online via deze pagina. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 28 mei 2021 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Karrewiel  8 in Mierlo te weten tegenover de woning in de straat Neerakker. . 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 11 juni 2021 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan online, via deze link. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 28 mei 2021 besloten:

de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning Smient 22 in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 11 juni 2021 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan online, via deze link. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.

Voorbereidingsbesluit voor een deel van het centrum van Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2020, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft besloten:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01. Het betreffen gronden in het centrum van Geldrop, te weten de gronden in de omgeving van de Korte Kerkstraat, Bezorgershof, Langstraat, Molenstraat, Dommeldalseweg, Heuvel, Jan van Geldropstraat en Mierloseweg.
 2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit.
 3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
 4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (beslispunten 1 tot en met 3) op de dag van bekendmaking in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit van 8 oktober 2020 met kenmerk  NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01 treedt in werking op 9 oktober 2020. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage

U kunt de stukken bekijken:

Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01.

Het besluit ligt met ingang van 9 oktober 2020 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.