Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis en vanaf 1 juli elektronisch via www.mijnpublicaties.nl(externe link) onder het kopje Gemeente Geldrop – Mierlo.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Ter inzage tot en met 7 september 2023.

Op 26 januari 2023 heeft het college besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te kennen ter hoogte van Jonkvrouw 51 in Geldrop.

De gehandicaptenparkeerplaats wordt op verzoek van de aanvrager verplaatst naar een nieuwe locatie op het parkeerterrein behorende bij Jonkvrouw 44-86 in Geldrop.

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 27 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren).

Ook is het besluit vanaf 27 juli 2023 digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Ter inzage tot en met 12 september 2023

Voorgenomen grondverkoop woningbouwontwikkeling De Waag /Vesperstraat te Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo, Woningstichting Compaen

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt bekend dat zij voornemens is ten behoeve van de realisatie van woningbouw op locatie De Waag/ Vesperstraatreef aan de Waag te Mierlo grond te verkopen aan Woningstichting Compaen.

Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021, het zgn. Didam-arrest, is het niet langer zondermeer mogelijk vastgoed een-op-een te verkopen, zoals in casu gewenst is, maar dient in beginsel een selectieprocedure doorlopen te worden, zodat alle gegadigden de kans krijgen het vastgoed te verwerven.
Een selectieprocedure hoeft echter niet te worden doorlopen voor onderhavige door de gemeente voorgenomen grondverkoop. Van doorslaggevend belang hierbij is dat de Gemeente Geldrop-Mierlo op deze locatie sociale woningbouw gerealiseerd wil zien door een partij die voldoende geëquipeerd is. Omwille van langjarig behoud van de sociale huurwoningen voor het bedoelde segment en een adequaat beheer van deze woningen voor de Gemeente van groot belang is hanteert de gemeente Geldrop-Mierlo het beleid dat gronduitgifte voor sociale huurwoningen aan corporaties dient plaats te vinden. Daarnaast zijn er met de binnen de gemeente Geldrop-Mierlo werkzame corporaties zogenaamde prestatieafspraken gemaakt waaruit blijkt dat Woningstichting Compaen woningbouwplan De Waag in Mierlo gaat realiseren

De gemeente Geldrop-Mierlo is gezien bovenstaande van mening dat uitsluitend Woningstichting Compaen in aanmerking komt voor aankoop van de grond, omdat bij voorbaat vaststaat – of redelijkerwijs mag worden aangenomen – dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts deze gegadigde in aanmerking komt.

De notariële levering terzake zal worden gesloten na twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie van het voornemen, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant in welk geval het aangaan van de overeenkomst zal worden opgeschort tot de rechterlijke uitspraak. Indien wordt nagelaten binnen deze termijn een kort geding aanhangig te maken te maken wordt geacht dat er afstand is gedaan van dit recht en is de indiener van een kort geding niet-ontvankelijk in zijn vorderingen wanneer alsnog een kort geding aanhangig wordt gemaakt.

Met deze publicatie geeft de gemeente Geldrop-Mierlo uitvoering aan het zgn. Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van team SBR-Grondzaken van de afdeling Ruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo, bereikbaar via telefoonnummer 040 289 38 93

Verordening waterberging

In ons huidige klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenval. Straten, kelders, woningen en gebouwen kunnen daardoor onderlopen. Om dit te voorkomen werken we hard aan passende maatregelen om de openbare ruimte regenbestendig in te richten. Helaas helpt dit nog niet genoeg en kunnen wij als gemeente het probleem niet oplossen zonder hulp van onze inwoners. Een groot gedeelte van onze gemeente is namelijk particulier terrein. Ook daar kunnen en moeten maatregelen worden genomen. We willen hiervoor dan ook een verordening opstellen.

De Verordening

De officiële benaming van de verordening is “Verordening waterberging 2023 Geldrop-Mierlo”.

Waarom een verordening?

Tot nu toe hebben we vooral financiële middelen ingezet bij de bestrijding van regenwateroverlast. Dit zal nooit voldoende zijn als we niet anders leren omgaan met regenwater. Dat geldt voor de gemeente, maar ook voor de inwoner. Aanpassingen op particulier terrein zijn cruciaal in het tegengaan van regenwaterproblematiek. De raad heeft daarom bepaald dat er regels opgesteld mogen worden. Een klimaatbestendige en duurzame verwerking van hemelwater is niet volledig afgedekt met de huidige beschikbare regelgeving vanuit het Rijk. Wij zullen deze regels dus zelf moeten maken. De gemeente doet dit door een verordening op te stellen.

Er bestaan al diverse voorschriften die iets zeggen over de omgang met hemelwater. Het Bouwbesluit en gemeentelijke Aansluitvoorwaarden riolering stellen enkele regels. Het waterschap heeft een verordening, en in bestemmings- en omgevingsplannen staat vaak iets over hemelwater. Maar wateroverlast houdt zich niet aan de grenzen van dergelijke plannen.

Waarom deze procedure?

Een verordening geldt voor iedereen in de gemeente. Deze moet daarom goed worden opgebouwd zodat we wel ons doel bereiken, maar andere ontwikkelingen niet tegenwerken. We zijn benieuwd naar uw kijk hierop als inwoner. Daarom proberen we zoveel mogelijk visies te verzamelen zodat we een solide plan aan de raad kunnen voorleggen. Het plan wat nu ter inzage ligt, is een concept. De eindversie kan er anders uitzien.

Meer informatie

We nodigen u van harte uit om uw mening kenbaar te maken. Het plan ligt van donderdag 24 augustus tot en met donderdag 05 oktober ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. U kunt het plan ook raadplegen via de gemeentelijke website. Binnen deze periode kunt u schriftelijk, per mail of mondeling op de plannen reageren. In mei start nogmaals een inspraakprocedure en kunt u ook of nogmaals uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Elemans van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnummer (040)2893893 of per email op: gemeente@geldrop-mierlo.nl.