Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis en vanaf 1 juli elektronisch via Mijn Publicaties onder het kopje Gemeente Geldrop – Mierlo.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
  Vanaf 1 juli elektronisch ter inzage
  Besluiten of ontwerpbesluiten kunt u inzien via www.mijnpublicaties.nl.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Attenderingsservice overheid
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Melding voor het  instemmen met het saneringsplan met betrekking tot de locatie Hoog Geldrop 24-26 e.o. te Geldrop

Ter inzage tot en met 17 juli 2024.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ontving op 19 december 2023, van BK ingenieurs bv te Tilburg, namens Vlashuizen BV te Eindhoven, een melding voor het 
instemmen met het saneringsplan met betrekking tot de locatie Hoog Geldrop 24-26 e.o. te Geldrop. 

De melding bevat de volgende stukken:
[1] Meldingsformulier nader onderzoek en/of saneringsplan.
[2] Actualiserend bodemonderzoek Hoog Geldrop 24-26 te Geldrop (BK ingenieurs bv, projectnummer 205813 versie 1.0, d.d. 21 juli 2021), opgenomen als bijlage 5 in [3]
[3] Saneringsplan grondwater Hoog Geldrop 24-26 te Geldrop (BK ingenieurs bv, projectnummer 234671 versie 2.2, d.d. 15 mei 2024), dit is een op basis van ons verzoek om aanvullende gegevens aangepaste versie. 

Bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.

Besluit

 1. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond en het grondwater op basis van artikel 29 Wet bodembescherming.
 2. De sanering van de verontreiniging is spoedeisend zoals bedoel in artikel 37 Wet bodembescherming.
 3. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd. 
 4. Met de sanering moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking worden begonnen.
 5. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing. 
 6. Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden. 
 7. Deze beschikking vervangt de beschikking van 10 januari 2013 met nummer 3337699.

Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 juni 2024 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven. Het besluit en de stukken zijn digitaal te bekijken via het digitale publicatieblad op http://www.officielebekendmakingen.nl.

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen gedurende de zes weken dat deze ter inzage ligt zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen kunnen worden ingediend bij:
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven 

In de definitieve beschikking worden eventuele zienswijzen behandeld.