Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

  • Bekendmakingen
    Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
  • Regelgeving
    Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
  • Aanmelden e-mailservice
    Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Beoordeling saneringsverslag voor de locatie Mierloseweg (rioolvervanging) te Geldrop

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 1 februari 2022 van Geofoxx te Tilburg, namens de gemeente Geldrop-Mierlo, een melding ontvangen van een saneringsverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie.
 

De melding bevat de volgende stukken:
[1] Evaluatierapport monitoring grondwaterverontreiniging Mierloseweg te Geldrop (Geofoxx, kenmerk: 20200371_d1RAP, 31 januari 2022).
Bovengenoemd stuk maakt onderdeel uit van deze beschikking.

Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stuk liggen vanaf 6 april 2022 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Herinrichting Heggestraat-Nieuwendijk (gedeeltelijk)

Publicatie 17 maart 2022


Gemeente Geldrop-Mierlo gaat de Heggestraat (tussen de Heilige Geeststraat en Stationsstraat) en Nieuwendijk (tussen de Stationsstraat en de rotonde Mierloseweg) opnieuw inrichten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april a.s. ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Aanleiding

De Heggestraat kent een gedateerde weginrichting. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer komt vaak niet overeen met de ingestelde maximum snelheid van 30 km/uur. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanwezige asfaltverharding en het brede wegprofiel. Voorts dient de riolering te worden vervangen en is de aanwezige wegconstructie dringend aan onderhoud toe.
De Nieuwendijk, tussen de Stationsstraat en Mierloseweg, maakt onderdeel uit van de centrumvisie welke door de raad in 2013 werd vastgesteld. Hierin is een integrale herinrichting voorzien van de openbare ruimte rondom de H. Brigidakerk.

Inmiddels is een voorlopig ontwerp uitgewerkt, conform bijgevoegde tekeningen (variant 1 en 2).

Plannen

Herinrichting op hoofdlijnen
Voor het deel Heggestraat 24 – 50 is een tweetal varianten uitgewerkt. In beide varianten wordt het aantal parkeervakken in de directe woonomgeving vergroot en de straat van meer groen voorzien. Het verschil is meer gelegen in de positie van een aantal bomen ten opzichte van de aanwezige woningen.

De begrenzing van de zone voor het betaald parkeren en het parkeren voor vergunninghouders blijft ongewijzigd.

Voor wat betreft het meest noordelijke deel van de Heggestraat en de Nieuwendijk wordt in essentie de toegepaste materialisatie van de Korte Kerkstraat en Heuvel, en dus het ambitie- en kwaliteitsniveau, ook naar deze fase van de herinrichting van het centrum door getrokken. Voor het deel Heggestraat 24 – 50 wordt een meer traditionele verharding voorgesteld.


Op de Nieuwendijk komen de fietspaden te vervallen, zoals enkele jaren terug ook het geval was op het noordelijk deel van het Bogardeind. Bij deze herinrichting wordt tevens de maximum snelheid op dit deel van de Nieuwendijk teruggebracht naar 30 km/uur.

Rijbaan

De rijbaan van de Nieuwendijk wordt versmald van ca 6,30 m naar 5,8 m. Dit is een gebruikelijke rijbaanbreedte voor wegen met enige verkeersfunctie binnen een 30 km/uur-gebied. Bij deze breedte kunnen auto’s en fietsers elkaar veilig passeren. Een bredere rijbaan leidt tot hogere snelheden. Dit wegprofiel is geheel in lijn met het meest noordelijke deel van het Bogardeind (tussen Het Hooghuis en Langstraat) waar in 2017, eveneens in het kader van de herinrichting van het centrum, de vrij liggende fietspaden werden opgeheven, de rijbaan werd versmald naar 5,80 m en tegelijk de maximum snelheid werd teruggebracht naar 30 km/uur.


De rijbaan van de Nieuwendijk wordt uitgevoerd in een gebakken klinker, in hetzelfde verband en kleurstelling als het noordelijk deel van het Bogardeind, tussen het Hooghuis en Langstraat. De bevoorrading van de horecagelegenheden en detailhandel blijft ongewijzigd plaatsvinden vanaf de rijbaan. Op dit deel van de Nieuwendijk wordt de maximum snelheid eveneens terug gebracht van 50 naar 30 km/uur.


Het wegvak Heggestraat 24-50 kent een meer traditionele weginrichting waarbij een klein hoogteverschil tussen de rijbaan en het voetpad gehandhaafd blijft. In dit deel van de Heggestraat krijgt de rijbaan eveneens een elementenverharding waardoor de ingestelde maximum snelheid van 30 km/uur als meer vanzelfsprekend volgt uit de weginrichting.

Voetgangersgebied
De voetpaden aan de Nieuwendijk en het noordelijk deel van de Heggestraat liggen op dezelfde hoogte als de rijbaan en worden veelal begrensd door een groenstrook of een parkeerstrook. Daarmee ontstaat een meer consistent beeld met het noordelijk deel van het Bogardeind (tussen het Hooghuis en Langstraat) waar de gehele openbare ruimte ook op één niveau werd aangebracht.

Oversteekplaatsen
Bij de kruisingen Nieuwendijk/Kort Kerkstraat/Heuvel en Stationsstraat/Heggestraat is een zebrapad voorzien. Omdat de rijbaan op hetzelfde niveau ligt als de voetgangersdelen is er geen hoogteverschil aanwezig bij deze oversteekplaatsen.

Parkeren
De parkeervakken op het noordelijk deel van de Heggestraat worden op het niveau van de voetpaden en rijbaan gebracht, in een afwijkende kleur. Het aantal parkeerplaatsen in dit deel van de Heggestraat valt binnen de zone voor betaald parkeren en blijft in omvang hetzelfde. In de Stationsstraat wordt slechts één parkeerplaats toegevoegd.


In het wegvak Heggestraat 24-50 blijft een kleine hoogteverschil tussen de parkeervakken en het voetpad gehandhaafd.

Groen
Over het algemeen neemt het oppervlak aan groen toe door het opheffen van de vrij liggende fietspaden op de Nieuwendijk en voorts door een versmalling van het wegprofiel in de Heggestraat.
Aan weerszijden van de Nieuwendijk worden brede hagen toegevoegd waarbij aan de westzijde bovendien een bomenrij is voorzien.
In het noordelijk deel van de Heggestraat wordt juist aan de oostzijde van de weg een forse groenstrook met een bomenrij toegevoegd waarmee de minder fraaie achterzijde van de Korte Kerkstraat voor een belangrijk deel wordt gecamoufleerd.
De bomen in de Zuidwesthoek van de rotonde worden vervangen door nieuwe exemplaren die minder wortelopdruk veroorzaken.

Vervanging riolering Heggestraat
De riolering is 50 jaar oud en aan het einde van de technische levensduur. Bij de vervanging van de bestaande riolering wordt tevens een regenwaterriool (infiltratieriool) aangelegd. Hierop wordt het verhard oppervlak aangekoppeld. Zo zorgen we ervoor dat schoon regenwater niet naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat, maar geïnfiltreerd wordt in de bodem.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Ad van den Aker van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. De herinrichting van de Heggestraat zal naar verwachting starten in het najaar van 2022. Het deel Nieuwendijk volgt na de realisatie van het appartementencomplex aan de Nieuwendijk.

Beoordeling evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen (categorie immobiel) voor de locatie Trimpert te Mierlo

Publicatie 16 maart 2022

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 16 februari 2022 van Geofoxx te Tilburg, namens de gemeente Geldrop-Mierlo een melding ontvangen van een evaluatieverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie.
De melding bevat het volgende stuk:

[1] Meldingsformulier BUS evaluatie categorie immobiel (Geofoxx, kenmerk 20210779/JLAN, d.d. 31 januari 2022).


Op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stuk liggen vanaf 16 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

het secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Publicatie 23 december 2021

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2021 heeft besloten:

1.         De Nota bodembeheer (inclusief bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart) gemeente Geldrop-Mierlo vast te stellen;

2.         Het college van burgemeester en wethouders te delegeren om binnen de geldigheidsduur van de nota bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en/of bodemfunctieklassenkaart opnieuw vast te stellen;

3.         Het college van burgemeester en wethouders te delegeren om in de toekomst bodemkwaliteitskaarten van omliggende gemeenten en waterschappen te accepteren als milieuhygiënische verklaring voor grondverzet. 

In de Nota bodembeheer worden de spelregels van het gemeentelijk grondstroombeleid vastgelegd voor hergebruik van schone en licht verontreinigde grond. De bijbehorende bodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet binnen de gemeente.

De Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.
Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.

Bodemkwaliteitskaart gemeente Geldrop-Mierlo

Nota bodembeheer gemeente Geldrop-Mierlo