Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Attenderingsservice overheid
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Ontwerp wijzigingsplan Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo

Het college van Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat, op grond van de artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 14.5 van het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het ontwerp wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’ ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied waar het nieuwe bestemmingsplan op van toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Mierlo, aan de Burgemeester Termeerstraat 14.

Inhoud ontwerp wijzigingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ is voor de planlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van één vrijstaande woning.

Een initiatiefnemer heeft het verzoek ingediend om op deze locatie een woning te realiseren conform de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Omdat de gemeente positief staat tegenover de voorgenomen ontwikkeling, wordt het initiatief juridisch-planologisch mogelijk gemaakt door middel van het ontwerp wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’.

Termijn van inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage van vrijdag 19 februari tot en met donderdag 1 april 2021.

Inzien ontwerp wijzigingsplan

U kunt van vrijdag 19 februari 2021 gedurende zes weken de volgende stukken bekijken:

 • het ontwerp wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’  en bijbehorende bijlagen;
 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • (op papier en digitaal) in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag; tijdens openingstijden. Op deze locatie zijn voorzieningen getroffen in het kader van het weren van het Corona-virus;
 • in de bijlagen in onze online storage:

Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-WON1.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het wijzigingsplan schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

 1. uw naam en adres;
 2. de datum;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
 4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen;
 5. uw handtekening.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met A. Verbruggen, via telefoonnummer 040 389 38 93.

Geldrop-Mierlo, 18 februari 2021

Melding wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

 • Het veranderen van een inrichting aan de Bekelaar 20 in Mierlo. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een propaantank. De melding is ingediend op 10 februari 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 19 februari t/m 4 maart 2021 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 2893783) of Hans van Santvoort (tel. 040 2893781).

Geldrop, 18 februari 2021

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat zij een melding op grond van artikel 10.52 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Het betreft een melding op grond van het “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval”.

Op 5 februari 2021 hebben wij van Gebr. Aldenzee Grond- en Sloopwerken een melding ontvangen voor het uitvoeren van mobiele breekwerkzaamheden in onze gemeente. De breekwerkzaamheden vinden plaats op het terrein van GNT International BV aan de Industrieweg in Mierlo.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 22 februari en 5 maart 2021.

Naar verwachting zal het breken 2 dagen duren, maar in verband met de planning is deze periode ruim genomen.

De breekwerkzaamheden moeten voldoen aan de voorschriften die aan het “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval” zijn verbonden.

Geldrop, 18 februari 2021

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Voortje 45 Mierlo’

U kunt reageren op de ontwerp-wijzigingsplan ‘Voortje 45 Mierlo’. Met dit ontwerp-wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.6.3) om de bestemming ‘Agrarisch- Bouwvlak’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Hieronder leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerp-wijzigingsplan over?

In het ontwerp-wijzigingsplan Voortje 45 Mierlo wordt toegelicht op welke wijze is voldaan aan de in artikel 4.6.3. opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Agrarisch-bouwvlak’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. In dit artikel zijn een aantal wijzigingsvoorwaarden opgenomen. In het ontwerpwijzigingsplan wordt toegelicht op welke wijze aan deze voorwaarden wordt voldaan en zijn ook de nieuwe regels opgenomen voor de nieuwe woonbestemming.

Op het perceel Voortje 45 is al langere tijd geen sprake meer van een actief agrarisch bedrijf. In de praktijk is het perceel in gebruik als ‘burgerwoning’ en in het ontwerpwijzigingsplan woirdt deze feitelijke situatie ook als zodanig vastgelegd. Verder zijn er afspraken gemaakt over het slopen van overbodige bedrijfsbebouwing en over het behoud van een cultuurhistorisch waardevolle schuur.

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan bekijken

U kunt van vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021 de volgende stukken bekijken:

 • het ontwerp-wijzigingsplan

U kunt deze stukken bekijken in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.

Het identificatienummer van het ontwerp-wijzigingsplan is NL.IMRO.1771.Voortje45-WO01

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerp-wijzigingsplan ‘Voortje 45 Mierlo’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerp-wijzigingsplan.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar r.andringa@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van een digitaal formulier dat is te vinden via het webadres https://burgerloket.geldrop-mierlo.nl/home (kies vervolgens voor het formulier ‘zienswijze’).

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een afspraak met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93

Wat gebeurt er het ontwerp-wijzigingsplan?

Het gaat hier om een ontwerp-wijzigingsplan. Burgemeester en wethouders nemen na afloop van de periode van terinzagelegging een definitief besluit. Zij nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (040) 289 38 93.

Beschikking nader onderzoek en saneringsplan voor de locatie De Jonkvrouw, Tournooiveld ongenummerd te Geldrop (gemeente Geldrop - Mierlo), NB177112071

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 16 december 2020 van Strukton Milieutechniek BV te Breda, namens Stichting Wooninc. te Eindhoven, een melding ontvangen voor het vaststellen van de ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het saneringsplan met betrekking tot bovengenoemde locatie. De melding bevat de volgende stukken (zie bijlagen of maak een afspraak bij het gemeentehuis voor inzage van de overige stukken):

 1. Meldingsformulier saneringsplan.
 2. Verkennend/actualiserend en nader bodemonderzoek De Jonkvrouw, Tournooiveld Geldrop (Strukton, kenmerk VB/NO/SO301419-20243, dd. 23-10-2019);
 3. Aanvullende gegevens: Meldingsformulier nader onderzoek en saneringsplan
 4. Aanvullende gegevens: Saneringsplan De Jonkvrouw Geldrop, deellocatie 2 (Strukton, kenmerk SP/3014-0149-D2-v2, dd 28-01-2021).

De locatie maakt onderdeel uit van plangebied ‘De Jonkvrouw’ te Geldrop. Binnen plangebied ‘De Jonkvrouw’ zijn verschillende bodemsaneringen uitgevoerd ten behoeve van de planontwikkeling. Binnen het ontwikkelingsplan wordt onderhavige locatie aangeduid als ‘deelgebied 2b’. Onderhavige locatie is sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en asbest.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd met saneringsplan.
De melder heeft verzocht de zogenaamde verkorte procedure conform titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen. Dit betekent dat een verkorte proceduretermijn wordt gehanteerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 • het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
 • Postbus 90151
 • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten aan:

 • Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Postbus 20019
 • 2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

M.E.R.-beoordelingsbesluit Eendenpoel 12 Mierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 11 augustus 2020 is een vormvrije mer-beoordelingsnotitie waarin wordt aangegeven dat bij het  varkensbedrijf aan de Eendenpoel 12 te Mierlo wordt beoogd een nieuw gebouw te realiseren waarin een hygiënesluis, een kantine en een kantoor worden ondergebracht. Op 30 oktober zijn aanvullende gegevens ontvangen.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieu-effectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage jo. artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben besloten dat voor de voorgenomen uitbreiding geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit “inrichting” zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en andere stukken die van belang zijn liggen vanaf 15 januari 2021 tot en met 26 februari 2021 (zes weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Hans van Santvoort (tel. (040) 289 37 81) of Jos van Hoeij (tel. (040) 289 37 83).

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een milieuvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Geldrop-Mierlo, 14 januari 2021

Beoordeling evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen (categorie immobiel) voor de locatie Genoenhuis (naast 8) te Geldrop

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 8 december 2020 van Archimil B.V. te Asten, namens Erven Veldkamp te Someren, een melding ontvangen van een evaluatieverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie. De melding bevat de volgende stukken:

 1. Meldingsformulier BUS evaluatie categorie immobiel (Archimil B.V., 8 december 2020)
 2. Evaluatie van de sanering aan de Genoenhuis 8 te Geldrop (Archimil B.V., referentie RM-200787, 8 december 2020)

Op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt 
gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

 • Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 • het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
 • Postbus 90151
 • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Beoordeling saneringsverslag Besluit uniforme saneringen (categorie immobiel) voor de locatie Tournooiveld (PAK) te Geldrop

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 01-12-2020 van Strukton Milieutechniek B.V. namens Strukton WorkSphere te Eindhoven, een melding ontvangen van een saneringsverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie. De melding bevat het volgende stuk:
[1] Meldingsformulier BUS evaluatie categorie immobiel (Strukton Milieutechniek B.V.,dd. 01-12-2020).

Op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf  24 december 2020 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt 
gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

 • Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
 • het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
 • Postbus 90151
 • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorbereidingsbesluit voor een deel van het centrum van Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2020, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft besloten:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01. Het betreffen gronden in het centrum van Geldrop, te weten de gronden in de omgeving van de Korte Kerkstraat, Bezorgershof, Langstraat, Molenstraat, Dommeldalseweg, Heuvel, Jan van Geldropstraat en Mierloseweg.
 2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit.
 3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
 4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (beslispunten 1 tot en met 3) op de dag van bekendmaking in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit van 8 oktober 2020 met kenmerk  NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01 treedt in werking op 9 oktober 2020. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage

U kunt de stukken bekijken:

Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01.

Het besluit ligt met ingang van 9 oktober 2020 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning Sint Catharinaweg 18 Mierlo

Met de ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en wethouders af van het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ met toepassing van in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit doen burgemeester en wethouders om een om een woning (gedeeltelijk) buiten het bouwvlak mogelijk te maken op het perceel Sint Catharinaweg 18.

Hier vindt u de stukken: