Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Attenderingsservice overheid
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Anterieure overeenkomst Genoenhuizerweg 7 Geldrop

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 4 mei 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft het initiatief tot splitsing van de monumentale boerderij aan de Genoenhuizerweg 7 in Geldrop.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het initiatief.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Van vrijdag 14 mei 2021 tot en met donderdag 24 juni 2021 ligt een korte beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van het zaaknummer: 124418. U kunt ook bellen naar 040 289 38 93 en vragen naar een medewerker Grondzaken.

Melding wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

 • Het veranderen van een inrichting waar gasflessen worden opgeslagen aan het Bogardeind 176 in Geldrop. De melding is ingediend op 1 mei 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 13 t/m 27 mei 2021 (2 weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, telefoonnummer 040-2893783.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Voortje 45 – Mierlo’ (20-04-2021)

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat zij op 20 april 2021 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.6.3. van het bestemmingsplan Buitengebied het bestemmingsplan ‘Buitengebied te wijzigen teneinde de bestaande bestemming van het perceel Voortje 45 in Mierlo, zijnde ‘Agrarisch-Bouwvlak’  te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. (NL.IMRO.1771.Voortje 45-VP01).

Ter inzage

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Voortje 45 - Mierlo’ met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken van vrijdag 7 mei 2021 tot en met donderdag 17 juni 2021 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken verzoeken wij u een afspraak te maken met de heer R. Andringa via telefoonnummer 040 289 38 93.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 1. Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 2. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan (in geval van onverwijlde spoed en alleen in combinatie met een beroepsschrift) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’ (20-04-2021)

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat zij op 20 april 2021 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ te wijzigen teneinde de bouw van één vrijstaande woning mogelijk te maken op het perceel plaatselijk bekend als Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo. (NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-WVA1).

Ter inzage

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’ met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken van vrijdag 30 april 2021 tot en met donderdag 10 juni 2021 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken verzoeken wij u een afspraak te maken met de heer A. Verbruggen via telefoonnummer 040 289 38 93.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 1. Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 2. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan (in geval van onverwijlde spoed en alleen in combinatie met een beroepsschrift) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 
 

Bekijk hier het bijlagenboek Burgemeester Termeerstraat 14

Structuurvisie Sportpark Oudven en omgeving ter inzage

Vanaf vrijdag 23 april 2021 ligt de concept structuurvisie Sportpark Oudven en omgeving  ter inzage. Voor de locatie Sportpark Oudven en omgeving is een ontwerp structuurvisie opgesteld. Deze structuurvisie gaat over de invulling van het gebied Oudvensestraat en omgeving in Mierlo. Dit is de laatste stap in de gebiedsontwikkeling van Luchen. 

Functies gebied

Het gebied zou de volgende functies krijgen: een sportfunctie, afronding van de woningbouwlocatie Luchen deelgebied 3b, een beperkt aantal gemengde functies (wonen en lichte bedrijvigheid) in de overgangen aansluitend op de Oudvensestraat en de Geldropseweg en verschillende ondersteunende functies zoals verkeer, groen en water.

Consultatiefase

In december 2020 /januari 2021 hebben we de eerste stap doorlopen, de zogeheten consultatiefase. Bewoners en belanghebbenden hebben kennis genomen van de plannen en hebben hun mening kunnen geven over de visie. Vervolgens is dit meegenomen in de concept structuurvisie. 

Inspraak

De ontwerp structuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan de De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. U kunt het plan ook digitaal bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft als kenmerk NL.IMRO.1771.SVOudven-OW01. 

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3762.

Documenten

Ontwerp Oudvensestraat en omgeving

Beeldkwaliteitplan de Bleekvelden

Vanaf vrijdag 23 april 2021 ligt het beeldkwaliteitplan de Bleekvelden gedurende zes weken ter inzage. 
De planlocatie bestaat uit het gebied tussen de Johan Peijnenburgweg, de Mierloseweg en de weg ‘De Bleekvelden’. Het plangebied grenst met de westzijde aan het dal van de Kleine Dommel. Aan de noordzijde maakt het deel uit van de lintbebouwing van de Mierloseweg en sluit het aan op de recent gerealiseerde woningen van het plan ‘kasteeltuinen’. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de nieuwbouw van ‘De Doelen’. Het gehele terrein zal getransformeerd worden naar een woningbouwlocatie.

Het beeldkwaliteitplan is opgesteld als toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische invulling van het stedenbouwkundig plan. Het geeft richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling voor het plan de Bleekvelden. Aan de hand van randvoorwaarden en sfeerimpressies wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

Inspraak

De ontwerp structuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan de De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3762.

Beeldkwaliteitplan ‘t Landkaartje en kavels St. Catharinaweg

Vanaf vrijdag 23 april 2021 ligt het beeldkwaliteitplan ‘t Landkaartje en kavels St. Catharinaweg gedurende zes weken ter inzage. 

In 2016 is het bestemmingsplan Groot Luchen vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn verschillende plandelen beschreven. Als gevolg van de ontwikkelingen in het plan Luchen zijn er per “bouwfase” afzonderlijke beeldkwaliteitplannen gemaakt. Plandeel ‘het Landkaartje’ is gelegen tussen deelgebied 1 en deelgebied 2 van Luchen Het Landkaartje kan, samen met enkele kavels ter hoogte van de Eksterlaan/St. Catharinaweg, ontwikkeld worden zodra de hoofdontsluitingsweg van Luchen wordt gerealiseerd.

Het beeldkwaliteitplan is opgesteld als toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische invulling van het stedenbouwkundig plan. Het geeft richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling voor het plan het Landkaartje en kavels St. Catharinaweg. Aan de hand van randvoorwaarden en sfeerimpressies wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

Inspraak

De ontwerp structuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan de De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3762.

Anterieure overeenkomst Heer de Heuschweg 127 / Burgemeester Pankenstraat ongenummerd Mierlo

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 15 april 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft het initiatief tot de bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Burgemeester Pankenstraat ongenummerd, tussen huisnummers 9 en 13.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het initiatief.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Van vrijdag 23 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 ligt een korte beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar vragen@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in de onderwerpregel het zaaknummer: 2020-016640. U kunt ook bellen naar 040 289 38 93 en vragen naar een medewerker Grondzaken.

Anterieure overeenkomst grondgebonden zonnepark Broekstraat / Heiderschoor Mierlo

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 15 april 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft het initiatief tot de aanleg van een tijdelijk grondgebonden zonnepark nabij de Broekstraat / Heiderschoor in Mierlo.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het initiatief.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Van vrijdag 23 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 ligt een korte beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar vragen@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in de onderwerpregel het zaaknummer: 2020-012168. U kunt ook bellen naar 040 289 38 93 en vragen naar een medewerker Grondzaken.
 

Anterieure overeenkomst Emopad 96 - Hout West Geldrop

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 30 maart 2021 een anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft het initiatief voor de (her)ontwikkeling van het perceel Emopad 96 – Hout West in Geldrop door de bouw van een vrijstaande woning aan de weg Hout West.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het plan.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk. Over het ontwerp voor de voor het plan benodigde omgevingsvergunning kunt u wel uw mening geven. Dit ontwerp is nog in ontwikkeling en wordt op een later moment ter inzage gelegd. Houdt u deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Een korte beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt van vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van het zaaknummer: 91091, of bel naar 040 289 38 93 en vraag naar een medewerker Grondzaken.

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure

 • Locatie: Broekstraat/Heiderschoor in Mierlo
 • Datum ter inzage: 26 maart 2021
 • Omschrijving: realiseren tijdelijk grondgebonden zonnepark
 • Zaaknummer : 20200432

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het besluit is geldig nadat deze termijn is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Een belanghebbende kan alleen beroep indienen als hij in de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure een zienswijze heeft ingediend.

De besluiten kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van de ontwerp-omgevingsvergunning is NL.IMRO.1771.BroekstrHeidersch-VA02.

Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit op een aantal onderdelen gewijzigd. Ook is er een nota van zienswijzen toegevoegd aan het besluit. 

Landschappelijk ontwerp (jpg)

Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelet op artikel 4 Verordening zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo 2017;

Besluit vast te stellen het volgende concretiserende besluit van algemene strekking:

Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo

Artikel 1 Tijdvak

Als aanvraagtijdvak voor het indienen van een aanvraag op basis van de Verordening zonnepanelenproject stelt het college het volgende tijdvak vast:

 • 1 april 2021 tot 1 april 2022

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Geldrop-Mierlo’.
 

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo.

In het door u ondertekende bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving (of een kopie) van het bestreden besluit en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Het besluit treedt in werking, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant een voorlopige voorziening vragen. Het adres is postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
 

Aldus besloten in de vergadering van 23 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo,

Gemeentesecretaris, de heer N.J.H. Scheltens, 

Burgemeester, de heer J.C.J. van Bree.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

VKB 2021-01 (dd. 4 maart 2021) Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

 • Heer van Scherpenzeelweg 11, Mierlo;
 • Leemkuylen 71, Geldrop;
 • Maluwe 14, Geldrop;
 • P.J. Zweegersplein 8, Geldrop;

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 19 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Voorbereidingsbesluit voor een deel van het centrum van Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2020, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft besloten:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01. Het betreffen gronden in het centrum van Geldrop, te weten de gronden in de omgeving van de Korte Kerkstraat, Bezorgershof, Langstraat, Molenstraat, Dommeldalseweg, Heuvel, Jan van Geldropstraat en Mierloseweg.
 2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit.
 3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
 4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (beslispunten 1 tot en met 3) op de dag van bekendmaking in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit van 8 oktober 2020 met kenmerk  NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01 treedt in werking op 9 oktober 2020. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage

U kunt de stukken bekijken:

Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01.

Het besluit ligt met ingang van 9 oktober 2020 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.