Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Aanmelden e-mailservice(externe link)
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Verkeersbesluit Burgemeester Termeerstraat Mierlo

VKB 2022-08 (dd. 13 oktober 2022) instellen parkeerverbod Burgemeester Termeerstraat 3-5 in Mierlo

Ter inzage tot en met 24 november 2022

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 10 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Deelsaneringsverslag Parallelweg Geldrop

Deelsaneringsverslag Parallelweg (bemaling waterbergingskelder) te Geldrop NB078100022

Ter inzage tot en met 5 december 2022.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 24 augustus 2022 van Geofoxx te Tilburg, namens de gemeente Geldrop-Mierlo, een melding ontvangen van een deelsaneringsverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd en gemachtigd voor het afhandelen van deze procedure.

De melding bevat de volgende stukken:

 1. Meldingsformulier saneringsverslag en/of nazorgplan.
 2. Evaluatierapport (monitoring grondwaterverontreiniging) Parallelweg te Geldrop (Geofoxx, kenmerk: 20210408_d1RAP / versie 2, 14 september 2022) (naar aanleiding van verzoek om aanvullende gegevens aangepaste versie).

Bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.

Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd in met de uitgevoerde sanering. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.

Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 24 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Verkeersbesluit afsluiten Brugstraat Mierlo voor doorgaand verkeer ter hoogte van Brugstraat 50

VKB 2022-09 (dd. 10 november 2022) afsluiten Brugstraat Mierlo voor doorgaand verkeer ter hoogte van Brugstraat 50

Ter inzage tot en met 22 december 2022.

Al verschillende jaren wordt er door een groot deel van de bewoners van de Brugstraat overlast van verkeer in de straat ervaren. Met name de hoge snelheid en de grote hoeveelheid verkeer leiden tot overlast en onveilige situaties in de straat. De afgelopen jaren zijn al enkele maatregelen doorgevoerd om de situatie in de straat te verbeteren. Zo zijn met de herinrichting plateaus en wegversmallingen aangebracht en is er een vrachtwagenverbod en een verbod voor tractoren ingevoerd. Deze verkeersmaatregelen hebben echter niet tot het gewenste effect geleid.

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders dan ook besloten verdergaande structurele maatregelen te treffen en de Brugstraat ter hoogte van de Nijverheidsweg fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij zal het gedeelte tussen de rotonde Industrieweg en Nijverheidsweg een doodlopende weg worden waarbij ter hoogte van de Nijverheidsweg een keerlus voor autoverkeer wordt gemaakt. Fietsers en bromfietsers zijn nog wel in de gelegenheid hier door te rijden. Verkeer komende vanuit Helmond zal in de nieuwe situatie niet meer door kunnen rijden over de Brugstraat en zal via de Nijverheidsweg en Tramweg moeten omrijden. Op de Nijverheidsweg zal aanvullend nog een plateau worden aangebracht om de weerstand voor doorgaand verkeer nog verder te verhogen. Deze maatregelen  zorgen ervoor dat het verkeer tussen Helmond en Mierlo eerder de gewenste route via de Geldropseweg en Industrieweg zal gaan gebruiken.

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 10 november 2022 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbesluit evenementenvergunning Stichting Magisch Mierlo

Ter inzage tot en met 1 december 2022.

Op 21 november is een ontwerpbesluit van de evenementenvergunning toegezonden aan Stichting Magisch Mierlo, het evenement vindt plaats van 9 t/m 11 december 2022 aan de Pastoor de Winterstraat/plein bij de kerk.  

Dit ontwerpbesluit en relevante stukken liggen ter inzage. Wilt u de stukken inzien maak dan een afspraak met de klantadviseur vergunningen Team Ondersteuning, bereikbaar via telefoonnummer 040 2893893.

Tot 2 december kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen, dit kan mondeling, schriftelijk of via e-mail (gemeente@geldrop-mierlo.nl), vermeld hierbij altijd het zaaknummer 1249975.

Digitale stukken Ontwerpbeschikking beoordeling van saneringsplan voor de locatie Tramweg 41 te Mierlo

Ter inzage tot en met 2 januari 2023.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 22 juli 2022 van Soil Consult te Lieshout,namens Albjo Vastgoed BV te Eindhoven, een melding ontvangen voor het in stemmen met het saneringsplan met betrekking tot de locatie Tramweg 41 te Mierlo. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd en gemachtigd voor het afhandelen van deze procedure.

De melding bevat de volgende stukken:

 1. Meldingsformulier nader onderzoek en/of saneringsplan.

 2. Aanvullend onderzoek grondwater–februari 2017, Tramweg 41–Mierlo (NB08140038) (SoilConsult, kenmerk:080317-AN, 10 maart 2017).
 3. Tramweg 41–Mierlo-briefrapport nader grondwateronderzoek (SoilConsult, kenmerk:170620-AN, 17 juni 2020).
 4. Tramweg 41–Mierlo -briefrapport Aanv. Nader grondwateronderzoek (SoilConsult, kenmerk:200122-AN, 20 januari 2022).
 5. Saneringsplan grondwater Tramweg41–Mierlo (NB08140038) (SoilConsult, kenmerk:250722-AN, Def.v2, 2 november 2022) (naar aanleiding van verzoek om aanvullende gegevens aangepaste versie).
 6. Tramweg 41, Mierlo NB081400038 Aanvullende gegevens bij Saneringsplan (SoilConsult, kenmerk:-, 14 oktober 2022).

Besluit

 1. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd.
 2. Met de sanering moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in november 2022 (of zodra onderhavige beschikking onherroepelijk is) worden begonnen.
 3. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.
 4. Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.

Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 28 november 2022 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen gedurende de zes weken dat deze ter inzage ligt zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen kunnen worden ingediend bij:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

In de definitieve beschikking worden eventuele zienswijzen behandeld.