De volgende stukken liggen op dit moment ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere wetten 

Locatie

Laan van Tolkien 171 in Geldrop

Verzenddatum besluit19 maart 2020
OmschrijvingPlaatsen hijskraan op 23 maart 2020
Zaaknummer8121

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen: 

VKB 2020-02 (dd 6 maart 2020) Instellen 30km zone Burgemeester Termeerstraat

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 20 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.