Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Aanmelden e-mailservice
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Verkeersbesluit aanwijzen belanghebbendenparkeren Laarstraat Geldrop

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

VKB 2022-06 (8 juni 2022) Aanwijzen belanghebbendenparkeren Laarstraat Geldrop:

 • Aanwijzen van zes belanghebbendenparkeerplaatsen ter hoogte van de percelen Laarstraat 1 t/m 11 (oneven), Geldrop;
 • Venstertijd waarop het parkeren op belanghebbendenplaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, maandag tot en met zaterdag 09:00 tot 18:00 uur.

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 16 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Beoordeling saneringsverslag voor de locatie Mierloseweg (rioolvervanging) te Geldrop

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 1 februari 2022 van Geofoxx te Tilburg, namens de gemeente Geldrop-Mierlo, een melding ontvangen van een saneringsverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie.
 

De melding bevat de volgende stukken:
[1] Evaluatierapport monitoring grondwaterverontreiniging Mierloseweg te Geldrop (Geofoxx, kenmerk: 20200371_d1RAP, 31 januari 2022).
Bovengenoemd stuk maakt onderdeel uit van deze beschikking.

Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stuk liggen vanaf 6 april 2022 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Herinrichting Heggestraat-Nieuwendijk (gedeeltelijk)

Publicatie 17 maart 2022


Gemeente Geldrop-Mierlo gaat de Heggestraat (tussen de Heilige Geeststraat en Stationsstraat) en Nieuwendijk (tussen de Stationsstraat en de rotonde Mierloseweg) opnieuw inrichten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april a.s. ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Aanleiding

De Heggestraat kent een gedateerde weginrichting. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer komt vaak niet overeen met de ingestelde maximum snelheid van 30 km/uur. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanwezige asfaltverharding en het brede wegprofiel. Voorts dient de riolering te worden vervangen en is de aanwezige wegconstructie dringend aan onderhoud toe.
De Nieuwendijk, tussen de Stationsstraat en Mierloseweg, maakt onderdeel uit van de centrumvisie welke door de raad in 2013 werd vastgesteld. Hierin is een integrale herinrichting voorzien van de openbare ruimte rondom de H. Brigidakerk.

Inmiddels is een voorlopig ontwerp uitgewerkt, conform bijgevoegde tekeningen (variant 1 en 2).

Plannen

Herinrichting op hoofdlijnen
Voor het deel Heggestraat 24 – 50 is een tweetal varianten uitgewerkt. In beide varianten wordt het aantal parkeervakken in de directe woonomgeving vergroot en de straat van meer groen voorzien. Het verschil is meer gelegen in de positie van een aantal bomen ten opzichte van de aanwezige woningen.

De begrenzing van de zone voor het betaald parkeren en het parkeren voor vergunninghouders blijft ongewijzigd.

Voor wat betreft het meest noordelijke deel van de Heggestraat en de Nieuwendijk wordt in essentie de toegepaste materialisatie van de Korte Kerkstraat en Heuvel, en dus het ambitie- en kwaliteitsniveau, ook naar deze fase van de herinrichting van het centrum door getrokken. Voor het deel Heggestraat 24 – 50 wordt een meer traditionele verharding voorgesteld.


Op de Nieuwendijk komen de fietspaden te vervallen, zoals enkele jaren terug ook het geval was op het noordelijk deel van het Bogardeind. Bij deze herinrichting wordt tevens de maximum snelheid op dit deel van de Nieuwendijk teruggebracht naar 30 km/uur.

Rijbaan

De rijbaan van de Nieuwendijk wordt versmald van ca 6,30 m naar 5,8 m. Dit is een gebruikelijke rijbaanbreedte voor wegen met enige verkeersfunctie binnen een 30 km/uur-gebied. Bij deze breedte kunnen auto’s en fietsers elkaar veilig passeren. Een bredere rijbaan leidt tot hogere snelheden. Dit wegprofiel is geheel in lijn met het meest noordelijke deel van het Bogardeind (tussen Het Hooghuis en Langstraat) waar in 2017, eveneens in het kader van de herinrichting van het centrum, de vrij liggende fietspaden werden opgeheven, de rijbaan werd versmald naar 5,80 m en tegelijk de maximum snelheid werd teruggebracht naar 30 km/uur.


De rijbaan van de Nieuwendijk wordt uitgevoerd in een gebakken klinker, in hetzelfde verband en kleurstelling als het noordelijk deel van het Bogardeind, tussen het Hooghuis en Langstraat. De bevoorrading van de horecagelegenheden en detailhandel blijft ongewijzigd plaatsvinden vanaf de rijbaan. Op dit deel van de Nieuwendijk wordt de maximum snelheid eveneens terug gebracht van 50 naar 30 km/uur.


Het wegvak Heggestraat 24-50 kent een meer traditionele weginrichting waarbij een klein hoogteverschil tussen de rijbaan en het voetpad gehandhaafd blijft. In dit deel van de Heggestraat krijgt de rijbaan eveneens een elementenverharding waardoor de ingestelde maximum snelheid van 30 km/uur als meer vanzelfsprekend volgt uit de weginrichting.

Voetgangersgebied
De voetpaden aan de Nieuwendijk en het noordelijk deel van de Heggestraat liggen op dezelfde hoogte als de rijbaan en worden veelal begrensd door een groenstrook of een parkeerstrook. Daarmee ontstaat een meer consistent beeld met het noordelijk deel van het Bogardeind (tussen het Hooghuis en Langstraat) waar de gehele openbare ruimte ook op één niveau werd aangebracht.

Oversteekplaatsen
Bij de kruisingen Nieuwendijk/Kort Kerkstraat/Heuvel en Stationsstraat/Heggestraat is een zebrapad voorzien. Omdat de rijbaan op hetzelfde niveau ligt als de voetgangersdelen is er geen hoogteverschil aanwezig bij deze oversteekplaatsen.

Parkeren
De parkeervakken op het noordelijk deel van de Heggestraat worden op het niveau van de voetpaden en rijbaan gebracht, in een afwijkende kleur. Het aantal parkeerplaatsen in dit deel van de Heggestraat valt binnen de zone voor betaald parkeren en blijft in omvang hetzelfde. In de Stationsstraat wordt slechts één parkeerplaats toegevoegd.


In het wegvak Heggestraat 24-50 blijft een kleine hoogteverschil tussen de parkeervakken en het voetpad gehandhaafd.

Groen
Over het algemeen neemt het oppervlak aan groen toe door het opheffen van de vrij liggende fietspaden op de Nieuwendijk en voorts door een versmalling van het wegprofiel in de Heggestraat.
Aan weerszijden van de Nieuwendijk worden brede hagen toegevoegd waarbij aan de westzijde bovendien een bomenrij is voorzien.
In het noordelijk deel van de Heggestraat wordt juist aan de oostzijde van de weg een forse groenstrook met een bomenrij toegevoegd waarmee de minder fraaie achterzijde van de Korte Kerkstraat voor een belangrijk deel wordt gecamoufleerd.
De bomen in de Zuidwesthoek van de rotonde worden vervangen door nieuwe exemplaren die minder wortelopdruk veroorzaken.

Vervanging riolering Heggestraat
De riolering is 50 jaar oud en aan het einde van de technische levensduur. Bij de vervanging van de bestaande riolering wordt tevens een regenwaterriool (infiltratieriool) aangelegd. Hierop wordt het verhard oppervlak aangekoppeld. Zo zorgen we ervoor dat schoon regenwater niet naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat, maar geïnfiltreerd wordt in de bodem.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Ad van den Aker van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. De herinrichting van de Heggestraat zal naar verwachting starten in het najaar van 2022. Het deel Nieuwendijk volgt na de realisatie van het appartementencomplex aan de Nieuwendijk.

Beoordeling evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen (categorie immobiel) voor de locatie Trimpert te Mierlo

Publicatie 16 maart 2022

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 16 februari 2022 van Geofoxx te Tilburg, namens de gemeente Geldrop-Mierlo een melding ontvangen van een evaluatieverslag met betrekking tot bovengenoemde locatie.
De melding bevat het volgende stuk:

[1] Meldingsformulier BUS evaluatie categorie immobiel (Geofoxx, kenmerk 20210779/JLAN, d.d. 31 januari 2022).


Op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

De beschikking en bijbehorende stuk liggen vanaf 16 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

het secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Publicatie 23 december 2021

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2021 heeft besloten:

1.         De Nota bodembeheer (inclusief bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart) gemeente Geldrop-Mierlo vast te stellen;

2.         Het college van burgemeester en wethouders te delegeren om binnen de geldigheidsduur van de nota bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en/of bodemfunctieklassenkaart opnieuw vast te stellen;

3.         Het college van burgemeester en wethouders te delegeren om in de toekomst bodemkwaliteitskaarten van omliggende gemeenten en waterschappen te accepteren als milieuhygiënische verklaring voor grondverzet. 

In de Nota bodembeheer worden de spelregels van het gemeentelijk grondstroombeleid vastgelegd voor hergebruik van schone en licht verontreinigde grond. De bijbehorende bodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet binnen de gemeente.

De Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.
Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.

Bodemkwaliteitskaart gemeente Geldrop-Mierlo

Nota bodembeheer gemeente Geldrop-Mierlo

Ontwerp omgevingsvisie gemeente Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een ontwerp-omgevingsvisie gemaakt. Deze ontwerpvisie is voor iedereen te bekijken.

Waarom een omgevingsvisie?

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het ruimtelijke / fysieke domein samen tot één wet. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen dan onder één wet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet doen ook enkele nieuwe  beleidsinstrumenten hun intrede zoals de omgevingsvisie (dit is de opvolger van de structuurvisie) en het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan), beide met een verbreding tot alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Het opstellen van een omgevingsvisie is een verplichting voor elke overheid in het kader van de Omgevingswet.

Wat is de ‘ontwerp-omgevingsvisie gemeente Geldrop-Mierlo’ ?

De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo, dus op de beide kernen en het hele buitengebied. Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. Dat betekent dat alleen de gemeente Geldrop-Mierlo zich hieraan dient te houden, dan wel dat zij alleen goed gemotiveerd daarvan af kan wijken. Voor anderen, zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, biedt de visie aanknopingspunten om samen te werken, initiatief te nemen, participatie vorm te geven en bij te dragen aan de ontwikkeling en het beheer van de gemeente.

De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op de doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving.

De visie is opgesteld vanuit een integraal perspectief. In de omgevingsvisie beperken we ons tot de doelen in de fysieke leefomgeving, maar waar nodig benoemen we wel de achterliggende sociale trends of vraagstukken, die invloed hebben op de keuzes in de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie is ontwikkeld in drie stappen, waarbij in iedere fase is gesproken met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en ketenpartners. Gelijktijdig aan dit proces is een PlanMER opgesteld en in concept gereed.

In de Omgevingswet is de omgevingsvisie namelijk benoemd als plan-m.e.r.-plichtig. Een plan-MER is een milieueffectrapport waarin we de keuzes onderbouwen die we in de omgevingsvisie maken. Dit rapport wordt half juli als bijlage toegevoegd aan de terinzagelegging.

Met het opstellen van de omgevingsvisie geven we richting en inspireren en motiveren we onze inwoners, onze ondernemers en onze maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de visie. Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente.

Hoe kunt u de omgevingsvisie bekijken?

U kunt tot en met woensdag 14 september 2022 de ontwerp-omgevingsvisie bekijken. Half juli wordt het rapport PlanMER als bijlage toegevoegd:

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • op papier in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden;
 • op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.

Het identificatienummer van de ontwerp omgevingsvisie is: d_NL.IMRO.1771.SVgovGeldropMierlo-ON02.pdf.

Hoe te reageren op de Omgevingsvisie (zienswijzen)?

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken over de ontwerp- omgevingsvisie. Dit kan schriftelijk:

 • via gemeente@geldrop-mierlo.nl of Postbus 10101, 5660 GA;
 • of mondeling: hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (040) 289 38 38.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Marie-Catherine Houkes van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Herinrichtingsplan Bekelaar Mierlo

Wij zijn van plan om de Bekelaar vanaf de rotonde met de Brugstraat tot aan de komgrens opnieuw in te richten. Daarnaast zal ook de rijbaan vanaf de komgrens tot aan de gemeentegrens van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. Met de herinrichting van de Bekelaar willen we bereiken dat de verkeersveiligheid op deze weg toeneemt, de hoge snelheid van het verkeer afneemt en de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer verbetert. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 15 juli tot en met donderdag 25 augustus a.s. ter inzage en iedereen kan hierop reageren.

Aanleiding

De Bekelaar is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kern Mierlo. Het betreft de verbinding tussen Mierlo en Lierop/Someren waar dagelijks veel doorgaand verkeer gebruik van maakt. De rijbaan bestaat uit twee rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad. In het verleden zijn er verschillende maatregelen getroffen op de Bekelaar om de te hoge snelheid te verlagen. De aanleg van deze maatregelen zijn niet afdoende gebleken en er wordt nog steeds dagelijks veel te hard gereden.

Herinrichtingsplan

Het gedeelte van de Bekelaar binnen de bebouwde kom zal heringericht worden en op het wegvak buiten de bebouwde kom tot aan de gemeentegrens met Someren vindt groot onderhoud plaats. Op dit laatste wegvak zal enkel het asfalt vervangen worden en de markering aangepast worden.
Ter hoogte van de komgrens wordt een rijbaanuitbuiging aangebracht en wordt daarin een verkeersplateau aangelegd. Deze maatregelen moeten leiden tot een snelheidsverlaging bij de komgrens. Ter hoogte van het kruispunt met de Goorsedijk zijn we voornemens een middengeleider aan te brengen, zodat het langzaamverkeer veiliger in twee etappes kan oversteken. Dit maakt het kruispunt waar veel fietsverkeer oversteekt naar het sportpark en de bouwschool veiliger. Tussen dit kruispunt en de komgrens zal halverwege een extra rijbaanuitbuiging worden aangebracht om de snelheid van het verkeer verder te laten afnemen. Net als op de andere 50 km/u gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zal ook hier de rijbaan middels verhoogde RWS-banden opgesloten worden. Dit leidt tot een visuele versmalling van de rijbaan wat ook een effect op de rijsnelheid van het verkeer zal hebben.

Verbeteren verkeersveiligheid op de Bekelaar

De Bekelaar kent een weginrichting die gebaseerd is op een ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Dit leidt vooral in de daluren tot extreem hoge snelheden waardoor de verkeersveiligheid ernstig in het geding is. Vanzelfsprekend is dit niet toelaatbaar en met de aanwezigheid van een sportpark eenvoudigweg onacceptabel. De gemiddelde rijsnelheid moet verminderen teneinde de oversteekbaarheid van de weg fors te verbeteren. Realisatie van voorliggend ontwerp zal de snelheid van het verkeer verder doen afnemen en daarmee de verkeersveiligheid verbeteren.

Bekelaar inrichten conform beleid duurzaam veilig

De weg Bekelaar betreft een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximum toegestane snelheid van 50 km/u. Conform de uitgangspunten van het landelijk beleid duurzaam veilig moet een dergelijke weg voorzien zijn van verhoogde opsluitbanden, een asmarkering en vrijliggende fietspaden. In het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Bekelaar zijn deze uitgangspunten zoveel mogelijk toegepast.
Het weggedeelte buiten de bebouwde kom heeft ook nog een weginrichting van 80 km/u terwijl de maximumsnelheid 60 km/u bedraagt. Binnen het project zal de asfalt op het wegvak buiten de bebouwde kom vervangen worden en zal de juiste markering conform een 60 km/u weg aangebracht worden. De
verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op de hoge snelheden op het wegvak buiten de bebouwde kom.

Verbeteren fietsvoorzieningen

De Bekelaar maakt onderdeel uit van het regionaal fietsnetwerk. Een aantal jaar geleden zijn de fietspaden aan de Bekelaar voor een groot deel zowel binnen als buiten de bebouwde kom voorzien van een rode asfaltlaag en verbreed naar 2,25m om aan de eisen van het regionaal fietsnetwerk te kunnen voldoen. Er zijn echter nog enkele ontbrekende schakels die nu met deze herinrichting worden meegenomen. Zo zal het gedeelte aan de noordzijde van de Bekelaar tussen de Goorsedijk en de rotonde Santheuvel nu ook verbreed worden tot 2,25m en voorzien worden van rood asfalt. Datzelfde geldt ook voor een gedeelte t.h.v. de woning Bekelaar 33-37, waar de tegelverharding vervangen zal worden door rood asfalt. Hiermee is de volledige Bekelaar voorzien van rode asfalt fietspaden en voldoet deze weer aan de kwaliteitseisen voor een regionaal fietspad.

Vervangen riolering

In een deel van de Bekelaar is een drukriool gelegen. Dit riool stamt uit 1985 en zou in 2025 vervangen gaan worden. We willen de vervanging van de riolering naar voren halen en binnen het project Bekelaar meenemen.

Geluidbelasting neemt af als gevolg van reconstructie

Door de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Bekelaar. Uit de berekeningsresultaten van dit akoestisch onderzoek blijkt dat door de herinrichting van de Bekelaar geen sprake is van reconstructie als bedoeld in de Wet geluidhinder. Bij alle woningen neemt de geluidbelasting af. De oorzaak is dat er een stiller wegdektype wordt toegepast ten opzichte van de huidige situatie.

Enkele bomen zullen gerooid moeten worden

We proberen het rooien van bomen in de ontwerpfase zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar we bomen kunnen handhaven zullen we dat zeker niet nalaten. Toch is het niet altijd mogelijk om een verkeersveilig ontwerp te maken, zonder dat het ten koste gaat van enkele bomen. In het voorlopig ontwerp voor de Bekelaar komen in totaal 25 bomen te vervallen. Deze bomen zullen daar waar mogelijk zoveel mogelijk in het project gecompenseerd gaan worden. Daarbij gaat het overigens niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit van de bomen die op een juiste manier met een goede groeiplaats geplant zullen worden.

Inspraak

Het plan ligt van vrijdag 15 juli tot en met donderdag 25 augustus ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen aan gemeente@geldrop-mierlo.nl. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 040-2893893. De plannen zijn ook te bekijken op de gemeentelijke website: www.geldrop-mierlo.nl

Planning

Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. De uitvoering van het werk is gepland in het jaar 2023.