Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

 • Bekendmakingen
  Hier vindt u recent gepubliceerde officiële bekendmakingen.
 • Regelgeving
  Hier vindt u recent gepubliceerde regelgeving en verordeningen.
 • Attenderingsservice overheid
  Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice van overheid.nl om automatisch op de hoogte te blijven van bekendmakingen in de gemeente.

Melding wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

 • Het veranderen van een inrichting (dierenpension). De melding heeft betrekking op het terugbrengen van de veebezetting aan het Heiderschoor 9 in Mierlo. De melding is ingediend op 14 oktober2020.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 20 november t/m 3 december 2020 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 2893783) of Hans van Santvoort (tel. 040-2893781).


Geldrop, 19 november 2020

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 12 november 2020 besloten:

 • Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Reigerstraat 24 in Geldrop te weten op de lichtmast tegenover huisnummer 24. 
 • Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Roerdomphof 18 in Geldrop te weten aan de zijkant van woning met huisnummer 18. 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 20 november 2020 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.
 

Vastgesteld bestemmingsplan “Overakker 6 Mierlo”

Geldrop-Mierlo, 6 november 2020

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken ingevolge artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op 21 september 2020 het bestemmingsplan ‘Overakker 6 Mierlo  heeft vastgesteld

U kunt van vrijdag 6 november 2020 tot en met donderdag 17 december 2020 de stukken bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn ook in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden. Op deze locatie zijn voorzieningen getroffen in het kader van het weren van het Corona-virus.

Het identificatienummer van het uitwerkingsplan is NL.IMRO.1771.Overakker6-VA01.

Reageren

Belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen 6 weken vanaf de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen. Het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de Voorzitter van die Afdeling. Ook kan op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht beroep ingesteld worden door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend in de ontwerp-fase.

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Aan het instellen van een beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Meer informatie

Als u buiten voornoemde tijden de stukken wilt inzien of een toelichting op de stukken wilt, kunt u telefonisch een afspraak maken met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte via (040) 289 38 93.

Advertentie gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 13 oktober 2020 besloten:

 • een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Windvang  13 in Mierlo te weten voor de woning van nummer 13;
 • een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Reinoutlaan 257 in Geldrop te weten nabij de woning 257;
 • een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Reinoutlaan 324 in Geldrop te weten voor het flatgebouw.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 23 oktober 2020 voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan via de pagina Bezwaar maken. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

VKB 2020-05 (dd. 01 oktober 2020) Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

 • Vesperstraat, Mierlo;
 • Kortenaerstraat, Geldrop;
 • De Raadstraat, Geldrop;
 • Sam Gewissies, Geldrop.

Documenten

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 16 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Melding wet milieubeheer - besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften

Geldrop-Mierlo, 15 oktober 2020 

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat zij hebben besloten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

Omdat de tennisvereniging in de avondperiode bij enkele woningen niet aan de geluidnorm kan voldoen besluiten wij om, door middel van maatwerkvoorschriften, in de avondperiode een hogere geluidbelasting toe te staan.

De melding, het akoestisch rapport, het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften en andere stukken die van belang zijn liggen van 16 oktober t/m 26 november 2020 (6 weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Wij wijzen u erop dat het besluit niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Tegen dit besluit kan tot en met  26 november 2020 een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het volgende bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van bezwaar. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


 

Voorbereidingsbesluit voor een deel van het centrum van Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2020, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft besloten:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01. Het betreffen gronden in het centrum van Geldrop, te weten de gronden in de omgeving van de Korte Kerkstraat, Bezorgershof, Langstraat, Molenstraat, Dommeldalseweg, Heuvel, Jan van Geldropstraat en Mierloseweg.
 2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit.
 3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
 4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (beslispunten 1 tot en met 3) op de dag van bekendmaking in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit van 8 oktober 2020 met kenmerk  NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01 treedt in werking op 9 oktober 2020. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage

U kunt de stukken bekijken:

Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01.

Het besluit ligt met ingang van 9 oktober 2020 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning Sint Catharinaweg 18 Mierlo

Met de ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en wethouders af van het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ met toepassing van in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit doen burgemeester en wethouders om een om een woning (gedeeltelijk) buiten het bouwvlak mogelijk te maken op het perceel Sint Catharinaweg 18.

Hier vindt u de stukken:

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maakten op 20 augustus 2020 bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

 • Aanpassen grens bebouwde kom Burgemeester Termeerstraat te Mierlo
  (VKB 2020-2A d.d.  11 augustus 2020)

In de publicatie van 20 augustus jl. staat aangegeven dat het verkeersbesluit vanaf vrijdag 21 augustus 2020 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt en dat belanghebbenden binnen de genoemde termijn van zes weken hiertegen schriftelijk bezwaar kunnen maken. Omdat de wettelijk verplichte gelijktijdige publicatie in de Staatscourant abusievelijk niet heeft plaatsgevonden, publiceren wij het verkeersbesluit nu opnieuw. Er geldt een geldt gewijzigde bezwarentermijn, zoals hierna aangegeven:

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 18 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren.

 Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Documenten