Hier vindt u de stukken die op dit moment ter inzage liggen in de publiekshal van het gemeentehuis en vanaf 1 juli elektronisch via Mijn Publicaties onder het kopje Gemeente Geldrop – Mierlo.

Bent u op zoek naar een andere service? Bekijk dan een van de volgende pagina's:

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Reinoutlaan

Ter inzage tot en met donderdag 25 januari 2024.

Op 14 december 2023 heeft het college besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te kennen ter hoogte van Reinoutlaan 402-488 Geldrop.

Inzage, bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Kennisgeving beschikking bodem

Ter inzage tot en met 23 februari 2024

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 17 november 2023 van Geofoxx te Tilburg, namens gemeente Geldrop - Mierlo een BUS evaluatierapport ontvangen voor de uitgevoerde bodemsanering op de locatie Weijer 10 te Mierlo (gemeente Geldrop - Mierlo) NB177121908.

De melding bevat het volgende stuk:

  • Meldingsformulier BUS evaluatie categorie immobiel (Geofoxx, dd. 17-11-2023).

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd en gemachtigd voor het afhandelen van deze procedure.
In de beschikking besluiten Gedeputeerde Staten het volgende:

  1. er wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering
  2. er zijn gebruiksbeperkingen op de locatie van toepassing

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 12 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en bij de gemeente Geldrop - Mierlo.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer 073 - 6808304, faxnummer 073 - 6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.