Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. 

Algemene regels culturele organisaties

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Daarom zijn theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek.

Vooruitblik

Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil na 19 januari 2021 gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe we dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen inrichten zodra daar weer ruimte voor is.

Welke ondersteuning geeft de rijksoverheid aan culturele instellingen?

Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur.

Welke ondersteuning geeft de gemeente aan culturele instellingen?

De huurbetaling voor organisaties die van de gemeente een gebouw huren wordt opgeschort voor het tweede kwartaal, en ook de betaling van gemeentelijke lasten kan worden opgeschort. Als organisaties toch nog liquiditeitsproblemen krijgen, kan de subsidie eerder worden bevoorschot. Er zal coulant met de subsidievaststelling worden omgegaan als organisaties vanwege de coronacrisis hun prestatieafspraken of activiteiten niet hebben kunnen nakomen cq. uitvoeren.

Hoe kan de culturele sector zich voorbereiden op versoepeling van maatregelen?

Vele brancheverenigingen stellen protocollen op. De protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van bezoekers? Hoe moet de werkvloer worden ingericht? Visualisaties kunnen hier behulpzaam bij zijn. Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Organisaties kunnen zelf ook een plan opstellen en dit voorleggen aan de gemeente.

Heeft u als culturele instelling vragen aan de gemeente Geldrop-Mierlo?

U kunt uw vragen stellen aan Anita Julien van de afdeling Samenleving, te bereiken via telefoonnummer 040-2893806, en via e-mail a.julien@geldrop-mierlo.nl