Wanneer kunt u om handhaving verzoeken?

Als u iets ongewoons ziet in de openbare ruimte, dient u altijd eerst een melding openbare ruimte te doen. De gemeente pakt deze melding op.

De gemeente houdt het naleven van de regels zo goed mogelijk in de gaten, maar kan niet alles controleren. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven.

Heeft u een melding openbare ruimte gedaan? Bent u in gesprek gegaan met de gemeente? En vermoedt u dat de situatie niet is opgelost en in strijd is met wet- en regelgeving? Dan kunt een handhavingsverzoek indienen.

Het is van belang dat u eerst uitzoekt welke instantie de regels moet handhaven. U kunt alleen een verzoek tot handhaving indienen als het gemeentebestuur het bevoegde gezag is. Indien de gemeente zou kunnen handhaven, doet de gemeente vervolgens nader onderzoek. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit om wel of niet op te treden. Het kan zijn dat de gemeente besluit niet op te treden. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar en beroep instellen.

U kunt een verzoek om handhaving niet anoniem indienen. 

Bent u belanghebbende of niet?

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als uw buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

Wat moet u indienen?

Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving doet u bij melding doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeeroverlast, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, een verkeersonveilige situatie of overhangende takken.

Wilt u een overtreding van regels melden waar u last van heeft? Heeft u hier al een melding openbare ruimte voor gedaan? Bent u hierover al in gesprek geweest met de gemeente? En bent u belanghebbende? Dan kunt u het handhavingsverzoek indienen.