In Geldrop-Mierlo vindt regelmatig grondverzet plaats. Bij het toepassen van grond als bodem moet rekening worden gehouden met de bodemkwaliteitskaart en de bodembeheernota. In deze documenten staat aangegeven onder welke omstandigheden schone en licht verontreinigde grond toegepast kan worden. De bodemkwaliteitskaart en de bodembeheernota zijn op 13 december 2021 in werking getreden.

  • Op de bodemkwaliteitskaart zijn de verschillende soorten bodemkwaliteiten (zones) binnen de gemeente aangegeven. Het doel van de bodemkwaliteitskaart is het in kaart brengen van de globale kwaliteit van de bodem. Hiervoor is de gemeente opgedeeld in een aantal zones met een milieu hygiënisch vergelijkbare bodemkwaliteit. De zones zijn opgesteld door te kijken naar het gebruik (wonen, industrie, buitengebied) en de resultaten van bodemonderzoeken.
  • Om de bodemkwaliteitskaart goed te kunnen hanteren is een bodembeheernota opgesteld, waarin is aangegeven hoe met deze bodemkwaliteit moet worden omgegaan. De grond die wordt gebruikt  moet van een vergelijkbare, of van een betere kwaliteit zijn dan de ontvangende bodem.
  • Op de bodemfunctiekaart wordt de ligging van gebieden met de bodemfunctieklassen wonen, industrie en overige gebieden (landbouw en natuur) aangegeven. De bodemfunctieklassenkaart is afgeleid van de diverse bestemmingsplannen.

De gemeente houdt alle bodeminformatie bij in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem. Wilt u bodeminformatie, bijvoorbeeld als u gaat bouwen of verbouwen of uw huis wilt kopen of verkopen? Kijk dan bij Bodeminformatie. U kunt daar ook terecht voor informatie over bodemsanering, grondverzet en olietanks.