Wat is het?

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de openbare grond aanleggen. Hierbij moet u zich aan een aantal regels houden. Naast de landelijke wetgeving gelden er in de gemeente regels die betrekking hebben op de ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen.

Wat moet ik doen?

Uw aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit dient u digitaal in via het platform MOOR. Dit geldt ook voor de graafmeldingen. Aanvragen, ingediend langs andere weg, worden alleen bij hoge uitzondering geaccepteerd.

Bij het indienen van de aanvraag moet u enkele gegevens verstrekken. Dit zijn onder andere uw eigen (bedrijfs-)gegevens en de gegevens van de uit te voeren werkzaamheden inclusief tekeningen en gegevens van de aan te brengen kabels en of leidingen. Een volledig overzicht van de aan te leveren gegevens vindt u in de Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014.

Voorwaarden

Voor de aanleg van kabels en leidingen moet u een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen. Bovendien moet u, vóór de daadwerkelijke start van de werkzaamheden hiervan een melding doen bij de gemeente.

Als u machinaal gaat graven moet u de graafwerkzaamheden vooraf ook bij het Kadaster melden. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijk voor de voorwaarden op www.kadaster.nl.

Wat kost het?

 ProductTarief
1.17.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte ≥100m¹ is bedraagt:€ 432,90
1.17.2Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m² bedraagt:€ 216,40
1.17.3Het tarief genoemd in 1.17.1 en of 1.17.2 wordt per strekkende meter sleuf, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, vermeerderd met€ 2,10
1.17.4Het tarief conform voorgaand artikel 1.17.1 en 1.17.2 wordt met een toeslag verhoogd. Deze toeslag wordt berekend over de totaal bemeten sleuflengte voor zover gelegen buiten de bebouwde kom. De toeslag wordt als volgt opgebouwd: 
1.17.4.1Over de eerste 2.000 meter sleuflengte, per meter:€ 1,50
1.17.4.2Over de sleuflengte, groter dan 2.000 meter en kleiner of gelijk aan 50.000 meter, per meter:€ 0,80
1.17.4.3Over de resterende totale sleuflengte, per meter:€ 0,70
1.17.5Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.17.1 tot en met 1.17.4.3 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraagt weigert of buiten behandeling stelt. 
 De teruggaaf bedraagt:50%

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Contact

Het is raadzaam om ruim vooraf contact op te nemen met de gemeente.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving