Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u iets bouwen, verbouwen of slopen? Een boom in uw tuin kappen? Een reclamebord bij uw bedrijf zetten? Het kan zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer online regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. Wat u moet doen leest u hieronder in 5 stappen.

Ook kan de gemeente uw aanvraag onder omstandigheden toetsen aan de wet Bibob. De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Een ‘Bibob-onderzoek’ kan bijvoorbeeld plaatsvinden als de bouwkosten meer dan € 500.000,- bedragen.

Bibob-onderzoek

Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen.

Wat moet u doen?

U hebt een plan om iets te bouwen. In deze hoofdstukken geven we u informatie over de mogelijke stappen. Controleer eerst of een vergunning nodig is. Doe hiervoor de vergunningcheck (zie stap 1). In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Als voor uw plan geen vergunning nodig is, kunt u meteen aan de slag.

Voor het afwikkelen van aanvragen van vergunningen, berekent de gemeente bepaalde kosten (leges): 

Leges gemeente Geldrop-Mierlo

 1. Momenteel bezig: 1.Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft

  U hebt een plan om iets te bouwen. Het kan dan handig zijn om eerst kopieën van de bouwtekening van uw bestaande woning op te vragen bij de gemeente. Kijk hiervoor op:

  Bouwdossier of bouwtekening bekijken of opvragen 

  Controleer verder eerst of een omgevingsvergunning nodig is. Doe hiervoor de Vergunningcheck via de website van het Omgevingsloket (log als particulier in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning). De Vergunningcheck vertelt u voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen. 

  In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Als voor uw plan geen vergunning nodig is, kunt u meteen aan de slag. Ook als u geen vergunning nodig hebt, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het burenrecht (zie stap 3) en het bouwbesluit. Hierin staan minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. Onderaan de pagina vindt u onder het kopje Natuurbescherming hierover meer informatie. 

  Vergunningcheck

  Let op! De check geldt niet voor activiteiten die afwijken van het omgevingsplan. U moet dus zelf opzoeken of uw plan past binnen het omgevingsplan. U kunt hiervoor trouwens ook een vooroverleg aanvragen (zie stap 2).

   Check Omgevingsplan 

  Past uw plan in het omgevingsplan, dan wordt uw plan getoetst aan de welstandsnota. 

  Welstandsnota

  Wijkt uw plan af van het omgevingsplan? 
  Dan kan dat soms toch gerealiseerd worden met een omgevingsvergunning voor afwijking. Ga voor meer informatie naar stap 5.

 2. Momenteel bezig: 2.Vooroverleg

  Weet u niet zeker of uw plan voldoet aan alle eisen?

  U heeft als het goed is eerst gecheckt via het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft om te bouwen, een pand en gronden anders te gebruiken of een boom te kappen. Maar twijfelt u? Of voldoen uw plannen niet aan de welstandscriteria of het omgevingsplan?

  U kunt ons dan om advies vragen over uw (concept)plannen. Dat doen we met een vooroverleg (het voormalige principeverzoek).

  Vooroverleg omgevingsvergunning

 3. Momenteel bezig: 3.Overleg met omwonenden

  Past uw concept-plan binnen het omgevingsplan, bespreek uw plannen dan eerst met de omwonenden of andere belanghebbenden. 

  Ook als u vergunningsvrij mag bouwen! Denk hierbij aan het zogenaamde burenrecht. Het burgerlijk wetboek geeft namelijk regels voor de rechten en plichten tussen buren.

  Bij grotere projecten kan het zijn dat u ook te horen heeft gekregen dat u een omgevingsdialoog (participatie) moet uitvoeren. Dat betekent dat u uw plan moet afstemmen met bewoners en bedrijven in uw omgeving. Zo wordt het voor ons duidelijk of er bezwaren zijn tegen uw plan.

  Op de pagina Omgevingsdialoog staat meer informatie over hoe u hiermee aan de slag kunt gaan.

  Wanneer uw plan niet binnen het omgevingsplan past, dan beoordelen wij of uw aanvraag kans van slagen heeft. Kijk hiervoor naar stap 5.

 4. Momenteel bezig: 4.Aanvragen omgevingsvergunning of melding

  Hebt u uw plan getoetst én hebt u overleg gehad met de buren, dan kunt u de omgevingsvergunning meteen aanvragen.

  Ga hiervoor naar het Omgevingsloket (log als particulier in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning)

  Omgevingsloket

  Als het bouwplan valt binnen Gevolgklasse 1 van de Wkb, zal een kwaliteitsborger moeten worden ingeschakeld. lees meer hierover op de pagina Wkb en omgevingswet

 5. Momenteel bezig: 5.Als uw plan afwijkt van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

  Wijkt uw plan af van het bestemmingsplan (omgevingsplan), dan kan dat soms toch gerealiseerd worden met een omgevingsvergunning voor afwijking. Laat dan eerst door de gemeente beoordelen of het zinvol is om een aanvraag voor afwijking in te dienen. 

  Uw plan wordt dan ambtelijk getoetst door de ‘Intaketafel’; namelijk of de afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en of uw plan globaal haalbaar is.

  Lees hier meer over:

  Intaketafel

Natuurbescherming

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U hebt dan de volgende keuzes:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.