Heeft u een initiatief dat niet of alleen gedeeltelijk in het omgevingsplan past? Dan is het  belangrijk om op tijd contact op te nemen met de gemeente. Voor alle initiatieven en bouwprojecten, zoals de ontwikkeling van een woning, de bouw van een bedrijfspand of de transformatie van vastgoed, hanteert de gemeente een gestructureerd planproces. Dit noemen we de intaketafel voor ruimtelijke initiatieven. De initiatieven die hier op tafel komen, passen meestal niet (geheel) binnen het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan). Met de intaketafel kan de gemeente afwegen of zij toch medewerking aan uw plan wil verlenen.

Het voordeel voor u is, dat u weet of uw initiatief kansrijk is, voordat u het plan helemaal uitwerkt. Hierdoor zal bovendien de formele procedure soepeler verlopen, met meer zicht op een positief eindresultaat.

Wat doet de intaketafel?

De intaketafel is een intern overleg dat bestaat uit een team van strategisch adviseurs en specialisten in het ruimtelijk en sociaal domein binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Uw initiatief wordt besproken door het team waarbij wordt gekeken of uw plan voorstelbaar, maatschappelijk haalbaar én wenselijk is. Hierbij wordt er gekeken of in de gemeente behoefte is aan uw initiatief en of uw initiatief past binnen de gemeentelijke visies, opgaven en het geldende beleid.

Wat hebben we van u nodig  bij het indienen van uw initiatief?

Om uw initiatief goed en volledig te kunnen beoordelen, levert u de volgende informatie aan: 

  • Een schetsplan met een omschrijving van uw initiatief met de gewenste functie, massa, situering, maatregelen met betrekking tot  duurzaamheid en indien van toepassing informatie over parkeerplaatsen en globale architectonische uitstraling.
  • Een beschrijving van het huidige gebruik van de grond of het gebouw.
  • Informatie over de grondpositie: u bent de eigenaar, heeft een intentie van de eigenaar tot aankoop of doet het verzoek namens de eigenaar. 
  • Beschrijving van de gevolgen van uw plan voor de omgeving.

Voordat u een schetsplan maakt, vragen wij u kennis te nemen van het beleid op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hierbij kunt u denken aan visies, programma’s en ander geldend beleid. Voor de eerste fase van het initiatief gaat het bijvoorbeeld om het volgende beleid:

Wanneer uw plan niet voldoet aan elementen van ons geldende beleid, is de kans groot dat uw plan niet op onze medewerking kan rekenen.

Na de intaketafel

Na de intaketafel krijgt u een eerste beoordeling. Zo weet u in een vroeg stadium of u kunt doorgaan met uw initiatief. De uitkomst kan bestaan uit:

  • U heeft een wenselijk initiatief, eventueel met aandachtspunten voor de verdere uitwerking. U wordt geadviseerd een vergunningsaanvraag in te dienen. 
  • U heeft een wenselijk initiatief, maar een nader onderzoek naar de haalbaarheid is nodig. Vanwege de omvang van het project is begeleiding nodig van meerdere gemeentelijke disciplines. Wij informeren u dan over het vervolg en bespreken met u de mogelijke planning gezien de beschikbare capaciteit van de gemeente. U wordt vervolgens uitgenodigd voor de vervolgfase om te komen tot een optimaal en haalbaar plan.
  • Uw initiatief is niet wenselijk. U ontvangt een brief met daarin de onderbouwing. 

Let op: de intaketafel geeft geen formeel besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken op het advies.

Als de gemeente besluit om mee te werken aan afwijking van het omgevingsplan voor uw initiatief ontvangt u een plankostenbrief. Hierin staan de ruimtelijke kaders en de globale  kosten die de voortzetting van uw plan met zich meebrengen. Ook wordt een planning gegeven voor het vervolg, afhankelijk van de benodigde inzet van de gemeente bij de verdere begeleiding van uw initiatief. Een van de voorwaarden voor de verdere behandeling is dat u de plankostenbrief ondertekend terugstuurt. Ons advies is dat u in dit stadium al een idee hebt van het draagvlak in de omgeving. We noemen het betrekken van de belangen van derden participatie. In de volgende paragraaf gaan we in op de vraag hoe u de mate van participatie kunt bepalen en aan welke middelen u kunt denken. 

Omgevingsdialoog (participatie bij uw initiatief)

De gemeente Geldrop-Mierlo vindt het belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium uw omgeving of andere belanghebbenden betrekt bij uw planvorming. Om te weten of er veel of weinig participatie nodig is, bepaalt u de impact van uw plan op de omgeving. In de voorbereiding van de plannen bespreekt u met de gemeente of en zo ja, hoe u de omgeving hebt betrokken. Voor de manier en de mate waarin u aan deze burgerparticipatie vorm kunt geven, kunt u gebruik maken van de Handreiking. Ook kunt u overleggen met uw contactpersoon bij de gemeente of onze Participatieleidraad raadplegen.

Vervolg na positieve uitkomst intake

Bij een positieve uitkomst bespreken we de planning voor het vervolg met u. Dit is mede afhankelijk van de benodigde inzet van de gemeente bij de verdere begeleiding van uw initiatief. Zodra uw plan in behandeling wordt genomen, begeleidt een zaakmanager of projectleider uw plan. In deze fase gaat het om twee onderdelen: de ruimtelijke uitwerking van uw plan en de financiële afspraken met u (de zogenoemde ‘anterieure overeenkomst’).

U kunt deze zogenaamde haalbaarheidsfase voorbereiden door het schetsplan uit te werken en eventuele onderzoeken in gang te zetten, afhankelijk van de terugkoppeling die u heeft ontvangen na de intake.

In de haalbaarheidsfase worden het uitgewerkte plan en alle relevante beleidsstukken naast elkaar gelegd. Hieruit volgt of het plan voldoet aan het toetsingskader en of nog aanpassingen nodig zijn ten behoeve van de formele procedure.  Zo kunt u toe werken naar een definitief ontwerp met de ruimtelijke motivering. Gedurende deze fase kan het al nodig zijn om resultaten van onderzoeken te hebben. Na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst kan gestart  worden met de voorbereiding van de formele procedure die nodig is om uw plan te ontwikkelen. Aan dit traject zijn (afhankelijk van het initiatief hoge) kosten verbonden die via leges, plankostenbrief en anterieure overeenkomst of een exploitatieplan in rekening worden gebracht.