Veiligheid

Iedereen woont en werkt graag op een veilige plek. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om je gelukkig te voelen. De gemeente werkt samen met diverse partners en stelt daarvoor beleid op om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Maar ook wanneer het misgaat met de veiligheid, is de gemeente goed voorbereid. Daarvoor werkt de gemeente samen met politie en Veiligheidsregio (waaronder brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)) en wordt de rampenbestrijding professioneel opgepakt.  

Integraal Veiligheidsbeleid

De gemeente voert een integraal veiligheidsbeleid om die veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Met zowel in- als externe partners wordt samengewerkt en bekeken hoe geconstateerde veiligheidsproblemen het beste aangepakt kunnen worden. De gemeente is regievoerder. Zij bundelt de verschillende initiatieven tot één gecoördineerde en gestroomlijnde aanpak.

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019- 2022

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022_def (pdf, 176kb) beschrijft met welke ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van veiligheid we de komende periode te maken hebben en krijgen, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Maar ook hoe we deze en de prioriteiten willen gaan aanpakken, met welke partners en wat onze doelen zijn voor het einde van de raadsperiode. De gemeenteraad heeft aangegeven welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen. 

De lokale prioriteiten vormen idealiter de basis voor het stellen van gezamenlijke regionale prioriteiten (ook wel strategische thema’s genoemd) van de 38 gemeenten in Oost-Brabant en die vormen dan weer de basis voor het stellen van landelijke prioriteiten. De gezamenlijke bepaalde strategische regionale thema’s voor de periode 2019 – 2022 zijn:

 • Veilige woon- en leefomgeving.
 • Ondermijnende criminaliteit.
 • Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie.
 • Cybercrime en cybersecurity.

Uitvoeringsprogramma

Het college van B&W stelt tweejaarlijks een uitvoeringsprogramma Veiligheid vast waarin de aanpak op een gedetailleerder niveau nader wordt uitgewerkt en de uitvoering wordt gemonitord. Op 12 februari 2019 heeft het college het uitvoeringsprogramma 2019-2020 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019-2020 worden de veiligheidsthema’s zoals die zijn genoemd in de kadernota verder uitgewerkt. Per prioriteit is het startpunt aangegeven (2017) en de doelstellingen voor de komende jaren (2020). Vervolgens is aangegeven welke aanpak, maatregelen en instrumenten, daarbij gehanteerd worden en met welke partners.

Veiligheidsmonitor

Iedere twee jaar laat de gemeente een zogenaamde veiligheidsmonitor uitvoeren. In de veiligheidsmonitor komen veel onderwerpen aan bod. Inwoners worden gevraagd naar hun mening over hun woonomgeving en de leefbaarheid en veiligheid. Maar ook het functioneren van de politie en de gemeente wordt gemeten.

Veiligheidsmonitor Geldrop-Mierlo 2019 (pdf, 1,mb)

Samenwerking

Om de veiligheid in de gemeente te vergroten, werkt de gemeente samen met veel verschillende partners, zoals politie, maatschappelijke organisaties, bedrijven maar vooral ook de burgers zelf.
Naast samenwerking tussen aantal clusters werkt de gemeente ook samen met bijvoorbeeld:

 • burgers en woningcorporaties via de methodiek Samen Werkt: stimuleren burgerparticipatie door middel van WhatsApp, buurtpreventie
 • burgers en politie in het tegengaan van woninginbraken; stimuleren WhatsApp
 • maatschappelijke organisaties als Veilig Thuis bij het opstellen van een plan van aanpak voor (huiselijk) geweldplegers
 • CMD, Plusteam en het Veiligheidshuis bij de “1 gezin, 1 plan, 1 coach”-aanpak van problematische personen
 • woningcorporaties en burgers om de leefbaarheid en veiligheid in buurten te vergroten
 • jeugd- en jongerenwerk om de overlast van jeugdgroepen terug te dringen
 • maatschappelijke organisaties als Novadic-Kentron en scholen om het drank- en drugsgebruik onder jeugdigen terug te dringen
 • politie bij de aanpak van te hard rijden en parkeerproblemen.
 • Veiligheidsregio Brabant Zuidoost bij het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn.
 • het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het veiligheidsbeleid? Neem dan contact op met Janine Mans via het telefoonnummer 040 289 38 93.

Of kijk voor meer informatie op Veiligheid, politie en brandweer

Relevante websites