Logo samen veilig

Veiligheid 

Iedereen woont en werkt graag op een veilige plek. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om je gelukkig te voelen. De gemeente werkt samen met diverse partners en stelt daarvoor beleid op om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Maar ook wanneer het misgaat met de veiligheid, is de gemeente goed voorbereid. Daarvoor werkt de gemeente samen met politie en Veiligheidsregio (waaronder brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)) en wordt de rampenbestrijding professioneel opgepakt.  

Integraal Veiligheidsbeleid

De gemeente voert een integraal veiligheidsbeleid om die veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Met zowel in- als externe partners wordt samengewerkt en bekeken hoe geconstateerde veiligheidsproblemen het beste aangepakt kunnen worden. De gemeente is regievoerder. Zij bundelt de verschillende initiatieven tot één gecoördineerde en gestroomlijnde aanpak.

Iedere 4 jaar doorloopt het veiligheidsbeleid een cyclus. Zowel op landelijk, als regionaal en lokaal niveau worden er plannen opgesteld die het kader vormen voor de aanpak van veiligheid.

Er wordt een aantal stappen gezet om uiteindelijk een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op te stellen. Om een goed beeld te krijgen van wat er precies in de gemeente speelt is hier onderzoek naar gedaan. Zo is de rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo opgesteld en is er een Veiligheidsanalyse 2019 – eerste helft 2022 gemaakt.

Rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo, resultaten Veiligheidsmonitor 2021

In het najaar van 2021 deden 1014 inwoners uit onze gemeente mee aan de zogenaamde landelijke Veiligheidsmonitor die in onze gemeente om de 2 jaar wordt uitgevoerd. Aan deze inwoners is in een enquête gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid, de woonomgeving, de sociale cohesie en de veiligheid van de gemeente en de eigen buurt/wijk. Deze resultaten zijn aangevuld met cijfers over het aantal aangiften en meldingen van overlast en incidenten bij de politie. Naast een vergelijking tussen de verschillende wijken van onze gemeente, wordt onze gemeente ook vergeleken met regiogemeenten. Conclusie: onze inwoners voelen zich ten opzichte van 2 jaar geleden weer wat veiliger, zijn tevreden over de mate van leefbaarheid en sociale cohesie!

Wat staat er in de rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo?

Laatste versie: 22 november 2022

Om de twee jaar wordt de landelijke Veiligheidsmonitor uitgevoerd, een bevolkingsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over leefbaarheid en veiligheid. Onze gemeente heeft ook deze keer weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra enquêtes uit te laten zetten om resultaten ook op wijkniveau beschikbaar te krijgen en om aanvullende vragen te stellen.

In de Veiligheidsmonitor komen veel onderwerpen aan bod. Zo is de inwoners gevraagd naar hun mening over de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid en of de buurt in het afgelopen jaar voor- of achteruit is gegaan. De leefbaarheid wordt bepaald door zowel sociale onderwerpen, zoals overlast en incidenten door buurtbewoners, de mate van de sociale samenhang en de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling. Maar ook door fysieke onderwerpen, zoals de voorzieningen in de buurt (winkelaanbod, parkeergelegenheid, voorzieningen voor jong en oud) en de verloedering van de openbare ruimte en vernielingen.

De veiligheid wordt bepaald door bijvoorbeeld te kijken naar de onveiligheidsgevoelens en het aantal incidenten die te maken hebben met criminaliteit, zoals dreiging en geweld op straat, woninginbraak, verkeersoverlast en alcohol- en drugsoverlast. Aan de inwoners uit onze gemeente zijn aanvullende vragen gesteld over maatschappelijke participatie (meedoen aan de maatschappij), veiligheid in en om het huis, meldingen en handhaving in de openbare ruimte en beleving van de buurtkwaliteit.

Er is een duidelijk verband tussen de mate van leefbaarheid in een wijk en het gevoel van veiligheid.

Tenslotte is in de Veiligheidsmonitor ook het functioneren van de politie en de gemeente gemeten en wordt er een vergelijking gemaakt met andere gemeenten.

Het gevoel wordt beter

De belangrijkste resultaten uit de Veiligheidsmonitor 2021 zijn opgenomen in de rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo. Uit de rapportage blijkt dat de inwoners van onze gemeente de veiligheid in de woonomgeving beoordelen met het gemiddelde rapportcijfer 7,6. Dat is een stijging ten opzichte van de voorgaande metingen: in 2017 gaven de inwoners nog een rapportcijfer 7,1 en in 2019 steeg dat naar 7,3. Het rapportcijfer voor veiligheid is in alle wijken in Geldrop (flink) gestegen, alleen in Mierlo was sprake van een daling.

Ook de rapportcijfers voor leefbaarheid stijgen bij de meting in 2021, gemiddeld een 7,7 (in 2019 een 7,5 en in 2017 een 7,4). En ook de schaalscore voor de sociale cohesie (samenhang en verbondenheid tussen inwoners) is in de afgelopen jaren toegenomen, bij de meting in 2021 gemiddeld een 6,4 (in 2019 een 6,4 en in 2017 een 6,2).

De wijk Skandia krijgt zowel het hoogste rapportcijfer (8) voor veiligheid als voor leefbaarheid (8,2) als de hoogste schaalscore voor sociale cohesie (7,3). De wijk Braakhuizen Zuid krijgt zowel de laagste rapportcijfers voor veiligheid (7,1) als voor leefbaarheid (7,0) als de laagste schaalscore voor sociale cohesie (5,6).

In het algemeen is in de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid minder goed wordt beoordeeld ook de onderlinge verbondenheid tussen de inwoners minder sterk.

Ten opzichte van twee jaar geleden staan de inwoners van Geldrop-Mierlo positiever tegenover het functioneren van de politie in de woonbuurt. In 2021 was 34% van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie (in 2019: 28% en in 2017: 21%). Ook over het functioneren van de gemeente in de aanpak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid zijn de inwoners positiever geworden. Zo was in 2021 47% (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente en de gemeentelijke handhavers (in 2019 was dat 40% en in 2017 36%).

De verschillende wijken

In de rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo worden de resultaten uit de Veiligheidsmonitor 2021 ook nog per wijk beschreven en volgt een top 5 van problemen die volgens de inwoners van die wijk aangepakt moeten worden. Zoals in alle voorgaande monitoren staan vooral de kleine ergernissen (handhaving) in de top van problemen die als eerste aangepakt zouden moeten worden.

De top 5 van aan te pakken problemen in de woonbuurt:

 1. Te hard rijden.
 2. Parkeerproblemen.
 3. Hondenpoep.
 4. Rommel op straat.
 5. Overlast door buurtbewoners.

Ook bij de vorige meting in 2019 stond te hard rijden op de eerste plaats en rommel op straat op de vierde plaats. Parkeerproblemen en hondenpoep zijn van plaats 2 en 3 gewisseld. Overlast door buurtbewoners is nieuw in de top 5. In 2019 werd op plaats 5 nog rondhangende jongeren genoemd.

Factsheet en volledige rapportage

Van de belangrijkste resultaten uit de rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo is een samenvatting in de vorm van een factsheet gemaakt.

Bekijk de infogram Leefbaarheid via onderstaande knop

Rapportage Leefbaarheid en Veiligheid(externe link)

Veiligheidsanalyse 2019-2022

Deze Veiligheidsanalyse is opgesteld als terugblik op de stand van zaken m.b.t. veiligheid in de afgelopen jaren. De nadruk ligt op gegevens die betrekking hebben op de 3 prioriteiten die eind 2018 door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de kadernota lntegrale Veiligheid 2019 – 2022:

 • Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken;
 • De aanpak van ondermijning / georganiseerde criminaliteit versterken;
 • Het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019- 2022

Er wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022_def (pdf, 176kb) beschrijft met welke ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van veiligheid we de komende periode te maken hebben en krijgen, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Maar ook hoe we deze en de prioriteiten willen gaan aanpakken, met welke partners en wat onze doelen zijn voor het einde van de raadsperiode. De gemeenteraad heeft aangegeven welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen. 

De lokale prioriteiten vormen idealiter de basis voor het stellen van gezamenlijke regionale prioriteiten (ook wel strategische thema’s genoemd) van de 38 gemeenten in Oost-Brabant en die vormen dan weer de basis voor het stellen van landelijke prioriteiten. De gezamenlijke bepaalde strategische regionale thema’s voor de periode 2019 – 2022 zijn:

 • Veilige woon- en leefomgeving.
 • Ondermijnende criminaliteit.
 • Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie.
 • Cybercrime en cybersecurity.

Uitvoeringsprogramma

Het college van B&W stelt tweejaarlijks een uitvoeringsprogramma Veiligheid vast waarin de aanpak op een gedetailleerder niveau nader wordt uitgewerkt en de uitvoering wordt gemonitord. Op 12 februari 2019 heeft het college het uitvoeringsprogramma 2019-2020 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019-2020 worden de veiligheidsthema’s zoals die zijn genoemd in de kadernota verder uitgewerkt. Per prioriteit is het startpunt aangegeven (2017) en de doelstellingen voor de komende jaren (2020). Vervolgens is aangegeven welke aanpak, maatregelen en instrumenten, daarbij gehanteerd worden en met welke partners.

Samenwerking

Om de veiligheid in de gemeente te vergroten, werkt de gemeente samen met veel verschillende partners, zoals politie, maatschappelijke organisaties, bedrijven maar vooral ook de burgers zelf.
Naast samenwerking tussen aantal clusters werkt de gemeente ook samen met bijvoorbeeld:

 • burgers en woningcorporaties via de methodiek Samen Werkt: stimuleren burgerparticipatie door middel van WhatsApp, buurtpreventie
 • burgers en politie in het tegengaan van woninginbraken; stimuleren WhatsApp
 • maatschappelijke organisaties als Veilig Thuis bij het opstellen van een plan van aanpak voor (huiselijk) geweldplegers
 • CMD, Plusteam en het Veiligheidshuis bij de “1 gezin, 1 plan, 1 coach”-aanpak van problematische personen
 • woningcorporaties en burgers om de leefbaarheid en veiligheid in buurten te vergroten
 • jeugd- en jongerenwerk om de overlast van jeugdgroepen terug te dringen
 • maatschappelijke organisaties als Novadic-Kentron en scholen om het drank- en drugsgebruik onder jeugdigen terug te dringen
 • politie bij de aanpak van te hard rijden en parkeerproblemen.
 • Veiligheidsregio Brabant Zuidoost bij het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn.
 • het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het veiligheidsbeleid? Neem dan contact op met Janine Mans of Kim van Wieringen via 040 289 38 93 of veiligheid@geldrop-mierlo.nl 

Of kijk voor meer informatie op Veiligheid, politie en brandweer

Relevante websites