Wat is het?

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:

 • een inrit te maken vanaf de weg;
 • de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen);
 • een bestaande inrit te veranderen.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.
 • Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Wat kost het?

Voor de aanleg van een inrit/uitweg is een omgevingsvergunning noodzakelijk, hieraan zijn kosten aan verbonden:

 • legeskosten
 • aanlegkosten

De aanleg kosten voor een inrit/uitweg worden bepaald door:

 • de locatie
 • de breedte
 • de afstand tussen de aansluitende rijweg en de perceelgrens
 • de huidige weguitvoering
 • het eventueel aanwezig zijn van een kolk, een lichtmast, een sloot en/of een boom

Zodra de omgevingsvergunning is verleend worden de werkelijke aanleg kosten vastgesteld. U ontvangt hiervoor een nota over de aanleg kosten.

Indien u alsnog afziet van het laten maken van de inrit dan wordt 40% van de legeskosten aan u terugbetaald indien de inrit nog niet is gerealiseerd.

Wat heb ik nodig?

 • foto van de bestaande situatie
 • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Extra informatie

Heeft u vragen over de aanleg dan kunt u contact opnemen met Charl van Schaik of Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte, cluster Beheer. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 040 289 38 93. Vragen over leges kunt u stellen aan cluster Vergunningen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.