Wij werken op verschillende gebieden met andere gemeenten en organisaties samen. 

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Negen gemeenten hebben een convenant ondertekend om gezamenlijk de ambities uit het Brainportprogramma te realiseren. Bezoek de website van Stedelijk Gebied Eindhoven(externe link).

Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) worden afspraken gemaakt over ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Kijk voor meer informatie over het Regionaal Ruimtelijk Overleg(externe link) op de website van de provincie.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling kan worden getroffen tussen de openbare lichamen gemeenten, provincies en waterschappen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Wij kennen de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 regiogemeenten, gericht op het realiseren van de ambities van Brainport Eindhoven(externe link). Kijk op de website van Metropoolregio Eindhoven(externe link) voor meer informatie. 

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is een gemeenschappelijke regeling tussen 21 regiogemeenten op het gebied van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving. Meer informatie over de ODZOB(externe link) vindt u op hun website.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van veiligheid en het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Meer informatie over Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost(externe link) vindt u op hun website. 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de gezondheidszorg. Kijk op de website van de GGD (externe link)voor meer informatie. 

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei is een samenwerking van Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo op het gebied van personeel en organisatie, financiën, I&A en documentaire informatievoorziening. Meer informatie over de Dienst Dommelvallei(externe link) vindt u op hun website.  

Senzer

Senzer is het werkbedrijf in de regio Helmond-De Peel. Zij ondersteunen mensen bij het vinden van werk of het aanvragen van een uitkering. Ook ondersteunen ze ondernemers op het gebied van personeel, organisatie en financiën. Senzer is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten en het UWV Werkbedrijf, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, sociale werkvoorziening en reïntegratie- en uitzendbureaus. Op de website van Senzer (externe link)vindt u meer informatie. 

Cure Afvalbeheer

Cure Afvalbeheer verzorgt de afvalinzameling in Geldrop-Mierlo. Cure Afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo. Kijk voor meer informatie over Cure op hun website(externe link).

Plusteam

Plusteam is een samenwerkingsverband met gemeente Waalre. Het Plusteam wordt ingeschakeld door het CMD bij specialistische en/of langdurige zorg.

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten in Den Haag

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor de overheid. Kijk voor meer informatie op de website(externe link) van BNG bank. 

Besloten Vennootschap Breedband Regio Eindhoven

Breedband Regio Eindhoven is een onafhankelijke glasvezelaanbieder. Meer informatie over Breedband Regio Eindhoven(externe link) vindt u op hun website.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Stichting Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerking ter bestrijding van ernstige overlast en criminaliteit. Kijk op de website van veiligheidshuizen(externe link) voor meer informatie. 

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant

Geldrop-Mierlo werkt samen met 23 andere gemeenten op het gebied van inkoop en aanbesteding. Op de website van Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant(externe link) vindt u meer informatie.  

Diverse platforms en overlegorganen

Cliëntenraad Participatiewet en Minima (CPM)

De Cliëntenraad Participatiewet en Minima (CPM) is een adviesraad aan het gemeentebestuur, verplicht ingesteld op grond van de Participatiewet. CPM behartigt de belangen van alle cliënten vanuit de Participatiewet en alle inwoners met een laag inkomen. Het gemeentebestuur is verplicht om voorgenomen beleidsbeslissingen tijdig om advies aan CPM voor te leggen. De uitvoering van de Participatiewet ligt in handen van Senzer, met uitzondering van Bijzondere bijstand. Daarom heeft CPM ook inbreng in de Regionale Cliëntenraad van Senzer. CPM werkt onafhankelijk en neemt in individuele gevallen geen positie in. Zie www.cpmgeldrop-mierlo.nl(externe link) voor info en e-mail contact met CPM. Vraag voor telefonisch contact naar ambtelijk secretaris Marlie Wintjes via 040 289 38 93.

WMO-raad

In de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is een aantal cliëntenorganisaties vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op de website van de WMO-raad(externe link). Of neem contact op met Hugo Maas (gemeente@geldrop-mierlo.nl of 040 289 38 93).

Verkeersplatform

Het verkeersplatform is een adviesorgaan van het college van B&W over verkeer en verkeersveiligheid. U kunt hierover contact opnemen met Philip Wouters (gemeente@geldrop-mierlo.nl of 040 289 38 93).

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wim Geboers ( gemeente@geldrop-mierlo.nl of 040 289 38 93 ).