Persoonsgegevens

De gemeente Geldrop-Mierlo verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, emailadres of telefoonnummer. Ook een pasfoto en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Persoonsgegevens die door gemeentelijke boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG, maar onder de Wet politiegegevens (Wpg). Persoonsgegevens die onder de Wpg vallen noemen we politiegegevens.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. De gemeente houdt zich aan de regels die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd. Dat betekent dat de gemeente:

 • zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat en deze vertrouwelijk behandelt;
 • uw persoonsgegevens alleen verzamelt en verwerkt als aan bepaalde in de wet genoemde voorwaarden is voldaan;
 • uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
 • uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden deelt, tenzij in de wet is vastgelegd dat dit is toegestaan;
 • maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn;
 • ernaar streeft om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Alleen die persoonsgegevens worden te verwerkt die noodzakelijk zijn om haar taak uit te kunnen voeren;
 • uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is;
 • uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of de gemeente hier aan voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onafhankelijke organisatie die door de overheid is ingesteld. 

Geheimhoudingsplicht

Alleen medewerkers van de gemeente die hiertoe bevoegd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente neemt maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

 

Uw rechten

Als gemeente registreren en gebruiken wij diverse persoonsgegevens van u. U heeft volgens de AVG drie belangrijke rechten waarmee u invloed hierop kunt uitoefenen:

 • recht op informatie
 • recht op inzage
 • recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Deze rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is. 

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo staat er op de website algemene informatie over de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop wij uw privacy waarborgen. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dat mogelijk is geven wij u deze informatie als wij uw persoonsgegevens vastleggen.

Recht op inzage

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Als het document te omvangrijk is, dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Wijzigen persoonsgegevens:

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens:

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Als het mogelijk is kunnen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens, die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

U heeft volgens de Wpg de volgende rechten:

 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen
 • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken
 • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen
 • Vernietiging: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen.

Bezwaar tegen de verwerking:

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.

Beperking van de verwerking:

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Gebruik maken van uw privacyrechten

Om gebruik te maken van uw rechten dient u een verzoek online in.

Uw verzoek:

Inzageverzoek

Correctieverzoek

Beperking verwerking verzoek

Verwijderingsverzoek

Dataportabiliteitsverzoek

Bezwaarschrift persoonsgegevens

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10.101, 5660 GA Geldrop. Voeg aan uw schriftelijke verzoek een kopie identiteitsbewijs toe (maak een veilige kopie met de kopieID app).

Behandeling

Ook in de behandeling van uw verzoek is er een verschil tussen de AVG en de Wpg.

Binnen één maand na ontvangst van het verzoek op grond van de AVG beoordelen wij of uw verzoek gerechtvaardigd is. Wanneer uw verzoek zeer complex is, kan het uitvoeren langer duren. Maar ook dan ontvangt u binnen een maand een bericht waarin u op de hoogte wordt gesteld dat er meer tijd nodig is voor de beoordeling van uw verzoek. U ontvangt een besluit. Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een inzageverzoek indient op grond van de Wpg ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst daarvan een reactie van ons. In bij wetgeving bepaalde gevallen kunnen wij onze inhoudelijk reactie maximaal 4 tot 6 weken uitstellen.

Als u een verzoek tot rectificatie of vernietiging indient ontvangt u binnen een termijn van 4 weken een reactie van ons.

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10.101, 5660 GA Geldrop. Voeg aan uw schriftelijke verzoek een kopie identiteitsbewijs toe (maak een veilige kopie met de kopieID app).

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke of publiekrechtelijke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, dan informeert de gemeente u hierover. U bent vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, dan mag u deze ook altijd weer intrekken.

Verwerkingenregister

De gemeente houdt een verwerkingenregister bij. Het verwerkingenregister bevat informatie over de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt.

Dit register bevat onder andere de volgende gegevens: 

 • wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders);
 • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of BSN);
 • de doelen waarvoor de gemeente de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld voor het uitgeven van een paspoort, het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een uitkering);
 • een beschrijving van de categorieën van personen die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld aanvrager van een vergunning of uitkeringsgerechtigde);
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt (bijvoorbeeld het UWV). 

Wanneer de gemeente werkzaamheden uitbesteedt

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat de gemeente werkzaamheden uitbesteedt aan een externe partij. Die externe partij kan dan namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. De gemeente blijft in dat geval verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en maakt met die externe partij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Basisregistratie personen

Naast de AVG bestaat de Wet Basisregistratie personen. De basisregistratie personen is de bevolkingsadministratie, waarin de gemeente de persoonsgegevens van haar inwoners registreert. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Uw persoonsgegevens inzien kan door met uw DigiD in te loggen bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Dat kunt u doen via onze website. Dit is de enige manier om langs digitale weg een verzoek in te dienen voor het inzien van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen moet u persoonlijk naar de gemeente komen. Meer informatie vindt u op onze website.

Cookies

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt gebruik van cookies om haar website te verbeteren en te analyseren. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op onze website komen, de tijdsduur en welke pagina's bezocht worden. Met deze informatie kunnen we de website qua vorm en functionaliteit verbeteren en optimaliseren. De cookies slaan geen persoonlijke informatie op (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres). De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Ze worden ingezet om wachtwoorden te onthouden, gebruikers te herkennen en bezoek te meten.

Uitzetten van cookies

We stellen het op prijs wanneer u de gemeente Geldrop-Mierlo cookies laat plaatsen. Wilt u dat de gemeente geen cookie meer op uw pc of smartphone plaatst, dan kunt u het plaatsen van cookies uitzetten. Klik op één van de onderstaande links om te weten te komen hoe u in de verschillende browsers cookies kunt uitzetten:

WhatsApp en chat

Via WhatsApp en chat willen we geen privacygevoelige informatie met u delen. Denk bijvoorbeeld aan een burgerservicenummer of persoonsgegevens. Daarom beantwoorden wij via WhatsApp en chat geen vragen waar privacygevoelige informatie nodig is. In dat geval zullen we u vragen om op een andere manier verder contact op te nemen met de gemeente. Voor het contact met de gemeente via WhatsApp wordt uw 06-nummer en "WhatsApp accountnaam" verwerkt.

 

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de privacywetgeving door de gemeente wordt nageleefd. Hij of zij werkt daarvoor samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@dienstdommelvallei.nl of via het telefoonnummer 088-1631000.

Meer informatie

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cameratoezicht publiekshal gemeentehuis en gemeentelijke sporthallen

Er zijn camera's in de publiekshal van het gemeentehuis en bij de 3 sporthallen geplaatst. Het doel is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, bezoekers en gebruikers.

Alleen bewegende beelden worden opgenomen zonder geluid. Wanneer beelden worden gemaakt, kunnen deze beelden bij incidenten als bewijsmiddel worden gebruikt. In zo’n geval kan er aangifte gedaan worden. 

Veilig mailen via ZIVVER

Gemeente Geldrop-Mierlo gebruikt ZIVVER om veilig berichten en bestanden via mail uit te wisselen. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, financiële gegevens of medische gegevens. Daarnaast is het mogelijk om grote bestanden te versturen. Meer informatie vind je op de webpagina Veilig mailen via ZIVVER.

Privacyverklaring sollicitanten

We zijn ons er bewust van dat sollicitanten privacygevoelige persoonsgegevens met ons delen, en gaan daar dan ook zo goed en voorzichtig mogelijk mee om. Lees er alles over in onze privacyverklaring voor sollicitanten

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd.