De gemeenteraad vergadert volgens het commissiemodel in drie verschillende commissies en een thema-avond. De commissies hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. De raad wordt zo eerder bij onderwerpen betrokken en er is meer ruimte voor debat. Ook inwoners worden op deze manier zo vroeg mogelijk bij de verschillende onderwerpen betrokken.

Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad

Vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Raadsinformatiesysteem

Vergaderingen gemeenteraad & commissies

Elke vijf weken vindt de raadsvergadering plaats. Daarnaast vinden er wekelijks vergaderingen plaats van de verschillende commissies. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Hier vindt u de meeste actuele vergaderstukken

Commissies

De raad vergadert in de volgende commissies:

  • Commissie Samenleving: Zorg voor volwassenen (Wmo), Gezond leven (preventief), Gebiedsgericht organiseren/Gebiedsregisseurs, Wijkontwikkeling, Sport, Werk en inkomen, Educatie/onderwijs,
    Emancipatie, Cultuur.
  • Commissie Ruimte: Mobiliteit en vervoer, Openbare werken (herinrichting, groen, water, verkeer), Volkshuisvesting en vastgoed, Omgevingswet en Grondbedrijf,  Economie / Citymarketing, Recreatie en toerisme, Afval/Milieutoezicht, Duurzaamheid, Dierenwelzijn.
  • Commissie Algemene Zaken: Financiën (belastingen, inkoop en aanbesteding), Informatisering en automatisering, Bestuurlijke en Regionale samenwerking, Veiligheid en Handhaving (coördinatie),
    Publiekszaken/Dienstverlening, Bestuurlijke en Juridisch Zaken, Personeel en Organisatie, Voorlichting en Representatie

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden via de onderstaande button, telefonisch op 14 040 of 040-2893893 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Spreekrecht aanvragen

BOB-model

De gemeenteraad vergadert in de drie commissies volgens het BOB-model. De presentaties worden op de thema-avonden gehouden. BOB staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming.

  • Beeldvorming: oriënteren op onderwerpen. Raadsleden worden door ambtenaren en/of externe deskundigen geïnformeerd over komende ontwikkelingen, waarover aan de raad later een besluit wordt gevraagd.
  • Oordeelvorming: tijdens de oordeelvormende vergadering kunnen inwoners, bedrijven en organisaties inspreken. In deze fase vindt ook het inhoudelijk politiek debat plaats. De raadsleden komen in het oordeelvormende gedeelte tot een voorlopig politiek standpunt.
  • Besluitvorming: in deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde informatie en het gevoerde debat.

Niet elk onderwerp of voorstel hoeft het hele proces te doorlopen.

Extra informatie