Alle commissievergaderingen en themabijeenkomsten en de raadsvergadering van 6 april zijn geannuleerd. De geagendeerde onderwerpen worden doorgeschoven naar de volgende raadscyclus. Op 7 april wordt besproken hoe we omgaan met de commissievergaderingen van april en de raadsvergadering van mei.

De gemeenteraad vergadert volgens het commissiemodel in vier verschillende commissies. Deze hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. De raad wordt zo eerder bij onderwerpen betrokken en er is meer ruimte voor debat. Ook inwoners worden op deze manier zo vroeg mogelijk bij de verschillende onderwerpen betrokken.

Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad

Commissies

De raad vergadert in de volgende commissies:

  • Commissie Duurzaamheid: Duurzaamheid, Dierenwelzijn, Afval/Milieutoezicht, Educatie/Onderwijs, Cultuur, Emancipatie, Jeugd en Jeugdwet.
  • Commissie Samenleving: Zorg voor volwassenen (Wmo), Gezond leven (preventief), Gebiedsgericht organiseren/Gebiedsregisseurs, Wijkontwikkeling, Sport, Werk en inkomen, Economie/Citymarketing, Recreatie en toerisme.
  • Commissie Ruimte: Mobiliteit en vervoer, Openbare werken (herinrichting, groen, water, verkeer), Volkshuisvesting en vastgoed, Omgevingswet en Grondbedrijf. 
  • Commissie Algemene Zaken: Financiën (belastingen, inkoop en aanbesteding), Informatisering en automatisering, Regionale samenwerking en Handhaving.

Burgercommissieleden 2018-2022

Vergaderingen gemeenteraad & commissies

Elke vijf weken vindt de raadsvergadering plaats. Daarnaast vinden er wekelijks vergaderingen plaats van de verschillende commissies. 

Bekijk hier het vergaderschema voor 2020.  

Hier vindt u de meeste actuele vergaderstukken

BOB-model

De gemeenteraad vergadert in de vier commissies volgens het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming.

  • Beeldvorming: oriënteren op onderwerpen. Raadsleden worden door ambtenaren en/of externe deskundigen geïnformeerd over komende ontwikkelingen, waarover aan de raad later een besluit wordt gevraagd.
  • Oordeelvorming: tijdens de oordeelvormende vergadering kunnen inwoners, bedrijven en organisaties inspreken. In deze fase vindt ook het inhoudelijk politiek debat plaats. De raadsleden komen in het oordeelvormende gedeelte tot een voorlopig politiek standpunt.
  • Besluitvorming: in deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde informatie en het gevoerde debat.

Niet elk onderwerp of voorstel hoeft het hele proces te doorlopen.

Extra informatie