De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen en de griffie. U leest hieronder meer over deze onderdelen van de organisatie en u kunt het organogram hier terugvinden.

Afdeling Samenleving

De nieuwe afdeling samenleving is een combinatie van de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) en Centrum voor Maatschappelijke deelname (CMD).

Maatschappelijke Ontwikkeling

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het beleid van welzijn, onderwijs en sport.

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) is verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en Inkomensondersteuning. Het CMD is ook verantwoordelijk voor mantelzorg, leerlingenvervoer, vervoersvoorzieningen en algemeen maatschappelijk werk. De voormalige loketten Zorg, Individuele voorzieningen, Cluster inkomensondersteuning, Schuldhulpverlening en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn samengevoegd. Het CMD helpt u om de zorg te regelen met een vaste klantadviseur. 

Afdeling Dienstverlening

De afdeling dienstverlening is de spil in het web voor de interne en externe dienstverlening van de gemeente. De afdeling zorgt voor de afhandeling van veel gemeentelijke producten en diensten en is de ingang voor alle klantcontacten van de gemeente.

Team publiekszaken bestaat uit eerstelijns dienstverlening (klaar-terwijl-u-wacht-producten) en tweedelijns dienstverlening (producten die een langere afhandelingstijd nodig hebben). De tweedelijns-dienstverlening is opgebouwd uit twee onderdelen: Inwoners en Vergunningen. 

Team ondersteuning zorgt voor de interne stroomlijning van processen, interne dienstverlening en communicatie zowel intern als extern. Binnen het team vallen de disciplines Juridische Zaken, Kabinet, Communicatie & Voorlichting, Facilitaire zaken en het bestuurssecretariaat

Team Leefbaarheid en Veiligheid zorgt voor veiligheid op straat, op de bouwplaats en in bestaande bebouwing. Woonoverlast wordt tegengegaan en de leefbaarheid wordt naar een zo hoog mogelijk niveau getild binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

Afdeling Ruimte

De afdeling is verantwoordelijk voor:

 • volkshuisvesting
 • ruimtelijke ordening
 • milieu, bouw- en woningtoezicht
 • grondzaken
 • economische zaken
 • recreatie & toerisme
 • civiele techniek en cultuurtechniek
 • verkeer en vervoer
 • beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Gemeentesecretaris

Nick Scheltens is de gemeentesecretaris van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hij is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het College van burgemeester en wethouders en de organisatie.

Management team

Het management team van Geldrop-Mierlo bestaat uit de gemeentesecretaris en drie afdelingshoofden. Het MT wordt ondersteund door de secretaris.

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. De griffier en griffiemedewerkers worden door de gemeenteraad benoemd. 

Organogram gemeente Geldrop-Mierlo

Bekijk hieronder het organogram van de gemeente Geldrop-Mierlo:

Klik op het organogram om het te vergroten

Leeswijzer organogram

 • We werken binnen de gemeente Geldrop-Mierlo aan maatschappelijke opgaven, dat ligt aan de basis van het organogram.
 • Verschillende teams dragen door middel van hun opdracht bij aan de realisatie van de opgave, dit kan ervoor zorgen dat teams veranderen.
 • Een team of afdeling is de thuisbasis voor elke collega. Hier delen collega's hun vakmanschap en werken ze samen aan een opdracht.
 • Er is geen hiërarchie: het organogram ''leest'' van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Werken bij de gemeente Geldrop-Mierlo

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo werken wij via korte lijnen en op een informele manier. De cultuur is positief, open en resultaatgericht. Met name de voortdurende aandacht voor onderling respect en plezier in het werk draagt hier zeker aan bij. De kernwaarden zijn:

 • mensen in hun waarde laten;
 • elkaar serieus nemen;
 • afspraken nakomen;
 • openheid;
 • oprechte interesse in elkaars werk.

Vacatures

Bekijk alle openstaande vacatures op de pagina Vacatures. Hoe u kunt solliciteren, staat beschreven in de vacaturetekst.

Stageplaats of werkervaringsplaats

Ook de actuele stage- en werkervaringsplaatsen worden op de pagina 'Vacatures' geplaatst. Op het platform Werken in Zuidoost-Brabant publiceren verschillende organisaties stageplaatsen.