Geldrop-Mierlo, een plek met hart voor groen

Geldrop-Mierlo wil een aantrekkelijke groene gemeente zijn met een grote aantrekkingskracht en een gezond klimaat. Het groenbeleidsplan legt het belang van het groen voor de komende 10 jaar vast en geeft richting aan de ontwikkeling en het beheer van openbaar groen. Het plan gaat over het groen dat van de gemeente is. Eén onderdeel gaat ook over particuliere (waardevolle) bomen, dat is het gedeelte over de bescherming van bomen. Bos- en natuurgebieden in eigendom van de gemeente maken geen onderdeel uit van het groenbeleidsplan. Deze gebieden zijn opgenomen in de kadernota bos- en natuurbeheer 2012-2017.

Module Kaders

In deze module zijn de kaders bepaald waarbinnen het openbaar groen in de gemeente verder ontwikkeld wordt. Deze kaders zijn de basis voor de andere modules. 

Module Structuren

Hierin staan de belangrijkste groene plekken en bomenrijen van Geldrop en Mierlo. Deze zijn belangrijk voor al onze inwoners en worden daarom extra beschermd. 

Module Overlast

De uitgangspunten voor het wel of niet ingrijpen bij overlast zijn niet nieuw; wel zijn deze nu uitgebreider uitgewerkt. Bovendien is een aantal vormen van overlast toegevoegd (uitzichtbelemmering, schaduw op zonnepanelen) omdat meldingen hierover de laatste jaren zijn toegenomen. De module richt zich alleen op het afhandelen van overlastmeldingen over bestaande bomen. Richtlijnen voor aanplant van nieuwe bomen komen in de (nog op te stellen) module Inrichting aan bod. De module Overlast vindt u onderaan deze pagina. 

Bestaande groenstructuurplannen

Het nieuwe groenbeleidsplan vervangt de bestaande groenstructuurplannen van Geldrop en Mierlo. Zodra alle modules van het nieuwe groenbeleidsplan zijn vastgesteld vervallen de oude groenstructuurplannen. Om verwarring te voorkomen staan de oude plannen niet meer op deze pagina. Dit betekent dat mogelijk niet alle informatie over het beleid op de website is terug te vinden.

Meer informatie

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over het groenbeleid of het bestaande groenstructuurplan? Dan kunt u contact opnemen met Jeanne Marie Vink.

Relevante websites