In het woonbeleid maakt de gemeente keuzes over allerlei onderwerpen op het gebied van wonen, bijvoorbeeld over locaties voor nieuwbouw, verdeling van woonruimte, afspraken met woningcorporaties en het verduurzamen van woningen.

Woonvisie Stedelijk Gebied Eindhoven

De gemeente Geldrop – Mierlo vormt samen met acht andere gemeenten het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). In 2019 hebben de gemeenteraden ingestemd met de Visie op Wonen SGE.pdf (3 MB). De werkgelegenheid in de regio groeit, er is een positief migratiesaldo en de huishoudens worden steeds kleiner. Hierdoor is er steeds meer vraag naar woningen. Het SGE zet in op het versnellen van de woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit en voldoende betaalbare woningen. Een andere belangrijke opgave is het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. De regionale visie wordt nader uitgewerkt in de gemeentelijke visies. 

Woonvisie Geldrop - Mierlo

In 2020 heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie.pdf (3 MB) vastgesteld voor de periode 2020 – 2028. De focus ligt  de komende jaren vooral op:

 • meer (betaalbare) woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens met name voor  starters en senioren;
 • beperkte toevoeging van sociale huurwoningen waarbij gestreefd wordt naar leefbare en vitale wijken met een gezonde mix aan woningentypen en doelgroepen;
 • meer aandacht voor transformatie en sloop/nieuwbouw;
 • op peil houden van de sociale woningvoorraad;
 • nieuwe woningen moet passen in de wijk;
 • een goede balans van woningtypen in wijken;
 • inzetten op doorstroming door:
  • met name voor  starters, senioren en alleenstaanden te bouwen:
  • middeldure huurwoningen toe te voegen:
  • Voldoende woningen realiseren om de uitstroom “beschermd wonen” en “maatschappelijke opvang” mogelijk te maken;
 • ruimte geven aan nieuwe  woonconcepten, Tiny houses, kangoeroewoningen of mantelzorgwoningen.

Woningcorporaties

In de gemeente  zijn drie woningcorporaties die woningen bezitten: Woonbedrijf(externe link)Wooninc(externe link). en Compaen(externe link). De gemeente heeft prestatieafspraken met hen gemaakt. Ook huurdersverenigingen worden hierbij betrokken. Deze afspraken gaan onder andere over beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De afspraken zijn terug te lezen in onderstaand document.

Urgentie

Er geldt één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Geldrop-Mierlo en andere omliggende gemeenten binnen het SGE. Deze regeling is bedoeld  als vangnet voor mensen die in een schrijnende noodsituatie terecht zijn gekomen en dringend met voorrang een woning nodig hebben. Doordat we een gezamenlijke regeling hebben,  gelden in deze gemeenten allemaal dezelfde regels om urgentie (voorrang voor een woning) te krijgen. Woningcorporaties werken samen om de urgentieregeling uit te voeren.  Lees meer over een urgentieverklaring of kijk op de website www.wooniezie.nl(externe link).

Leefbaarheid

De leefbaarheid vergroten is een speerpunt van de gemeente. Dit doet ze door wijkgericht werken, waarbij de inbreng van bewoners heel belangrijk is.

Woonoverlast

De gemeente werkt samen met onder andere politie, woningcorporaties en hulpverlening. De gemeente heeft een meldpunt voor klachten over bijvoorbeeld hondenoverlast of woonoverlast. U kunt uw melding doen via het formulier Melding Openbare Ruimte. U kunt tijdens kantooruren ook bellen naar het telefoonnummer 040 289 38 93.

Structuurvisie

De globale toekomst van onze woonomgeving staat in de gemeentelijke structuurvisie(externe link) en die van de provincie. Daarin staat waar een bedrijventerrein komt, waar extra natuur en waar woningen worden gebouwd.