Bestemmingsplan

Wat is het?

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen, of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe. In het bestemmingsplan staat ook waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • Verbeelding (plankaart): hierop staan de bestemmingen aangegeven.
 • Planregels: hierin is vastgesteld wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.
 • Toelichting: geeft een beschrijving van het plangebied en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt.

Hoe werkt het?

Bestemmingsplan inzien

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u de bestemmingsplannen als volgt inzien:

1. Kijk voor het bestemmingsplan op uw locatie eerst op het landelijke portaal Ruimtelijke Plannen. Daar kunt zoeken op adres, naam van het plan of het plannummer (NL.IMRO.1771….). Vervolgens vindt u bij de regels de voorschriften voor bouwen en gebruik.

2. Het is mogelijk dat op uw adres de 'Beheersverordening kern Geldrop' zichtbaar wordt.​

 • Als u links op 'Beheersverordening kern Geldrop' klikt verschijnt er rechts een balk met 'Plekinfo', 'Documenten' en 'Kenmerken'. Daaronder is aangegeven in welk gebied u hebt geklikt. Bijvoorbeeld Woongebieden Zuid-West Geldrop.
 • Als u daarop klikt krijgt u de regels voor dat besluitvlak te zien.
 • In de kolom aan de linkerkant kunt u dan klikken op 'Bijlagen bij regels'. U krijgt de plankaart (verbeelding) of regels (voorschriften) te zien die bij het door u gewenste besluitvlak hoort.
 • Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar de plankaart voor het bestemmingsplangebied Woongebieden Zuid-West Geldrop klikt u op bijlage 3 'Verbeelding bestemmingsplan Woongebied Zuid-West Geldrop'. U krijgt dan de betreffende plankaart te zien.
 • In de regels vindt u bij dat besluitvlak/bestemmingsplan de bijbehorende voorschriften voor bouwen en/of het gebruik.

3. Mocht u twijfelen of komt u er niet uit neem dan contact op met de gemeente door te bellen naar (040) 289 38 93.

Fasen bestemmingsplannen

Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Hier leest u hoe de procedure van een bestemmingsplan in ontwikkeling eruitziet en wat de mogelijkheden zijn.

Afwijken van het bestemmingsplan

Wilt u afwijken van een bestemmingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt onder andere voor:

De uitgebreide procedure geldt voor een buitenplanse afwijking. Dat is een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • de plaats waar de afwijking voor wordt gevraagd;
 • de reden;
 • aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten en;
 • eventueel een goede ruimtelijke onderbouwing, afhankelijk van de wijze van afwijken.

Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Bestemmingsplan wijzigen

U kunt ook een verzoek indienen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Als de verandering die u voorstelt, binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan past, zal de gemeente gemakkelijker meewerken.

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • een digitale aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is;
 • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving;
 • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan.

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl .

Hoe lang duurt het?

Voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, is het zes weken lang in te zien (online en in het gemeentehuis). U kunt tijdens deze periode schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en publiceert de gemeente de definitieve plannen.

Extra informatie

Heeft u vragen over de bestemmingsplannen of procedure, neem dan contact op met de afdeling Ruimte via e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer (040) 289 38 93.

Bezwaar en beroep

Aanvraag

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag dan kunt u rechtstreeks beroep aantekenen bij de Raad van State.

Afwijking

Afhankelijk van de soort afwijking kunt uw bezwaar maken tegen de beslissing of direct beroep instellen bij de rechtbank. Als eerst bezwaar gemaakt moet worden, dient u een bezwaarschrift in bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar gaat u in beroep bij de rechtbank. In enkele gevallen wordt het bezwaar overgeslagen en gaat u rechtstreeks in beroep bij de rechtbank.

Relevante websites