Onder alle ondernemers in Geldrop (3453) is in de zomer van 2023 een enquête uitgezet namens OGM en de gemeente. Ondernemers konden zowel digitaal als schriftelijk reageren. In het totaal hebben 230 (108 digitaal en 122 schriftelijk) ondernemers de enquête beantwoord.

De resultaten

Een ondernemersvereniging zoals OGM heeft drie pijlers; Belangenbehartiging voor de leden, informatieverstrekking en kennisdeling en netwerk en ontmoeting. Aan de respondenten is gevraagd welke pijler voor hen belangrijk is, waarbij meerdere pijlers gekozen konden worden.  Individueel scoren de pijlers als volgt:

Grafiek van belang van ondernemersvereniging

Alle drie de pijlers worden door iets meer dan de helft van de ondernemers belangrijk geacht waarbij de pijler informatieverstrekking en kennisdeling iets hoger scoort. 56,7% van de respondenten vindt één van de pijlers belangrijk, 24,1% vindt twee pijlers belangrijk en 19,2% vindt alle drie de pijlers belangrijk.

De belangenbehartiging van OGM en de gemeente is gericht op een goed en succesvol ondernemersklimaat in de gemeente Geldrop-Mierlo. Aan de ondernemers is gevraagd welke onderwerpen hierin voor hen belangrijk zijn. Men kon meerdere onderwerpen kiezen. Hier zien we een diffuus beeld. Alle aangedragen onderwerpen worden door een aantal ondernemers van belang geacht. Vijf onderwerpen worden door meer respondenten van belang geacht dan de andere.  Algemeen ondernemersklimaat (51,3%) en Toekomstvisie Geldrop-Mierlo (50,4%) worden door de helft van de ondernemers aangeduid als belangrijk. Samenwerking met/inzet voor ondernemers wordt door 40% van de ondernemers aangeduid als belangrijk. Duurzaamheid (35,1%) en dienstverlening (31,6%) worden door ongeveer een derde van de ondernemers als belangrijk aangegeven. De overige onderwerpen scoren rond de 20%.

Grafiek van belang van onderwerpen in de belangenbehartiging

11,8% van de respondenten geeft aan dat er andere onderwerpen zijn die belangrijk zijn. Gezien de diversiteit in onderwerpen zijn de reacties die hierop binnen gekomen zijn vervat in een woordwolk.

Woordweb enquête

De informatieverstrekking en kennisdeling van OGM en de gemeente is bedoeld om ondernemers in de gemeente Geldrop-Mierlo succesvoller te laten ondernemen. Aan de ondernemers is gevraagd welke onderwerpen zij hierin belangrijk vinden. Ook hier konden de respondenten meerdere onderwerpen kiezen. Over de onderwerpen bij informatieverstrekking en kennisdeling zijn de ondernemers minder verdeeld. De drie onderwerpen die de meeste ondernemers belangrijk vinden zijn gemeentelijke regelingen en ondersteuning (55,3%), actuele vraagstukken die spelen bij lokale ondernemers (53,1%) en subsidiemogelijkheden voor ondernemers (49,1%). Iets meer dan een derde vindt vraagstukken aangedragen door ondernemers (39,9%) en wetgeving en aanpassingen hierin (38,6%) belangrijk. Het onderwerp financiën en administratie (12,7%) scoort beduidend minder.

Grafiek van belang onderwerpen informatieverstrekking en kennisdeling

Ook bij deze vraag konden de respondenten andere onderwerpen aangeven die zij van belang vinden. De reactie hierop is vervat in onderstaande woordwolk.

Woordweb samenwerken

Netwerken en ontmoeting is een basis voor goede samenwerking tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en de gemeente. Daarom is aan de ondernemers gevraagd of zijn het belangrijk vinden dat OGM netwerkbijeenkomsten organiseert voor ondernemers en zo ja met welke frequentie deze zouden moeten plaatsvinden. 13,2% van de respondenten vindt het organiseren van netwerkbijeenkomsten niet belangrijk. De respondenten die netwerkbijeenkomsten wel belangrijk vinden zijn verdeeld over de frequentie. 4% vindt dat er maandelijks een bijeenkomst zou moeten zijn, 31,7% is van mening dat dit eens per kwartaal plaats zou moeten vinden,  35,7% vindt eens per halfjaar voldoende en 24,1% vindt dat de bijeenkomst eens per jaar zou moeten plaatsvinden.

Een belangrijke pijler van de samenwerking tussen OGM en de gemeente is belangenbehartiging. Er is regelmatig overleg vanuit bestuur van OGM met de ambtenaren en wethouder Economische zaken in het Economisch platform. Aan de ondernemers is gevraagd of zijn van het bestaan van dit overleg af wisten en of zij dit overleg belangrijk vinden. Slechts 30,2% van de respondenten wist dat het overleg bestaat. Het overgrote deel was hier niet van op de hoogte. Nagenoeg alle respondenten (90,2%) vindt dit overleg belangrijk. Dat geldt zowel voor respondenten die van het overleg af weten als voor respondenten die het overleg niet kennen.

Slot

Tot slot is aan de ondernemers gevraagd of zij nog opmerkingen of tips voor OGM en de gemeente op het gebied van het ondernemersklimaat in Geldrop-Mierlo hadden. De antwoorden op deze vraag is vervat in onderstaande woordwolk.

Woordweb verzameling van de hoogtepunten uit de enquête