Proces

We hebben hieronder vragen en antwoorden rondom het proces van Tijdelijke gemeentelijke opvang Geldrop-Mierlo op een rijtje gezet.

Waarom kiest de gemeente voor tijdelijke gemeentelijke opvang?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft niet genoeg opvangplekken voor alle vluchtelingen die naar Nederland komen. Daarnaast zijn er statushouders die wachten op een woning. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om opvang/ tijdelijke gemeentelijke opvang aan vluchtelingen te bieden. Op basis van eerdere ervaringen in 2022 is gebleken dat we in Geldrop-Mierlo open staan voor kortdurende (crisisnood)opvang voor vluchtelingen. Het gemeentebestuur voelt de verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en stelt om die reden een braakliggend terrein grenzend aan Spaarpot 135 in Geldrop beschikbaar.

Hoe is het proces gelopen naar dit besluit?

De Commissaris van de Koning heeft namens het Rijk een dringend beroep op onze gemeente gedaan. Als college van B&W nemen we onze verantwoordelijkheid en ondersteunen hiermee de maatschappelijk brede opgave voor tijdelijke, menselijke opvang van vluchtelingen. De gemeente Geldrop-Mierlo voelt zich ook vanuit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren, zoals we in 2022 ook al hebben gedaan. 

Het besluit is snel genomen, waarom was er geen inspraak voor inwoners?

Als gemeenschap is het waardevol om inspraak te hebben. Maar als er een crisis is, is er geen tijd om dit te overleggen. Daarom zijn de burgemeesters bij tijdelijke gemeentelijke opvang aan zet. Burgemeester Jos van Bree heeft, mede na een eerder verzoek vanuit de Commissaris van de Koning en met steun van het college, de gemeenteraad en de organisatie de verantwoordelijkheid genomen om zich niet alleen in te spannen, maar ook een rol te pakken om een betekenisvolle bijdrage te leveren in deze crisis. Het is logisch dat inwoners zich overvallen voelen. Daarom hebben direct omwonenden en betrokkenen, direct na het besluit een brief met het besluit en een uitnodiging voor een informatieavond ontvangen. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.  We zijn met omwonenden, ondernemers, verenigingen en onderwijs in gesprek gegaan om te horen wat er nodig is om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Om op de hoogte te blijven van signalen vanuit de omgeving organiseren we daarom regelmatig een omgevingsoverleg.

Waarom per se op deze locatie, wat zijn de afwegingen daarbij geweest?

De gemeente heeft meerdere locaties onderzocht. Er is gekozen voor een braakliggend terrein naast Spaarpot 135 in Geldrop. Het gaat om een industriële kavel (voormalig voetbalveld), dat grenst aan de velden van Voetbalvereniging Geldrop. Het is qua omvang geschikt voor snelle realisatie voor opvang van 150 personen en bovendien goed bereikbaar. Op de locatie kunnen voldoende units geplaatst worden om de vluchtelingen zo goed mogelijk en humaan op te vangen.

Wie draagt de kosten voor deze tijdelijke gemeentelijke opvang?

De kosten van tijdelijke gemeentelijke opvang worden betaald door de rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Waar gaan deze mensen naartoe na 3 maanden?

Deze groep vertrekt na maximaal 3 maanden (uiterlijk 1 oktober) naar een andere tijdelijke gemeentelijke opvang in de regio. 

Waarom kunnen inwoners niet op het industrieterrein wonen, maar deze groep mensen wel?

Het perceel ligt op een industrieterrein en hier is wonen (bestaande bedrijfswoningen uitgezonderd) niet toegestaan. Met het besluit van het college is een gedoogbeschikking afgegeven. Daarmee kunnen wij van deze regel afwijken voor de duur van 3 maanden.

Waarom moeten inwoners lang wachten op een vergunning en kan dit wel snel geregeld worden? 

Omdat voor deze tijdelijke situatie geen vergunning verleend hoeft te worden, een gedoogbeschikking volstaat.

Na de revitalisering van de Spaarpot is er weinig parkeerruimte op de openbare weg, wat nu al zorgt voor parkeeroverlast. Waar gaat het personeel van de opvang haar auto parkeren?

Er worden voor het personeel vijf parkeerplaatsen ingeruimd op het terrein.

Ondernemers op de Spaarpot maken zich zorgen over de veiligheid van hun bedrijf doordat er geen sociale controle is. Kan er extra worden gesurveilleerd na sluitingstijd?  

We stellen een veiligheidsplan op waarin afspraken (zoals extra surveillance) worden opgenomen om de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de TGO te waarborgen.

Inwoners en ondernemers zijn bezorgd voor overlast. Hoe is het in Waalre gegaan? En als het daar goed is gegaan, waarom mogen ze daar dan niet langer blijven?

Op een paar ruziënde pubers na, is er in Waalre niets voorgevallen. De groep mensen moet daar weg omdat ook in Waalre is afgesproken dat de opvang na 3 maanden stopt. We gaan er vanuit dat er weer een andere gemeente klaar staat om deze groep mensen na Geldrop op te vangen. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat de groep terug naar de overloop locatie in Assen, waar de groep wordt verdeeld over het land. Dat zou erg jammer zijn want deze groep mensen zit al langere tijd bij elkaar, is een mini-gemeenschap geworden en heeft het fijn met elkaar.

Vindt er na afloop een evaluatie plaats?

Ja, er volgt een evaluatie na afloop van de opvang.

Er wonen ook arbeidsmigranten op De Spaarpot. Mag dat wel?

Het is bekend dat er in enkele dienstwoningen arbeidsmigranten wonen. De brandveiligheid is op orde. Zij werken veelal bij bedrijven op De Spaarpot.

Wat als gemeenten deze opvanglocaties niet zouden inrichten?

Er zijn op dit moment landelijk zo’n 21.000 plekken te kort. Als locaties sluiten en er gaan geen nieuwe open, komen deze mensen op straat te staan. De gevolgen daarvan zijn dat deze mensen in het straatbeeld gaan opduiken. Zij gaan zwerven, op straat slapen en op zoek naar eten en andere middelen van bestaan. Inwoners zouden daar veel meer last en hinder van ondervinden, dan in de oplossing die we nu willen bieden.

Vluchtelingen

Wanneer komen de vluchtelingen?

Op 1 juli opent de tijdelijke gemeentelijke opvang. De tijdelijke gemeentelijke opvang is voor een periode van 3 maanden, tot uiterlijk 1 oktober 2024. 

Om hoeveel vluchtelingen gaat het?

Het gaat om maximaal 150 vluchtelingen. Deze groep, met mogelijk zicht op een verblijfstatus, bestaat uit gezinnen, vrouwen met kinderen en alleenstaande vrouwen en mannen. Niet alle mannen zijn alleenstaand. De mannen zijn vaders of hebben vaak een familiaire relatie met andere bewoners. De groep bestaat uit mensen die grote kans hebben om in Nederland te mogen blijven of weten dat ze mogen blijven maar nog geen definitieve plek hebben; het zijn geen veilige landers. De oudste persoon uit de groep komt uit 1951 en de jongste uit 2022. Ze verblijven op dit moment in Waalre.

Mogen de vluchtelingen bezoek ontvangen?

Het is niet de bedoeling dat de vluchtelingen bezoek ontvangen. We willen niet te veel drukte op de locatie. We willen namelijk wel coördinatie hebben over wie er op de locatie is. Als u iets wilt organiseren, dan kan dat alleen via LEVgroep / Vluchtelingenwerk. 

Locatie

Komen er speelvoorzieningen voor de kinderen op de locatie?

Ja, er komen onder andere een klein speelveldje met goals en een dubbele container als speelruimte voor als het slecht weer is.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er toezicht? 

Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie. Als bewoners een huisregel overtreden, dan volgt het protocol: eerst een waarschuwing en een goed gesprek met de locatiemanager en na 2 waarschuwingen worden ze weggestuurd. Soortgelijke afspraken zijn er ook gemaakt bij andere TGO’s zoals in Waalre en Nuenen en dat werkt goed. De groep in Waalre kent de huisregels en dit levert geen problemen op met deze groep mensen.. 

Mogen de vluchtelingen gaan en staan waar ze willen in de wijk? Of blijven ze de hele tijd in de opvang?

De mensen mogen de locatie overdag verlaten. Tussen 22.00 en 07.00 uur moeten ze op het terrein zijn. Er is 24 uur per dag toezicht die dit in de gaten houdt. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen. De ervaring in Waalre leert dat veel mensen het grootste gedeelte van de dag op het terrein zijn. Het is een eigen gemeenschap geworden. 

Hoe zijn de looproutes, op welk punt gaan de mensen het terrein op/af?

De ingang van het terrein komt aan de kant van de Spaarpot. Rondom het terrein komt een hekwerk

Praktische vragen

Als inwoners iets willen doen als vrijwilliger, kan dat dan? Hoe kunnen zij helpen?

Heel fijn als u iets wil betekenen voor de vluchtelingen! Namens de gemeente neemt LEVgroep een regierol in het organiseren van vrijwilligers en dagbesteding. U kunt zich melden bij Marjolein Lucassen van LEVgroep: marjolein.lucassen@levgroep.nl of bij de gebiedsregisseur van de gemeente via tgospaarpot@geldrop-mierlo.nl

Wat moeten omwonenden doen bij overlast?

De locatie manager is bereikbaar via emailadres tgo-geldrop@cs-co.nl. Direct omwonenden krijgen een telefoonnummer voor noodgevallen. Noodgevallen kunnen een veiligheidsprobleem zijn maar natuurlijk ook een medisch probleem.

Waarom doen jullie geen zaken met lokale ondernemers?

De gemeente besteedt het hele traject uit om zo snel mogelijk opvang te kunnen bieden. Het bedrijf dat dit uit gaat voeren heeft hiervoor leveranciers, capaciteit en mogelijkheden die snel beschikbaar zijn en ingesteld op de eisen en wensen die verbonden zijn aan de verzorging van vluchtelingen. Mochten we in dit proces eigen ondernemers mee willen nemen, zou dit vertraging met zich mee brengen en kunnen we niet op korte termijn van start. Daarnaast heeft de ervaring (in andere gemeenten) geleerd, dat in de tijd van krapte op de arbeidsmarkt het voor ondernemers niet haalbaar is om tijdig te leveren. 

Wilt u echter toch iets betekenen? Of heeft u een idee? U kunt altijd contact opnemen met de locatie manager van CS&CO. Hij zal dan samen met u naar de mogelijkheden kijken. 

Communicatie

Hoe informeren jullie de inwoners, zoals omwonenden?

  • Omwonenden, ondernemers, verenigingen en scholen hebben op maandag 3 juni een brief van ons ontvangen voor een informatiebijeenkomst op 5 juni.
  • Er verschijnt een nieuwsbrief waarvoor men zich kan inschrijven om geïnformeerd te blijven. Meld u hier aan!
  • Updates geven we aan via deze webpagina, Middenstandsbelangen en onze Facebookpagina (gemeente Geldrop-Mierlo).