Fasen bestemmingsplannen

Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Op deze pagina leest u hoe de procedure eruitziet en wat de mogelijkheden zijn.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, bijvoorbeeld in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente (Bekendmakingen). Ook maakt de gemeente een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan. Daarin worden kleine wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerp kan zes weken worden ingezien, bijvoorbeeld op het gemeentehuis of op internet. In deze periode van zes weken kunt u uw zienswijze (mening) kenbaar maken aan de gemeenteraad. Doet u dit niet, dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Hoe u dit doet, staat omschreven in de publicatie van het plan.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van zes weken moet de gemeenteraad binnen twaalf weken het bestemmingsplan vaststellen. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan hebben zij twee weken de tijd om het besluit bekend te maken.

De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk zes of zeven weken. Als de provincie en de Rijksoverheid eigenaar of beheerder zijn van nabijgelegen gronden hebben zij deze tijd om te overwegen of zij een zogenaamde 'aanwijzing' willen geven bij het bestemmingsplan. Heeft de provincie of de Rijksoverheid een aanwijzing gegeven? Dan treedt dat deel van het bestemmingsplan niet in werking.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd zes weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u uw zienswijze niet kenbaar gemaakt, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing genomen is over het beroep.

Griffiegeld

Gaat u bij de rechter tegen een besluit in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in? Dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

Als een bepaald project niet past binnen een bestemmingsplan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan