Wat is het?

Soms is de gemeente van plan om een besluit te nemen of een plan vast te stellen waar u het mogelijk niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als de gemeente van plan is om een door u aangevraagde beschikking af te wijzen of het voornemen publiceert om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. De gemeente laat via de website en/of huis-aan-huisbladen en/of een aan u gerichte brief weten dat er voorgenomen plannen of besluiten zijn.

In het zienswijzenstadium kan de gemeente het besluit nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. Daarbij kan sprake zijn van tegengestelde belangen, maar ook moet de gemeente kijken naar het algemeen belang en dan een beslissing nemen.

Hoe werkt het?

Online regelen

U kunt een e-mail sturen via gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Schriftelijk doorgeven

Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee)
  • het zaaknummer van het ontwerpplan of ontwerpbesluit waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Postadres

Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101 5660 GA Geldrop

Mondeling doorgeven

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.

Hoe lang duurt het?

Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit. Dit gebeurt zo snel mogelijk. Het wordt uiterlijk gelijktijdig met het bekendmaken van het besluit waartegen een zienswijze is ingediend bekendgemaakt.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de reactie van de gemeente op uw zienswijze en het daaruit voortvloeiende definitieve besluit? Dan kunt u, afhankelijk van de gevolgde voorbereidingsprocedure, hiertegen bezwaar of beroep aantekenen. Het definitieve besluit vermeldt binnen welke termijn en bij wie u dit kunt doen.