De meeste initiatieven van inwoners en bedrijven hebben gevolgen voor de leefomgeving. Daarom is er voor veel initiatieven een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen van een woning. Via het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers duidelijkheid krijgen of een vergunning nodig is en de aanvraag indienen. De gemeente toetst de aanvraag aan de regels in het omgevingsplan en aan regels van andere overheden. 

Voor het aanvragen van een vergunning zijn drie dingen belangrijk:

1. Wanneer uw initiatief afwijkt van het omgevingsplan en u daarvoor medewerking van de gemeente nodig heeft, vragen wij u om vooraf af te stemmen met de gemeente. Dit doet u door in het Omgevingsloket een concept aanvraag in te dienen. U komt dan terecht bij de intaketafel. Waarna uw initiatief integraal getoetst wordt op de wenselijkheid en de gemeente belangrijke randvoorwaarden aangeeft. Hiermee versoepelt de formele procedure. 

2. Informeer de omgeving over uw plannen. Dus de directe buren als u een aanbouw wilt plaatsen of de bewoners uit uw straat als u bijvoorbeeld een bedrijf wilt beginnen in uw pand. Bij het aanvragen van de vergunning moet u aangeven of u aan ‘participatie’ hebt gedaan (oftewel uw omgeving heeft betrokken) en (zo ja) wat daarvan de uitkomst is. Voor een aantal gevallen is het doorlopen van participatie verplicht. 

3. De initiatieven die afwijken van het omgevingsplan noemen we buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Hiervoor zijn in de basis twee vergunningenprocedures. De reguliere en de uitgebreide procedure. Meer informatie over de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit treft u aan in de Handleiding BOPA.

Procedure uitleg

Bij een reguliere procedure geldt dat u binnen acht weken hoort of u de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn één keer verlengen met maximaal zes weken. Voor meer ingewikkelde zaken kan het college besluiten dat er een uitgebreide procedure doorlopen moet worden. Hiervan is sprake als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit grote gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Of waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen kunnen hebben. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over de vergunningsaanvraag.

Zodra een besluit is genomen, wordt het bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Via de berichten blijft u op de hoogte van alle besluiten in uw omgeving. Een verleende vergunning gaat pas in na de dag van de bekendmaking of de ter inzagelegging. In het geval van een vergunning voor een activiteit die u niet kunt herstellen (bijvoorbeeld het kappen van een boom of het slopen van een gebouw) kan B&W bepalen dat die pas vier weken na de dag van de bekendmaking ingaat.

Kosten

Wilt u weten met wat voor kosten u rekening moet houden? Bekijk dan het programma Grondbeleid en Kostenverhaal en de bijlagen van het programma.