Wat is het?

Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen? U kunt dan binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing een bezwaarschrift indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belasting lees dan verder bij bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen en/of bezwaarschrift woz-beschikking indienen

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing gelden. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een bedrag moet betalen, dit niet verandert door het indienen van bezwaar. Als uw bezwaar zoveel spoed heeft dat u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, dan wordt de beslissing opgeschort totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar. Dit betekent dat de beslissing tot dat moment niet geldig is.

Hoe werkt het?

Online regelen

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met e-Herkenning

Schriftelijk bezwaar indienen

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u uw bezwaarschift naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
T.a.v. het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

Voorwaarden

 • Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een Nederlandse vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.
 • U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan een machtiging van deze persoon nodig.
 • Let op: een bezwaarschrift tegen een beslissing over een bijstandsuitkering kan alleen schriftelijk en stuurt u naar Senzer. Richt u uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Hoorzitting

U wordt in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift in een hoorzitting toe te lichten bij de commissie voor bezwaarschriften. De commissie voor bezwaarschriften is een onafhankelijke en externe commissie, die het bestuursorgaan advies geeft over de beslissing op uw bezwaarschrift. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar zij kan hier ook van afwijken en gemotiveerd een andere beslissing nemen.

Bezwaarcommissie

Voorzitter: De heer mr. J.A.M. van Heijningen

Leden:

 • De heer mr. T. van Leeuwen
 • Mevrouw mr. C.J.M.H. Meulendijk
 • Mevrouw mr. S.G. Beekman
 • Mevrouw mr. J. Schrijnemaekers
 • Mevrouw mr. F.H. Ammeraal

Secretariaat: Mevrouw Y. Visser en mevrouw E. Teunissen

Hoe lang duurt het?

U moet ervoor zorgen dat u bezwaar maakt binnen zes weken nadat de beslissing waarmee u het niet eens bent is genomen. Dit is de wettelijke bezwaartermijn.

Wanneer uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het doorgaans niet in behandeling genomen. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is het tijdig ingediend indien je het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Ben je te laat, dan kun je een beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding, als je redelijkerwijs niet in staat was om tijdig bezwaar te maken of beroep in te stellen. De concrete reden moet zich wel binnen de termijn voordoen.

De gemeente neemt een beslissing op bezwaar binnen twaalf weken nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze beslistermijn een keer met zes weken verlengen. 

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.