Plattelandsontwikkeling is een proces om het buitengebied van gemeenten opnieuw in te richten. Tot ongeveer 15 jaar geleden bepaalden vooral de boeren het het buitengebied eruit zag. Tegenwoordig zijn agrarische ondernemers, recreatiesector, natuurbehartigers en inwoners hierbij betrokken. De belangen van deze mensen kunnen soms met elkaar botsen. De gemeente begeleidt dit proces zodat alle functies van het buitengebied tot hun recht komen. Hier leest u hoe u bij kunt dragen aan de ontwikkelingen voor het buitengebied, wat er tot nu toe is gebeurd en wat de nieuwe plannen zijn.

Transitie Landelijk Gebied

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt met de gemeente in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) samen om te anticiperen op de ontwikkelingen in het landelijke gebied. Het komende jaar gaan we aan de slag om sneller te kunnen schakelen, zodat het landelijk gebied niet gaat verarmen maar juist nieuwe impulsen krijgt. Hiervoor is de werkgroep Transitie Landelijk Gebied in het leven geroepen.

Dommeldal uit de verf

Geldrop-Mierlo werkt samen met de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel, waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap aan de natuuropgave voor het Dommeldal tussen Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Hiervoor is in 2018 een intentieovereenkomst afgesloten. Het Dommeldal maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant, maar veel gronden zijn nog niet als natuur ingericht. Hierdoor heeft de natuur het soms moeilijk. Via grondverwerving en grondruil willen de deelnemende partijen extra natuur toevoegen en ook meer ruimte bieden aan recreatie en toerisme. Meer informatie kunt u vinden in deze flyer en op de website van het Brabants Landschap.

Katoenpad

In september 2018 is het Katoenpad op de Molenheide geopend. Dit is de oude wandelroute tussen Mierlo en Geldrop. Over dit pad liepen de Mierlose thuiswevers naar de fabrieken in Geldrop om hun wol(producten) te leveren. Het is onduidelijk waarom dit pad 'Katoenpad' werd genoemd.

Het pad diende als inspiratie voor Marianne Canters om een boek te schrijven: Het Geheim van het verdwenen Katoenpad. Op het beleefgedeelte van het Katoenpad komen elementen uit het boek en het weverijverleden terug. Er zijn ook speelvoorzieningen geplaatst. Meer informatie vindt u op de website van het Katoenpad.

Beheerplan Gijzenrooi

Beheerplan Gijzenrooi

Sinds 2011 wordt het oorspronkelijke landschap Gijzenrooi, gelegen ten zuidwesten van Geldrop, in ere hersteld. Het kleinschalige agrarische landschap met natte hooilanden en beek begeleidende bossen versterken we door de aanleg van nieuwe houtwallen en bomenrijen. De gemeente is bezig om te kijken naar een verdere invulling van het landschap in Gijzenrooi, bijvoorbeeld met de vestiging van een gemengd biologisch boerenbedrijf.

Sang en Goorkens

Het natuurgebied Sang en Goorkens is een bijzonder natuurgebied. Het was tot nu toe slecht toegankelijk. In samenwerking met waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer is er een plan ontwikkeld om dit te verbeteren.

Op vrijdag 23 juni 2017 werd de eerste wandelroute in Sang en Goorkens geopend: ‘Rondje ’t Sang’. De route is 2,4 kilometer lang. Kijk voor meer informatie op de website van VVV Geldrop-Mierlo

In juni 2018 zijn er ten zuiden van Mierlo twee nieuwe wandelpaden opgenomen in het Brabantse wandelroutenetwerk. Wandelaars kunnen nu over een schouwpad van het waterschap langs de Kasteelseloop wandelen. Een wandelbrug zorgt voor de aansluiting met de bestaande wandelpaden in Sang en Goorkens. 


Verderop is het mogelijk om vanaf het Voortje langs een nieuw wandelpad langs de bosrand richting Broekkant/Winkelstraat te wandelen. 

Nieuw wandelpad Bekelaar-'t Sang

Samen met de eigenaren van Hof van Huijbers in Mierlo opent de gemeente deze zomer een nieuw wandelpad Bekelaar–’t Sang. Vanaf Hof van Huijbers loopt dit wandelpad eerst over het boerenland om uit te komen bij de Goorloop. U kunt ook verder wandelen via de overige wandelpaden in Sang en Goorkens.

Het pad is toegankelijk voor iedereen, maar het is zeker ook bedoeld voor de gasten van Hof van Huijbers. We raden u aan om passende schoenen of laarzen aan te trekken, omdat het pad deels behoorlijk nat is. 

De kleine ijsvogelvlinder

De kleine ijsvogelvlinder is een bedreigde dagvlinder die nog maar in weinig gebieden voortkomt. Eén van die gebieden is het natuurgebied Sang en Goorkens. Om de populatie te versterken wordt het huidige leefgebied verbonden met het Dommeldal, dat ook een geschikt leefgebied voor deze vlinder kan zijn. Staatsbosbeheer is hier in 2014 mee gestart. Er worden meerdere maatregelen genomen om beide gebieden beter met elkaar te verbinden. Er is een fietsroute die langs het leefgebied van de vlinder is aangelegd, de Kleine ijsvogelvlinderroute. Deze route vindt u op de pagina Natuur.

Kasteel van Mierlo

Het voormalige kasteelterrein in Mierlo is aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. De restanten van het kasteel van ‘Mierlo’ uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd (1000-1950) liggen aan de rand van de bebouwde kom van Mierlo. Het terrein aan de Kasteelweg, Trimpert en Heer de Heuschweg wordt nu gebruikt als weiland. Al in 1990 is er onderzoek uitgevoerd, waarbij het kasteelterrein in kaart is gebracht.

 

Archeologisch onderzoek

Met nieuw archeologisch onderzoek wilde de gemeente meer te weten komen over de exacte ligging van het kasteel en de staat waarin de archeologische resten verkeren die in de bodem zitten. Het onderzoek is uitgevoerd door de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland met medewerking van de heemkundekring Myerle. De resultaten van het onderzoek lees je in het archeologisch rapport:

3D-visualisatie

Fransenaudiovisuals heeft met ondersteuning van inwoners van Mierlo en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een 3D-visualisatie gemaakt van het voormalige kasteel. Deze is in de vorm van een vijftal filmpjes online te bekijken op de website van Verweven. Deze filmpjes kunnen voor allerlei verschillende doeleinden worden gebruikt, voor educatie, recreatie en toerisme, cultuurhistorische evenementen en dergelijke.

Samenwerking

De gemeente werkt voor het uitvoeren van de plattelandsontwikkeling samen met de provincie Noord-Brabant, Waterschappen, Streekhuis de Peel, Het Peelnetwerk, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en natuurinstanties.

Eigen initiatieven

Ondernemers en inwoners kunnen ideeën aandragen om de leefbaarheid te verbeteren, de economie te versterken of natuur te ontwikkelen in het buitengebied van Geldrop-Mierlo. De gemeente kan bekijken op welke wijze dit ondersteund kan worden.

Omvorming voormalige intensieve veehouderijen

Eén voormalige varkenshouderij is omgezet naar een kleine bedrijfslocatie en in ruil voor het beëindigen van een pluimveebedrijf worden er drie nieuwe woningen gebouwd. Op deze manier denkt de gemeente mee aan nieuwe functies in het buitengebied.

Agrarische sector

De gemeente ondersteunt een aantal initiatieven uit de agrarische sector om hun bedrijven duurzamer en innovatiever te maken. We besteden aandacht aan dierenwelzijn, omgevingskwaliteit en een goede landschappelijke inpassing.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en micro-organisme. De gemeente vindt dit belangrijk en wil dit zichtbaar maken. Veel verschillende dier- en plantensoorten zorgen voor een robuuste natuur die tegen een stootje kan. We zaaien braakliggende gronden met vlinderbloemmengsels in. Ook voorzien we rotondes van rijkere beplanting. De gemeente gebruikt ook een gedragscode flora en fauna, zodat we ook in het gewone onderhoud van het groen aandacht besteden aan biodiversiteit.

 

Dieren grazen voor meer biodiversiteit

In Geldrop-Mierlo grazen dieren voor hogere biodiversiteit in drie gebieden: De Akert, De Meer-Coeveringse Heide en Molenven-Lisven. De dieren zorgen voor meer structuur en variatie dan we met alleen maaien kunnen bereiken. Door de begrazing ontstaat een gevarieerd terrein waarin steeds meer dieren hun leefgebied vinden. De graasperiode is van maart tot november.

De Akert

Het beheersgebied ‘De Akert’ ligt in het dal van de Kleine Dommel. In dit gebied streven we naar een kleinschalig cultuurlandschap met houtwallen, singels en soortenrijke graslanden. Van oudsher horen grazers thuis in een beekdallandschap. Dit gebied wordt begraasd met koeien, omdat deze dieren grote hoeveelheden gras kunnen eten en verteren. 

De Meer-Coeveringse Heide

Dit is een prachtig gebied dat bestaat uit heide, bos en enkele vennetjes. Om het gebied in stand te houden, moet het actief beheerd worden. Om meer structuur en variatie in de heide te krijgen grazen hier Schotse Hooglanders. Dit wordt gedaan omdat tussen de heide heel veel gras groeit. Er is hier veel recreatie en schapen reageren erg slecht op (loslopende) honden. Schotse Hooglanders hebben hier minder last van.

Molenven-Lisven

Het Lisven wordt met een vochtige zone gelinkt aan het Molenven. Het is een gebied met vooral droge en vochtige heide. In bepaalde periodes worden hier schapen ingezet om de heide in stand te houden. De schapen zorgen met hun graaspatroon voor een geleidelijk overgang in vegetatie (begroeiing). In de bloeiperiode van de kruidachtige planten wordt er niet begraasd. Hierdoor krijgen deze planten de tijd om te bloeien en zaad te vormen, waardoor er een meer soortenrijke heide ontstaat.

Contactinformatie

Heeft u een idee of plan over de ontwikkelingen in het buitengebied? Neem dan contact op met Robijn Andringa. Dit kan via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een nevenactiviteit van uw bedrijf, omschakeling naar een andere bedrijfsvorm, een gebouw nieuw leven inblazen of een plan voor grondruil. De gemeente doorloopt met u de stappen om uw idee uit te werken.