Plattelandsontwikkeling is een proces om het buitengebied van gemeenten opnieuw in te richten. Tot ongeveer 15 jaar geleden bepaalden vooral de boeren het het buitengebied eruit zag. Tegenwoordig zijn agrarische ondernemers, recreatiesector, natuurbehartigers en inwoners hierbij betrokken. De belangen van deze mensen kunnen soms met elkaar botsen. De gemeente begeleidt dit proces zodat alle functies van het buitengebied tot hun recht komen. Hier leest u hoe u bij kunt dragen aan de ontwikkelingen voor het buitengebied, wat er tot nu toe is gebeurd en wat de nieuwe plannen zijn.

Ervenplus

Woont u in het buitengebied en wilt u meewerken aan meer biodiversiteit op uw erf? Dan kunt u zich aanmelden voor project ErvenPlus3.0 in Geldrop-Mierlo. Dit project zorgt ervoor dat diersoorten die op erven wonen, zoals de zwaluw, mus, uil en vleermuis, een verbeterde leefomgeving krijgen. Dat gebeurt met verschillende maatregelen, zoals het aanbrengen van beplanting, het ophangen van nestkasten en het inzaaien van speciale zaadmengsels. Op die manier kunt u meewerken aan het vergroten van de biodiversiteit in het buitengebied.

Lees hier meer over dit project.

Stimuleringsregeling Landschap (STILA)

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Ook de gemeente Geldrop-Mierlo doet hier aan mee.

Meer informatie:

Transitie Landelijk Gebied

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) samen om te anticiperen op de ontwikkelingen in het landelijke gebied. Hiervoor heeft de raad in 2020, net zoals de overige gemeente in de MRE-regio het streefbeeld landelijk gebied vastgesteld.

De inhoud van dit streefbeeld is ook meegenomen in de totstandkoming van de omgevingvisie Geldrop-Mierlo.

Dommeldal uit de verf

Geldrop-Mierlo werkt samen met de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel, waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap aan de natuuropgave voor het Dommeldal tussen Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Hiervoor is in 2018 een intentieovereenkomst afgesloten. Het Dommeldal maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant, maar veel gronden zijn nog niet als natuur ingericht. Hierdoor heeft de natuur het soms moeilijk. Via grondverwerving en grondruil willen de deelnemende partijen extra natuur toevoegen en ook meer ruimte bieden aan recreatie en toerisme. Meer informatie kunt u vinden in deze flyer en op de website van het Brabants Landschap.

Katoenpad

In september 2018 is het Katoenpad op de Molenheide geopend. Dit is de oude wandelroute tussen Mierlo en Geldrop. Over dit pad liepen de Mierlose thuiswevers naar de fabrieken in Geldrop om hun wol(producten) te leveren. Het is onduidelijk waarom dit pad 'Katoenpad' werd genoemd.

Het pad diende als inspiratie voor Marianne Canters om een boek te schrijven: Het Geheim van het verdwenen Katoenpad. Op het beleefgedeelte van het Katoenpad komen elementen uit het boek en het weverijverleden terug. Er zijn ook speelvoorzieningen geplaatst. Meer informatie vindt u op de website van het Katoenpad.

Gebiedsproces Gijzenrooi

Gijzenrooi is een waardevol kleinschalig agrarisch cultuurlandschap rondom de Gijzenrooise Zegge. Het Brabants Landschap en gemeente Geldrop-Mierlo zijn de grootste grondeigenaren in het gebied. We willen dit bijzondere landschap versterken en nog beter beleefbaar maken. Dat willen we doen samen met omwonenden, betrokken gebiedspartners en inwoners.

Hiervoor is begin 2022 een gebiedsproces gestart. Op de pagina ‘gebiedsproces Gijzenrooi’ vindt u hierover nadere informatie.

Lees hier meer over het gebiedsproces Gijzenrooi.

Sang en Goorkens

De natte natuurparel Sang en Goorkens is een bijzonder natuurgebied met bloemrijke graslanden, elzenbroekbossen, veenputten in een eeuwenoud coulissenlandschap. De afgelopen jaren is het gebied steeds beter ontsloten en heeft de gemeente in samenwerking met de Staatsbosbeheer (beheerder van het gebied), Waterschap en Aa (verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het gebied) verscheidene wandelpaden open gesteld.

In 2017 werd de eerste wandelroute in Sang en Goorkens geopend: ‘Rondje ’t Sang’. De route is 2,4 kilometer lang. Kijk voor meer informatie op de website van VVV Geldrop-Mierlo

Daarna zijn in 2018 zijn er ten zuiden van Mierlo nog twee nieuwe wandelpaden opgenomen in het Brabantse wandelroutenetwerk. Wandelaars kunnen nu over een schouwpad van het waterschap langs de Kasteelseloop wandelen. Een wandelbrug zorgt voor de aansluiting met de bestaande wandelpaden in Sang en Goorkens.

Verderop is het mogelijk om vanaf het Voortje langs een nieuw wandelpad langs de bosrand richting Broekkant/Winkelstraat te wandelen.

Ook op de site van Staatsbosbeheer is allerlei informatie over het gebied te vinden. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/sang-en-goorkens

Verstoorde rust?

De nieuwe wandelpaden trekken niet alleen wandelaars aan, maar ook fietsers en zelf bromfietser gebruiken de nieuwe wandelpaden door het gebied. Hierdoor is de recreatieve druk de laatste jaren behoorlijk toegenomen, dat de natuurwaarden in het gebied onder druk komen te staan. Dit komt ook doordat wandelaars hun honden niet aan de lijn houden, maar vaak los laten lopen met negatieve gevolgen voor jonge reeën, vogels en kwetsbare orchideeën.

In augustus 2022 zijn er nieuwe welkomstborden geplaatst, zodat alle bezoekers weten dat de paden alleen zijn bedoeld om te wandelen en dat honden aan de lijn moeten worden gehouden.

Op verzoek van de raad worden momenteel plannen uitgewerkt om naast de welkomstborden ook andere voorzieningen te plaatsen om fietsers uit het gebied te weren.

Wandelpad Bekelaar-'t Sang

Samen met de eigenaren van Hof van Huijbers in Mierlo is het wandelpad Bekelaar–’t Sang aangelegd en toegankelijk gemaakt. Vanaf Hof van Huijbers loopt dit wandelpad eerst over het boerenland om uit te komen bij de Goorloop. U kunt ook verder wandelen via de overige wandelpaden in Sang en Goorkens.

Het pad is toegankelijk voor iedereen, maar het is zeker ook bedoeld voor de gasten van Hof van Huijbers. We raden u aan om passende schoenen of laarzen aan te trekken, omdat het pad deels behoorlijk nat is. 

De kleine ijsvogelvlinder

De kleine ijsvogelvlinder is een bedreigde dagvlinder die nog maar in weinig gebieden voortkomt. Eén van die gebieden is het natuurgebied Sang en Goorkens. Om de populatie te versterken wordt het huidige leefgebied verbonden met het Dommeldal, dat ook een geschikt leefgebied voor deze vlinder kan zijn. Staatsbosbeheer is hier in 2014 mee gestart. Er worden meerdere maatregelen genomen om beide gebieden beter met elkaar te verbinden. Er is een fietsroute die langs het leefgebied van de vlinder is aangelegd, de Kleine ijsvogelvlinderroute. Deze route vindt u op de pagina Natuur.

Kasteel van Mierlo

Het voormalige kasteelterrein in Mierlo is aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. De restanten van het kasteel van ‘Mierlo’ uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd (1000-1950) liggen aan de rand van de bebouwde kom van Mierlo. Het terrein aan de Kasteelweg, Trimpert en Heer de Heuschweg wordt nu gebruikt als weiland. Twee informatiepunten met kijkvensters brengen dit stukje geschiedenis op een bijzondere manier terug in het landschap.

Archeologisch onderzoek

Met nieuw archeologisch onderzoek wilde de gemeente meer te weten komen over de exacte ligging van het kasteel en de staat waarin de archeologische resten verkeren die in de bodem zitten. Het onderzoek is uitgevoerd door de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland met medewerking van de heemkundekring Myerle. De resultaten van het onderzoek lees je in het archeologisch rapport:

3D-visualisatie

Fransenaudiovisuals heeft met ondersteuning van inwoners van Mierlo en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een 3D-visualisatie gemaakt van het voormalige kasteel. Deze is in de vorm van een vijftal filmpjes online te bekijken op de website van Verweven. Deze filmpjes kunnen voor allerlei verschillende doeleinden worden gebruikt, voor educatie, recreatie en toerisme, cultuurhistorische evenementen en dergelijke.

Eigen initiatieven

Ondernemers en inwoners kunnen ideeën aandragen om de leefbaarheid te verbeteren, de economie te versterken of natuur te ontwikkelen in het buitengebied van Geldrop-Mierlo. De gemeente kan bekijken op welke wijze dit ondersteund kan worden. In de (ontwerp) omgevingsvisie, die hoogstwaarschijnlijk begin 2023 wordt vastgesteld wordt ook ingezoomd op het landelijk gebied in onze gemeente en kunt u kennis nemen van onze actuele ambities voor het buitengebied.

Agrarische sector

De gemeente ondersteunt een aantal initiatieven uit de agrarische sector om hun bedrijven duurzamer en innovatiever te maken. We besteden aandacht aan dierenwelzijn, omgevingskwaliteit en een goede landschappelijke inpassing.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en micro-organisme. De gemeente vindt dit belangrijk en wil dit zichtbaar maken. Veel verschillende dier- en plantensoorten zorgen voor een robuuste natuur die tegen een stootje kan. We zaaien braakliggende gronden met vlinderbloemmengsels in. Ook voorzien we rotondes van rijkere beplanting. De gemeente gebruikt ook een gedragscode flora en fauna, zodat we ook in het gewone onderhoud van het groen aandacht besteden aan biodiversiteit.

Meer informatie is te vinden op de pagina Biodiversiteit.

Dieren grazen voor meer biodiversiteit

In Geldrop-Mierlo grazen dieren voor hogere biodiversiteit in meerdere gebieden, onder andere De Meer-Coeveringse Heide en Molenven-Lisven. De dieren zorgen voor meer structuur en variatie dan we met alleen maaien kunnen bereiken. Door de begrazing ontstaat een gevarieerd terrein waarin steeds meer dieren hun leefgebied vinden. De graasperiode is van maart tot november.

De Akert

Het beheersgebied ‘De Akert’ ligt in het dal van de Kleine Dommel. In dit gebied streven we naar een kleinschalig cultuurlandschap met houtwallen, singels en soortenrijke graslanden.

De Meer-Coeveringse Heide

Dit is een prachtig gebied dat bestaat uit heide, bos en enkele vennetjes. Om het gebied in stand te houden, moet het actief beheerd worden. Om meer structuur en variatie in de heide te krijgen grazen hier Schotse Hooglanders. Dit wordt gedaan omdat tussen de heide heel veel gras groeit. Er is hier veel recreatie en schapen reageren erg slecht op (loslopende) honden. Schotse Hooglanders hebben hier minder last van.

Molenven-Lisven

Het Lisven wordt met een vochtige zone gelinkt aan het Molenven. Het is een gebied met vooral droge en vochtige heide. In bepaalde periodes worden hier schapen ingezet om de heide in stand te houden. De schapen zorgen met hun graaspatroon voor een geleidelijk overgang in vegetatie (begroeiing). In de bloeiperiode van de kruidachtige planten wordt er niet begraasd. Hierdoor krijgen deze planten de tijd om te bloeien en zaad te vormen, waardoor er een meer soortenrijke heide ontstaat.

Gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse heide

Geldrop-Mierlo werkt met tal van partners, zoals de gemeente Someren, Heeze-Leende, waterschappen Aa en Maas en de Dommel, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap ook samen om een aantal opgaven op en rondom de Strabrechtse heide op te pakken. Hieraan wordt in 2023 hard gewerkt om dit verder invulling te geven.

De Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend dekzandlandschap, met daarnaast een deel stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste venherstelprojecten uitgevoerd, wat geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soorten. Een aantal vennen worden deels gevoed door lokale kwel. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen. Aan de noordwestkant van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel, met alluviale bossen, wilgenstruweel, moerasruigten en vochtige schraallanden.

De opgaven in en om de Strabrechtse Heide

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura2000-gebied;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Herstel van vennen;
  • Optimaliseren van de waterhuishouding en opheffen van de verdroging;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
  • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, en recreëren;

Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

Meer informatie is te vinden op de website van Groenblauwe Gebiedsgerichte aanpak.

Groenblauwe Gebiedsgerichte aanpak

Contactinformatie

Heeft u een idee of plan over de ontwikkelingen in het buitengebied? Neem dan contact op met Robijn Andringa (beleidsmedewerker groen en natuur) of met Stefan Olschewsky (jurist ruimte / planoloog buitengebied. Dit kan via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een nevenactiviteit van uw bedrijf, omschakeling naar een andere bedrijfsvorm, een gebouw nieuw leven inblazen of een plan voor grondruil. De gemeente doorloopt met u de stappen om uw idee uit te werken. Ook ideeën om een poel aan te leggen of een houtsingel zijn welkom. Of als u van gedachten wilt wisselen over lopende ontwikkelingen in het buitengebied kunt u ons benaderen.