Hebt u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het echt dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan komt u misschien met voorrang in aanmerking voor een huurwoningOm dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.

Waar kunt u urgentie aanvragen?

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen. 

Situatie: 

Urgentiecategorie: 

Aan te vragen bij:

U verleent of ontvangt mantelzorg die voldoet aan de voorwaarden van de regeling.

Maatschappelijke urgentie

Een van de woningcorporaties in het SGE 

U hebt kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning.
Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop etc.).

Maatschappelijke urgentie

Een van de woningcorporaties in het SGE 

U kunt vanwege psychische problemen, waarvoor u in behandeling bent, niet goed functioneren in uw woonomgeving.

Medische urgentie

Een van de woningcorporaties in het SGE

U hebt een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig hebt.

Medische urgentie WMO

Een van de gemeenten in het SGE

U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering.

Volkshuisvestelijke urgentie

Een van de woningcorporaties in het SGE

Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken.

Volkshuisvestelijke urgentie

Een van de gemeenten van het SGE

U stroomt uit een instelling met intramurale setting naar een zelfstandige woning met begeleiding.

Sociale urgentie

Een van de gemeenten van het SGE

U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis.

Sociale urgentie

Een van de gemeenten van het SGE

U hebt te hoge woonlasten en kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen.

Maatschappelijke  urgentie

Een van de woningcorporaties in het SGE 

Voor een medische urgentie kunt u contact opnemen met het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 93

Hoe vraag ik urgentie aan?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen neemt u contact op met één van de woningcorporaties ​​​​​of gemeenten van het SGE (Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Helmond, Waalre, Veldhoven, Oirschot). 
Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. Met de corporatie of gemeente bespreekt u eerst of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie. Is dit het geval dan wordt er met u een gesprek gepland. Daarvoor moet u de volgende formulieren/documenten meenemen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. In dit aanvraagformulier vermeld u ook waarom u urgentie aanvraagt. Download hier het formulier
 • Bewijzen die uw aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat. Uittreksel BRP moet van de gemeente zijn. Een uittreksel uit Mijnoverheid.nl wordt niet geaccepteerd.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf).
 • Als u een woning huurt een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

Kosten indienen urgentie

De kosten voor een aanvraag urgentie zijn € 45,-. Deze moeten per pin betaald worden.
Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt hier rekening mee.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening. Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder WMO? Dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Binnen zes weken krijgt u bericht.

Als u urgentie krijgt, wordt u aan één van de corporaties in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie.

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrijkomen, is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie? Dan vervalt de urgentie en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Komt u in aanmerking voor urgentie?

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie.
 • U hebt een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 39.055,- (prijspeil  2020).
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf.
 • U hebt zelf actief naar woonruimte gezocht en u hebt geen woningaanbod van een corporatie geweigerd.
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 • U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In het bestand 'Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregelingstaat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie. 

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar de website van Wooniezie.

Wilt u de Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op de website www.stedelijkgebiedeindhoven.nl

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur/Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze commissie handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het bestreden besluit mee.

Als u bezwaar hebt gemaakt, kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Hier zijn kosten aan verbonden.

U kunt ook een verzoek voor een voorlopige voorziening digitaal indienen via de website Rechtspraak.nl. Hiervoor hebt u een elektronische handtekening nodig (DigiD of e-Herkenning). Kijk op de website voor de voorwaarden.

Eén urgentieregeling in de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven)

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.