Wat is het?

Grafrechten

Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaald termijn. U bent dan rechthebbende van het graf. Als rechthebbende van een graf kunt u:

  • De grafrechten verlengen of er afstand van doen.
  • De grafrechten overschrijven naar iemand anders. Dit noemen wij ook wel wijziging van de tenaamstelling.
  • Is de rechthebbende van het graf overleden én is de wettelijk termijn van grafrust nog niet verstreken? Dan moet u de grafrechten overschrijven naar een ander (natuurlijk) persoon. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

Voor het verlengen, beëindigen of het wijzigen van de tenaamstelling kunt u het formulier via onderstaande knop invullen.

Vergunning Opgraven, herbegraven en cremeren

U kunt een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook kunt u het stoffelijk overschot alsnog cremeren.Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Dat kan óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. De burgemeester beoordeelt de aanvraag.Voor een vergunning tot opgraving kunt u of uw uitvaartondernemer het formulier invullen via onderstaande knop.

Begrafenis of crematie van gemeentewege

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen. De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen.

As verstrooien

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur.

Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • crematoriumterreinen

Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente zet de grafuitgifte zo spoedig mogelijk in werking.

As verstrooien

De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag voor ontheffing. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.

Wat kost het?

Voor een overzicht van de actuele kosten verwijzen wij naar de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022.

Bekijk de verordening

Extra informatie

Bezwaar en beroep

De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

U kunt ook bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een bijzondere begraafplaats. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.