Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder,  de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 maart 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 5 maart 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota vaststellen aangescherpte kaders Centrumimpuls Geldrop

Er zijn inmiddels verschillende besluiten genomen over de Centrumimpuls Geldrop. Dat neemt niet weg dat er nog meer keuzes moeten worden gemaakt. Het gaat dan om keuzes over onder andere woningaantallen, locaties, parkeren, klimaatadaptatie en andere ruimtegebruikers zoals evenementen en groen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel (incl. bijlage); 
2. Het raadsvoorstel door te geleiden naar de gemeenteraad.

3

Adviesnota Vasstelling bestemmingsplan Bezorgershof

In het kader van Centrumimpuls Geldrop (CIG) heeft de raad in 2022 ruimtelijke kaders vastgesteld voor de toekomstige (woningbouw)ontwikkeling rond het Bezorgershof in Geldrop. Deze kaders dienen juridisch vertaald te worden in een bestemmingsplan. Om tijdens de procedure van het bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, heeft de raad op 31 mei 2023 (opnieuw) een voorbereidingsbesluit genomen. In vervolg hierop is in december 2023 een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het bestemmingsplan is nu gereed voor vaststelling.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen. 
2. De raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Bezorgershof Geldrop' gewijzigd vast te stellen. 
3. De raad te verzoeken om voor de gronden rond het Bezorgershof (‘binnenring’) het 'Beeldkwaliteitsplan Bezorgershof' vast te stellen.

4

Adviesnota vaststelling structuurvisie postkantoorlocatie

Al sinds 2006 zijn er ideeën over de herontwikkeling van de postkantoorlocatie in Geldrop. De afgelopen jaren is na vaststelling van de 'ontwikkelingsvisie Geldrop Centrum' en de toekennen van de woningbouwimpulssubsidie de planontwikkeling voor deze locatie in een stroomversnelling gekomen. Onder meer de subsidietoekenning en de woningbouwopgave was reden voor uw raad om in 2021 een voorkeursrecht te vestigen, conform de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (hierna WVG) op de gronden in dit gebied. Om de WVG te kunnen bestendigen is het noodzakelijk om binnen 3 jaar na vestiging van WVG een structuurvisie vast te stellen. Deze geeft in grote lijnen de ontwikkelingsrichting van het betreffende gebied aan.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de nota zienswijzen. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel.

5

Adviesnota Vasstelling bestemmingsplan

Op 11 juli 2022 heeft de raad het bestemmingsplan Mierloseweg 40 vastgesteld. Het plan voorziet in de nieuwbouw van een appartementengebouw met 40 woningen. Op 31 mei 2023 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om de ontwikkeling alsnog (planologisch) mogelijk te maken. De nieuwe bestemmingsplanprocedure is eind vorig jaar opgestart. Het bestemmingsplan is nu gereed voor vaststelling.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen. 
2. De raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Mierloseweg 40 Geldrop' gewijzigd vast te stellen. 
3. De raad te verzoeken om voor het plangebied het 'Beeldkwaliteitsplan Bleekvelden' vast te stellen. 
4. Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor het plan.

6

Adviesnota collegevoorstel Beleidsuitwerking Privacy en intrekken Verordening Privacy 2016

Op 29 december 2015 is de Verordening Privacy Gemeente Geldrop-Mierlo 2016 (zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR406015) door onze Raad vastgesteld. Sinds 25 mei 2018 is echter in heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing, met meer verantwoordelijkheden bij organisaties die persoonsgegevens verwerken en met meer rechten voor mensen van wie gegevens verwerkt worden. 
In de Beleidsuitwerking Privacy, geeft B&W, als verantwoordelijke voor de bescherming van alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens, aan hoe invulling wordt gegeven aan de AVG en de Wet politiegegevens (hierna: Wpg). Hiermee kan de gemeente ook transparantie bieden aan alle mensen wiens persoonsgegevens ze verwerkt. 
Tegelijkertijd met de vaststelling van de Beleidsuitwerking Privacy dient de privacy verordening 2016 te worden ingetrokken.

Het college besluit:

  1. de Beleidsuitwerking Privacy vast te stellen;
  2. aan de Raad voor te leggen om de Verordening Privacy gemeente

Geldrop-Mierlo 2016 in te trekken.

7

Adviesnota Vaststelling bestemmingsplan

Op de voormalige veehouderijlocatie aan Heiderschoor 10 in Mierlo is een hoveniersbedrijf gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn in strijd met de geldende agrarische bestemming. De eigenaren van de locatie hebben daarom eerder verzocht om de bestaande situatie te legaliseren. Uw college heeft eerder besloten medewerking te verlenen aan de benodigde bestemmingsplanherziening. Initiatiefnemers hebben hiervoor een bestemmingsplan laten opstellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 22 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het college besluit de raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Heiderschoor 10 te Mierlo' met planidentificatienummer NL.IMRO.1771.BPHeiderschoor10-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

8

Collegevoorstel opzet periodieke hotspotmonitor

Onze gemeente heeft inmiddels ervaring opgedaan met het benoemen van een hotspot, namelijk over corona. Nu zetten we vervolgstappen voor structurele borging van het proces door het ontwikkelen van een heuse hotspot-monitor. 

Sinds 2017 moeten gemeenten aan de slag met de hotspot-monitor. Eén van de Kritische Prestatie Indicatoren uit het Verbeterplan archief- en informatiebeheer 2023-2024 over het opzetten van een hotspot-monitor.

Het college besluit over te gaan tot de invoering van de hotspot-monitor.

9

Collegevoorstel beleid misbruik en oneigenlijk gebruik

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording legt het college onder meer verantwoording af over het misbruik en oneigenlijk gebruik (m&o) criterium. Het beleid betreft het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke eigendommen en financiële regelingen. De commissie BBV adviseert om voor deze beheersmaatregelen een overkoepelend beleid op te stellen.

Het college besluit het beleid misbruik en oneigenlijk gebruik vast te stellen.

10

Collegevoorstel Raadsinformatiebrief jongeren evenementen

Op 30 januari 2024 heeft het College van B&W besloten om 2 partijen financieel te steunen die dit jaar een start maken met de organisatie van 2 nieuwe evenementen voor jongeren. In het doelstellingenakkoord 2022-2026 wordt gevraagd om nieuwe evenementen voor jongeren en na een uitvoerige participatie zijn er twee evenementplannen ingediend. Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren we de raad over deze evenementen.

Het college besluit in te stemmen met deze raadsinformatiebrief.

11

Adviesnota benoeming secretarissen Bezwaar- en klachtencommissie

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt gebruik van een onafhankelijke commissie voor advies over bezwaren en klachten. Deze commissie wordt ondersteund door secretarissen. Zij zijn op dit moment niet formeel aangewezen als secretaris. Dit dient conform de Verordening Bezwaar- en Klachtencommissie wel te gebeuren.

Het college besluit:
1. Met terugwerkende kracht vanaf datum indiensttreding de daartoe voorgedragen personen zoals vermeld in bijgaand aanwijzingsbesluit, aan te wijzen als secretaris van de Bezwaar- en Klachtencommissie Geldrop-Mierlo. 
2. Met terugwerkende kracht vanaf datum indiensttreding de daartoe voorgedragen personen zoals vermeld in bijgaand aanwijzingsbesluit, aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de Bezwaar- en Klachtencommissie Geldrop-Mierlo. 
3. Te bepalen dat de aanwijzing van rechtswege vervalt op het moment dat de werkzaamheden voor de gemeente Geldrop-Mierlo van de aangewezen persoon eindigen.

12

Voorblad beantwoording artikel 36 vragen DPM sporthal de Weijer

DPM heeft artikel 36 vragen gesteld over de toekomst van het horecagedeelte van Sporthal de Weijer in Mierlo.

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van art 36 vervolgvragen van DPM over toekomst horeca sporthal de Weijer en deze te verzenden via de griffie naar de raadsleden.

13

Businessplan Regionaal Werkcentrum arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk perspectief aan een toekomstbestendige en duurzame arbeidsmarkt. Hiervoor is in 2023 het regionaal arbeidsmarktplan 2023-2027 vastgesteld. Eén van de ambities in dit plan is het realiseren van een (meer) integrale en ontschotte arbeidsmarktdienstverlening aan inwoners en werkgevers in de vorm van een Regionaal Werkcentrum (hierna te noemen: RWC). Deze ambitie van de arbeidsmarktregio ligt in lijn met de landelijke ontwikkelingen rondom de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Daarmee wordt op landelijk niveau gestreefd naar een Regionaal Werkcentrum per arbeidsmarktregio. Met onderhavig businessplan wordt een eerste basis gelegd voor het RWC arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het businessplan voor het Regionaal Werkcentrum Helmond-De Peel. 
2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

14

Voorblad collegevoorstel witgoedregeling

In het kader van het project verminderen energielasten/energiearmoede wordt voorgesteld een tijdelijke witgoedregeling te realiseren, zodat inwoners hun ‘energieslurpend’ witgoed kunnen vervangen door een energiezuinig apparaat. Deze witgoedregeling is een onderdeel van het project verminderen energielasten. Nadat de witgoedregeling is gerealiseerd, geven we invulling aan andere onderdelen van de aanpak energiearmoede, zoals de huis- aan huisaanpak met kleine energiebesparende maatregelen.

het college besluit:
1. In te stemmen met de Beleidsregels Verstrekking witgoed Geldrop-Mierlo 2024 
2. In te stemmen met het ambtshalve toekennen, middels bijgevoegde conceptbrief die ondertekend is door wethouder Stravers en wethouder Looijmans, van Groene Bonnen aan beoogde doelgroep op grond van de Beleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024, zijnde € 450,- inclusief btw per stuk 
3. In te stemmen met de kosten van € 324.000,- ((€ 450 x 720 huishoudens) en deze ten laste te brengen van de SPUK Aanpak Energiearmoede (projectnummer 40107) 
4. De uitvoeringsovereenkomsten met Van de Weijer en EP excellent Mierlo die deel uitmaken van de subsidiebeschikking vast te stellen 
5. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze in handen te stellen van de griffie ter doorgeleiding naar de raad.

15

Adviesnota Grondprijzen 2024

Het grondbeleid geeft aan dat we jaarlijks de grondprijzen ter vaststelling aan u voorleggen. 
De taxatierapporten zijn opgesteld door Stec Groep voor Geldrop-Mierlo en leggen wij hierbij ter goedkeuring aan u voor.

Het college besluit in te stemmen met: 
1. In optie/ koopovereenkomsten conform taxaties uit te gaan van de hieronder beschreven actuele grondprijzen per m2 excl. BTW 
2. Voor de te hanteren toe- en afslagen de werkwijze te continueren, waarbij: 
a. Toeslagen gelden van 5 tot 20% voor kavels met een vrije ligging aan de voorzijde, zijkant of achterzijde of een goede oriëntatie van de kavels;
b. Een staffeling geldt vanaf: 
i. 500 m² bij kavels voor vrijstaande woningen (elke 100 m² 10% afslag); ii. 300 m² voor twee-onder-een-kapwoningen (elke 50 m² 10% afslag); 
iii. 160 m² voor rijwoningen (elke 25 m² 5% afslag). 
3. De grondprijs voor grondgebonden sociale huurwoningen vast te stellen op € 280,- per m².
4. Voor grondprijzen voor woningen in de huursector een afslag te hanteren t.o.v. de koopsector van: 
a. 10% voor middenhuur (met een maximale huursom tot € 1123,13); 
b. 0% voor dure huur.
5. Voor grondprijzen voor de verschillende bedrijfskavels de volgende tarieven te hanteren; 
a. Spaarpot Zuid € 195,- per m²;
b. Emopad € 185,- per m²; 
c. Bijenkorf € 210,- per m². 
6. Voor ongeregistreerd grondgebruik de volgende tarieven te hanteren: 
a. € 139,- per m² voor grondstroken aan de zijgevel of achterzijde van de woning tot een totale kaveloppervlakte van 1000 m²; 
b. € 89,- per m² voor grondstroken aan de zijgevel of achterzijde van de woning bij een totale kaveloppervlakte van meer dan 1000 m²;
c. € 89,- per m² voor grondstroken voor de rooigevellijn m.u.v. de inrit;
d. € 39,- per m² voor grondstroken die in gebruik zijn als inrit.

16

Adviesnota Regionale Mobiliteitsvisie

In de afgelopen periode is er in regionaal verband gewerkt aan het opstellen van de concept Regionale Mobiliteitsvisie. De Regionale Mobiliteitsvisie geeft het gezamenlijke beeld weer van de mobiliteit in 2040. Dankzij dit beeld kunnen we gezamenlijk bepalen waarop de 21 regiogemeenten moeten inzetten om de regio leefbaar en bereikbaar te houden. Voorliggend voorstel heeft als doel om reacties bij de verschillende gemeenten op te halen op de Regionale Mobiliteitsvisie, zodat voor de zomer van 2024 een besluit genomen kan worden over het vaststellen van het definitieve visiedocument

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept Regionale Mobiliteitsvisie.
2. De regionale Mobiliteitsvisie, in het kader van wensen en bedenkingen door te geleiden naar de commissie Ruimte.
3. De commissie Rimte voor te stellen om geen wensen en bedenkingen in te dienen.

17

Voorblad collegevoorstel ondertekening gezamenlijke aanbesteding koffie automaten

Om deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding koffie automaten moet de inkoopstrategie ondertekend worden

Het college besluit deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop voor Warme- en koude drankenvoorziening 2024.

18

Gymzalen Strabrecht College

n de raad van 25 september 2023 is het verzoek van twee nieuwe gymzalen door de raad afgewezen en was de opdracht aan Silfo het renoveren van de gymzalen 4 en 5 volgens eerder gemaakte afspraak. Begin november 2023 heeft Silfo aan de gemeente laten weten dat renovatie van de huidige gymzalen naar de eisen van deze tijd financieel voor hen niet haalbaar is. Volgens Silfo is een bijdrage vanuit de gemeente daarvoor noodzakelijk. 

Om de vraag van Silfo te kunnen beoordelen in lijn van de raad hebben we verschillende stappen gezet. We hebben alle besluiten in het traject vanaf 2018 tot heden op een rijtje gezet. We hebben het door Silfo ingediende renovatie voorstel extern onafhankelijk laten beoordelen. We hebben de eerder gemaakte afspraken omtrent de renovatie in de analyse mee laten nemen.

Het college besluit:
1. Het bedrag van € 1.718.717.- te activeren als activa in eigendom van derden en op de balans te verantwoorden als immateriële vast activa.
2. De afschrijvingstermijn op de te activeren investering in eigendom van derden te bepalen op 25 jaar.
3. Hiertoe vast te stellen de 3e begrotingswijziging 2024.

19

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 12 maart 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

20

Overzicht representatie vanaf 12 maart 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.